PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktický kurz finského jazyka I - AFN200010
Anglický název: Finnish Language Course I
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: AFN200023, AFN200022
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Dvousemestrální jazykový kurz je určen studentům prvního ročníku. Cílem je podat základní gramatické znalosti,
tj. osvojit si
základní gramatické kategorie a slovní zásobu (zhruba 3000 slov) a procvičit aktivní znalost finštiny. Studenti by
měli na
konci kurzu porozumět základnímu gramatickému systému finštiny a získat schopnost přemýšlet v jeho
kategoriích. Zároveň
by měli být schopni ústní i písemné komunikace v běžných situacích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (04.05.2009)
Základní studijní literatura:
LINDROOS, H.: Finština nejen pro samouky. Praha: Leda 2002. ISBN 80-7335-000-9.

HÄMÄLÄINEN, E.: Aletaan! Helsinki: Hakapaino 1988. ISBN 951-45-4895-7

NUUTINEN, O.: Suomea suomeksi 1. Helsinki: SKS 1993. ISBN 951-717-737-2

SILFVERBERG, L.: Suomen kielen alkeisoppikirja. Loimaa: Finn Lectura Oy 1990. ISBN 951-99860-9-X

KUČEROVÁ, H., LEMMETYINEN, B: Česko-finská konverzace. Praha: Leda 2006. ISBN 80-7335-062-9.

LINDROOS, H.: Suomi-tšekki-suomi sanakirja. Porvoo - Helsinky - Juva: WSOY 1984. ISBN 951-0-08745-9.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (04.05.2009)

Zimní semestr:

1. Finská abeceda, systém diftongů, vokálová harmonie; pozdravy a zdvořilostní výrazy.

2. Konjugace sloves, zápor, tvoření otázek; názvy zemí a obyvatel, finská jména a příjmení.

3. Kmen, střídání kmenových souhlásek, pády (nominativ, genitiv, partitiv); barvy.

4. Prézens, e-kmen; měsíce, dny, roční období.

5. Ukazovací zájmena, další typy střídání kmenových souhlásek; časové výrazy.

6. Pády (essiv, adessiv, inessiv), číslovky; nakupování.

7. Posesivní konstrukce, verba konrakta, osobní zájmena; otázky doplňovací.

8. Préteritum, lokální pády; Helsinky.

9. Vztažné zájmeno ?joka", lokální příslovce; bydlení.

10. Předmět ve větě, posesivní sufixy; rodina a příbuzenstvo.

11. Skloňování osobních zájmen, zájmenná adjektiva; světové strany, zima.

12. Translativ, řadové číslovky; kapitoly z finských dějin.

13. Pasivum, postpozice, essiv; Vánoce a Nový rok.

Letní semestr:

1. 2.participium, záporný minulý čas, věta výsledková; Kalevala.

2. 3.infinitiv, modální výrazy; sauna.

3. Tvoření množného čísla, konjugace ukazovacích zájmen v plurálu; životní styl.

4. Illativ plurálu, karitivní adjektiva; Velikonoce.

5. Rozkazovací způsob, předmět v rozkazovacích větách; příkazy a rozkazy.

6. Partitiv plurálu, predikativ; oblečení.

7. Existenciální věta, kondicionál; obchodní dům.

8. Genitiv plurálu, zájmeno ?itse"; vyprávění.

9. Perfektum kladné i záporné; pohádky.

10. Verbální substantiva, další slovní typy; cesta do Finska.

11. Komitativ, frazeologie; turistické zajímavosti okolí Savonlinny.

12. Komparativ a superlativ, komparace adverbií; přírodní zajímavosti Finska.

13. Opakování gramatiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK