PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie znakových jazyků - ACN100313
Anglický název: Phonetics and Phonology of Sign Languages
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Vyučující: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Prerekvizity : ACN100311
Záměnnost : ACN100200
Anotace
Fonetika a fonologie znakových jazyků a metody fonologické analýzy.

Předmět je ukončen zápočtovým testem v zápočtovém týdnu (pro neúspěšné jsou vypsány dva opravné termíny).
Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Cíl předmětu

Seznámení studentů se základními pojmy a problémy fonetiky a fonologie znakových jazyků i na zakladě četby odborných textů. 

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (21.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Prezenční výuka:

Aktivní účast na výuce a průběžná práce v semináři (min 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů (včetně četby odborných textů v angličtině), písemný test (minimální úspěšnost 75 % - 2 opravné pokusy v případě neúspěchu).

Distanční výuka:

Aktivní účast na online výuce a průběžná práce v semináři (min 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů (včetně četby odborných textů v angličtině), písemný test (minimální úspěšnost 75 % - 2 opravné pokusy v případě neúspěchu).

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Literatura

Povinná literatura

Battison, R. (1978). Lexical Borrowing in American Sign Language. Silver Spring, MD: Linstok Press.

Frishberg, N. (1975). Arbitrariness and Iconicity: Historical Change in American Sign Language. Language, 51(3), s. 696-719.

Klabanová, L. (2012). Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků). Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Klima, E. S., Bellugi, U., & Battison, R. (1979). The signs of language. Harvard University Press.

Lišková, L. (2013). Frekvenční analýza tvarů ruky ve vybraných slovnících českého znakového jazyka. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Oberfalzerová A. (2015). Tvary ruky českého znakového jazyka a typy jeho znaků (frekvenční analýza komunikace českých neslyšících). Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Richterová, K. (2007). Tvary pasivní ruky v českém znakovém jazyce. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

Stokoe, W. C. (1960). Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf. Silver Spring, MD: Linstok Press.

 

Základní doporučená literatura o fonetice a fonologii znakových jazyků:

Brentari, Diane. Sign Language Phonology. Cambridge University Press, 2019.

Crasborn, Onno,  van der Kooi, Els. Phonetics. In BAKER, A.  et al. The Linguistics of Sign Languages: An Introduction. 2016, s. 229–249.

Fenlon, Jordan,  Cormier, Kearsy and Brentari, Diane. The phonology of sign languages. In The Routledge Handbook of Phonological Theory, 2017, (rkp.) dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/326293270_Sign_language_phonology

Johnston, Trevor a Adam Schembri. Phonetics and phonology: the building blocks of signs. Australian Sign Language (Auslan). 2007, s. 77-116.

Phonetics, phonology and prosody. In: PFAU, Roland., Markus. STEINBACH a B. (Bencie) WOLL. Sign language an international handbook. Berlin: De Gruyter Mouton, 2012, s. 4–20.

Phonology. In: HILL, Joseph C., Diane C. LILLO-MARTIN a Sandra K. WOOD. Sign Languages: Structures and Contexts. Boca Raton, FL: Routledge, 2018 – 2019, s. 12–31.

Phonology. In: Quer, J. at al. SignGram blueprint: a guide to sign language grammar writing, 2017, s. 21–68.

Sandler, Wendy. The Challenge of Sign Language Phonology. Annual Review of Linguistics. 2017. 3:43–63, s. 43–63.

Sandler, Wendy. The Phonological Organization of Sign Languages: Sign Language Phonology. Language and linguistics compass, 2012-03, Vol.6 (3), s. 162-182.

van der Kooi, Els, Crasborn, Onnoy. Phonology. In BAKER, A.  et al. The Linguistics of Sign Languages: An Introduction. 2016 , s. 251–278.

Channon, Rachel, van der Hulst, Harry. Formational units in sign languages. 2011.

 

Další literatura dle Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12314

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Předmět navazuje na předměty 1. ročníku: Úvod do lingvistiky znakových jazyků, Struktura a fungování znakových jazyků, Úvod do studia jazyka, Bohemistická propedeutika, Úvod do kognitivní a kulturní lingvistiky

Předmět je propojen s paralelně realizovanými předměty: Lexikologie znakových jazyků, Gramatika znakových jazyků, Kognitivní lingvistika

Předmět je zaměřen na fonetiku a fonologii znakových jazyků  a na metody fonologické analýzy. Probírané okruhy jsou založeny na studiu a četbě zejména zahraničních odborných textů a aplikovány na český znakový jazyk:

1. Fonetika a fonologie znakového jazyka a její postavení v lingvistice znakových jazyků

2. Vymezení základních termínů  a okruhů fonetiky a fonologie znakových jazyků

3. Stokoe – cheremický simultánní model znaku, parametry/komponenty znaků, jejich realizace a notace

4. Typologie znaků a omezení v jejich artikulaci

5. Manuální artikulátory, dominantní x nedominantní ruka (dvojí role, weak drop)

6. Tvar ruky - distinktivní rysy, omezení, modely, fungování v lexikonu, repertoár, frekvence

7. Tvary ruky na rozhraní fonologie x morfologie - vznik fonologie, ikonicita, Embodied cognitive phonology

8. Pohyb - typy pohybu, omezení, Hold-movement model a další fonologické modely znaku, slabika, Echo fonologie

9. Místo artikulace, vizuální percepce

10. Komponenty znaku - shrnutí, minimální páry

11. Změny formy znaků v historické perspektivě

12. Změny v proudu znakování  synchronní - fonologické procesy, vliv koartikulace

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12314

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
Vstupní požadavky

Kurz je určen studentům bakalářského studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících. Ostatní studenti jej mohou navštěvovat pouze v případě volné kapacity a po konzultaci s vyučující.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK