Struktura a fungování znakových jazyků - ACN100311
Anglický název: Structures and Functions of Sign Languages
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Vyučující: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Mgr. Radka Nováková
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Prerekvizity : ACN100301
Je prerekvizitou pro: ACN100317, ACN100313, ACN100314
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Základní přehled o nejdůležitějších tématech řešených vnitřní lingvistikou znakových jazyků a o vybraných základních tematických okruzích řešených lingvistikou vnější. Usouvztažnění pohledů lingvistiky mluvených X znakových jazyků na tyto otázky v perspektivě vybraných dominantních přístupů současné lingvistiky k jazyku a komunikaci a se způsoby získávání a zpracování jazykového materiálu.
Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (02.02.2023)
Cíl předmětu

I na základě výchozí situace české lingvistiky znakového jazyka seznámit studenty (a) s vybranými základními rysy struktury znakových jazyků (zejména českého znakového jazyka), a to i v porovnání se strukturou jazyků mluvených (zejména češtiny), a (b) s vybranými základními principy fungování znakových jazyků v komunikaci, a to v perspektivě dominantních přístupů  (strukturního, komunikačního, kognitivního) současné lingvistiky; to vše usouvztažnit s metodami sběru, záznamu, popisu a analýzy/interpretace jazykového materiálu.

Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (23.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet:

Prezenční výuka: Aktivní účast na seminářích - min. 75% účast, plnění zadávaných úkolů.
Distanční výuka: Aktivní práce (online) v semináři, plnění zadávaných úkolů, samostudium dle Moodlu.

Zkouška (písemná v prezenční nebo distanční formě):

Solidní znalost odpřednášené látky (i v opoře o poznatky získané v už absolvovaných kursech), dobrá znalost základní povinné literatury prostudované ke zkoušce, schopnost ilustrovat nabyté poznatky příklady (z českého znakového jazyka a/nebo z češtiny). Minimální úspěšnost 70 %.

Ke zkoušce může student přistoupit po získání zápočtu.

Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (23.02.2024)
Literatura

Základní povinná literatura

BAKER, A. – VAN DEN BOGAERDE, B. – PFAU, R. – SCHERMER, T. (Eds.)  The linguistics of sign languages: an Introduction. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins 2016 (kap. 8 Lexicon, s. 173-195)

KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. (eds.) Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016. Dostupné na https://www.czechency.org/slovnik/

Hesla (a v případě potřeby hesla navazující): fonetika (úvodní část); fonologie (základní část); gestika, gestikulace, gesto; ikonicita; kognitivní lingvistika (základní část); lexikologie; morfologie; sociolingvistika (základní část); syntax textu; textová lingvistika (partie o pragmatice textu)

MARSCHARK, M., SPENCER. P. E. (eds.) Deaf Studies, Language, and Education. Oxford: Oxford Univ. Press, 2003, s. 319-346 (Sign Language Structures, Modality and the Structure of Language). Dostupné na http://docshare01.docshare.tips/files/24292/242924330.pdf

MYSLIVEČKOVÁ. - HUDÁKOVÁ, A. - VYSUČEK, P. Barvy v českém znakovém jazyce. In: I. Vaňková (ed.), Obraz světa v jazyce. Praha: FFUK, 2001, s. 63-77.

SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L. Pragmatika. Praha: Karolinum, 2014, s. 7-17. Dostupné na: https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=94499

SUTTON-SPENCE, R., WOLL, B. The Linguistics of British Sign Language. An Introduction. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998, s. 197-215 (lexikologie), s. 154-173 (gesta a znaky). Dostupné na 

https://issuu.com/bookbooming/docs/052163718x.cambridge.university.pre

 YULE, G. The Study of Language (3. vyd.). Cambridge: Cambridge University Press, 2006 (kap. Gestures and Sign Languages, s. 172-181).

VALLI, C., LUCAS, C., MULROONEY, K. J., VILLANUEVA, M. Linguistics of American Sign Language. An Introduction. Washington, D. C.: Gallaudet Univ. Press, 2011, s. 21-54 (fonologie), 57-73 (morfologie, slovotvorba), 89-143 (morfologie, syntax), 171-194 (jazyk v užití). Nebo příslušné partie z dřívějších vydání publikace.

VAŇKOVÁ I. Lingvistika mysli a těla. Vesmír 81, 2002, s. 627-629. Dostupné na

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2002/cislo-11/lingvistika-mysli-tela.html

WOLL, B. Sign Language. In: N. E. Collinge (ed.), An Encyclopaedia of Language. London – New York: Routledge, 1990, s. 740-783 (nebo heslo věnované znakovému jazyku z jiné lingvistické encyklopedie).

 

Povinná literatura k semináři

FALTÍNOVÁ, R. Jmenné znaky v českém znakovém jazyce. In Macurová, A., Zbořilová, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: Český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 91–110.

MACUROVÁ, A. Nemanuální prostředky ve znakových jazycích: stručné poznámky úvodem. Speciální pedagogika, 22, 2012, s. 13–19.

MACUROVÁ, A., NOVÁKOVÁ, R. Český znakový jazyk v kontaktu. In Macurová, A., Zbořilová, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: Český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s.  127–136. 

Ethics, Deaf-Friendly Research, and Good Practice When Studying Sign Languages. In ORFANIDOU, Eleni, Bencie WOLL a Gary MORGAN. Research methods in sign language studies: a practical guide. Chichester: Wiley Blackwell, 2015.

MOTEJZÍKOVÁ, J. Poznáváme český znakový jazyk V. (specifické znaky). Speciální pedagogika, 2003, 13(3), s. 218–226.

 

Další doporučená literatura a zdroje

Boyes-Braem, P., Kolb, A. An Introduction to Sign Language Research. In S. Prillwitz, T. Vollhaber (eds.), Sign Language Research and Application: Proceeding of the International Congress, Hamburg, March 23-25, 1990. Hamburg: Signum Verlag, 1990, s. 97-113. 

Brennan, M. Linguistic Perspectives. In B. T. Tervoort (ed.) Signs of Life. Amsterdam: The Dutch Foundation for the Deaf and Hearing Impaired Child (etc.), 1986, s. 1-17.

Brennan, M. Pragmatics and Productivity. In I. Ahlgren, M. Brennan, G. H. Turner (eds.), Perspectives on Sign Language Structure. Durham: International Sign Linguistics Association, 1994, s. 371-390.

Emmorey, K., Lane, H. (eds.) The Signs of Language Revisited. An Anthology to Honor Ursula Bellugi and Edward Klima. Mahwah, NJ – London: Lawrence Erlbaum, 2000.

Fischer, S. Towards a Typology of Signed Languages. In: B. Palek – O. Fujimora (eds.), Item order: its variety and linguistic and phonetic consequences. Prague: The Karolinum Press, 2001, s.179-195.

Frishberg, N. Arbitrariness and Iconicity in American Sign Language. Language, 1975, vol. 51, no. 3, s. 696-719.

Groma, M., Dočkal, V. Posunková řeč nepočujúcich. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 26, 1992, příloha k č. 2, s. 1-15.

Hronová, A. Poznáváme český znakový jazyk III. Tvoření tázacích vět. Speciální pedagogika, 12, 2002, č. 2, s. 113-123.

Johnston, T. Function and Medium in the Forms of Linguistic Expression Found in a Sign Language. In: W. H. Edmondson, R. B. Wilbur (eds.), International Review of Sign Linguistics. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1996, s. 57-94.

Klima, E., Bellugi, U. The Signs of Language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979.

Kyle, J. G., Woll, B. Sign Language. The Study of Deaf People and Their Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Lucas, C. (ed.) The Sociolinguistics of Sign Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Macurová, A., Zbořilová, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018 (kapitoly: Simultánnost v českém znakovém jazyce, Zápor v českém znakovém jazyce, K vyjadřování mnohosti v českém znakovém jazyce, Adjektiva v českém znakovém jazyce, Specifické znaky českého znakového jazyka, K specifickým rysům osvojování jazyka neslyšícím dítětem, Konceptualizace barev ve znakových jazycích, Znakové jazyky a konceptuální metafora, Zápis českého znakového jazyka)

Myslivečková, R., Hudáková, A. Vysuček, P. Barvy v českém znakovém jazyce. In: I. Vaňková (ed.), Obraz světa v jazyce. Praha: FFUK, 2001, s. 63-77.

OkrouhlíkovÁ, L. Notace znakových jazyků. Praha: Karolinum, 2015.

Richterová, K. Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2007.

Senghas, A., Coppola, M. Children Creating Language: The Emergence of Linguistic Structure in Nicaraguan Sign Language. Psychological Science, 2001, vol. 12, no. 4, s. 323-328.

Stokoe, W. C. Semiotics and Human Sign Languages. The Hague – Paris: Mouton, 1972.

Stokoe, W. C. Sign Language Structure. Buffalo: University of Buffalo, 1960.

Washabaugh, W. Sign Language in its Social Context. Annual Review of Anthropology, vol. 10, 1981, s. 237-252.

Wilbur, R. B. After 40 Years of Sign Language Research, What do We Know? In: S. Bradarić-Joinčić, V. Ivasović (eds.), Sign Language, Deaf Culture & Bilingual Education. Zagreb: Kratis, 2004, s. 9-30.

Woll, B. Sign Language. In: N. E. Collinge (ed.), An Encyclopaedia of Language. London – New York: Routledge, 1990, s. 740-783.

Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (24.02.2024)
Sylabus

Předmět navazuje na poznatky o jazyce z kurzů Úvod do lingvistiky a Bohemistická propedeutika a na základní poznatky o znakových jazycích získané v kurzu Úvod do lingvistiky znakových jazyků, upevňuje je, prohlubuje a rozšiřuje; přitom svým způsobem předjímá detailnější informace podané v kurzech následujících (fonetika/fonologie, gramatika, lexikologie). Se zřetelem k tomu je předložen základní přehled (a) o vybraných tématech řešených vnitřní lingvistikou znakových jazyků (zvl. fonetikou, fonologií, gramatikou a lexikologií, která je v kursu – spolu s ikoničností – akcentována) (b) o vybraných základních tématech řešených lingvistikou vnější (zvl. sociolingvistkou a pragmalingvistikou). Pohled na tato témata je průběžně usouvztažňován s perspektivou dominantních přístupů k jazyku; akcentována přitom je odlišnost znakových jazyků a jazyků mluvených (českého znakového jazyka a češtiny) a odlišné aspekty jejich fungování.

Kurz se soustředí zvl. na okruhy (ne nutně probírané v tomto pořadí a ve stejném rozsahu): Výchozí situace české lingvistiky znakového jazyka. Jazyky v komunikaci českých neslyšících: český znakový jazyk a čeština - shody a rozdíly. Jazyk a komunikace: struktura jazyka mluveného a znakového, obrat v lingvistice a lingvistika znakových jazyků, vnitřní a vnější lingvistika, jazyk jako systém, užití jazyka. Orientace lingvistiky znakových jazyků (synchronní × diachronní, teoretická × aplikovaná, deskriptivní × preskriptivní). Metody získávání a zpracování jazykového materiálu. Přístupy k jazyku a v jejich rámci integrovaně pojatá a k ikoničnosti vztažená dílčí témata z fonologie, morfologie, syntaxe, znakotvorby a zvl. z lexikologie znakových jazyků. Sociolingvistika a pragmalingvistika v lingvistice znakových jazyků. 

Seminář probere metodologii sběru jazykového materiálu a práce s ním, fenomén znaku (a to i znaku jako lexikografického materiálu), jeho fonetického utváření, sémantiky a funkce v gramatickém systému, pragmatické a sociolingvistické aspekty tvoření výpovědí v českém znakovém jazyce. Cílem je nabídnout dobrý a ucelený základ, z nějž budou studující vycházet při další, hlubší jazykové práci.

Výuka přednášky k předmětu Struktura a fungování znakových jazyků bude zahájena v pátek 1. 3. 2024

ZOOM ODKAZ https://cesnet.zoom.us/j/94160647721 (Meeting ID: 941 6064 7721)

Poslední úprava: Nováková Radka, Mgr. (22.05.2024)
Vstupní požadavky

Kurz je určen studentům studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících. Ostatní studenti jej mohou navštěvovat po dohodě s jeho garantkou.

Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (11.02.2022)