PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatika znakových jazyků - ACN100314
Anglický název: Grammar of Sign Languages
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Vyučující: Mgr. Radka Nováková
Prerekvizity : ACN100311
Záměnnost : ACN100203
Anotace
Základní charakteristické rysy gramatiky znakových jazyků (se zřetelem k znakovému jazyku českému), a to i ve srovnání s gramatikou (typologicky rozlišených) jazyků mluvených.
Poslední úprava: Nováková Radka, Mgr. (07.09.2023)
Cíl předmětu
Seznámit studenty s charakteristickými rysy gramatiky vizuálně motorického jazyka.
Poslední úprava: Nováková Radka, Mgr. (07.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Prezenční výuka:

Aktivní práce v semináři (účast min.75%), plnění zadávaných úkolů, znalost odpřednášené látky a povinné studijní literatury, schopnost ilustrovat nabyté poznatky příklady. Zkouška (písemná, min. úspěšnost 65 %). 

 

Případná distanční výuka:

Aktivní práce (online) v semináři, plnění zadávaných úkolů, znalost odpřednášené látky (samostudium dle moodle) a povinné studijní literatury, schopnost ilustrovat nabyté poznatky příklady. Zkouška (písemná, min. úspěšnost 65 %). 

Poslední úprava: Nováková Radka, Mgr. (07.09.2023)
Literatura

BAKER, A., van den BOGAERDE, B., PFAU, R., SCHERMER, T. (eds.). The Linguistics of Sign Languages: an Introduction. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2016, s. 117-145 (Syntax: simple sentences), 197-224 (Morphology). ISBN 8 9790 272 1231 3.

HRONOVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk III. Tvoření tázacích vět. Speciální pedagogika, 2002, 12, č. 2, s. 113-123. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřování času. Speciální pedagogika, 2003, 13, č. 2, s. 89-98. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A., BÍMOVÁ, P. Poznáváme český znakový jazyk II. Slovesa a jejich typy. Speciální pedagogika, 2001, 11, č. 5, s. 285-296. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A., PETŘÍČKOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, R. K vyjadřování mnohosti v českém znakovém jazyce. In: MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 53-67. ISBN 978-80-246-3412-8.

MACUROVÁ, A., VYSUČEK, P. Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, 2005, 15, č. 4, s. 22-35. ISSN 1211-2720.

MOTEJZÍKOVÁ. J. Poznáváme český znakový jazyk V. Specifické znaky. Speciální pedagogika, 2003, 13, č. 3, s. 218-226. ISSN 1211-2720.

MOTEJZÍKOVÁ. J. Simultánnost v českém znakovém jazyce. In: MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 27-33. ISBN 978-80-246-3412-8.

OKROUHLÍKOVÁ, L., HENDRYCHOVÁ, L. Zápor v českém znakovém jazyce. In: MACUROVÁ, A., ZBOŘILOVÁ, R. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha: Karolinum, 2018, s. 35-51. ISBN 978-80-246-3412-8.

SKALIČKA, V. Typ češtiny. In: SKALIČKA, V. Souborné dílo II, s. 475-536. ISBN 80-246-0734-4.

VYSUČEK, P. Poznáváme český znakový jazyk VI. Specifické znaky. Speciální pedagogika, 2004, 14, č. 1, s. 16-27. ISSN 1211-2720.

dle potřeby základní pojmy gramatiky z příruček dle vlastního výběru 

Poslední úprava: Nováková Radka, Mgr. (07.09.2023)
Sylabus

Předmět seznámí studenty se základními charakteristickými rysy gramatiky znakových jazyků (se zřetelem k znakovému jazyku českému), a to i ve srovnání s gramatikou (typologicky rozlišených) jazyků mluvených. Výklad a práce v semináři se ukotví v obecných poznatcích o gramatice (a jejích různých pojetích) a o typologii mluvených vs. znakových jazyků.

Charakteristické strukturní rysy gramatiky znakových jazyků (s akcentem na český znakový jazyk) budou podány v tematických blocích věnovaných okruhům Lineárnost vs. simultánnost, Manuální a nemanuální ve znakových jazycích (ve vztahu k verbálnímu a neverbálnímu v komunikaci), Výpověď ve znakových jazycích (a znakosled), specifické znaky s výpovědní platností, Zájmena a jiné typy tzv. zástupek a jejich funkce v konstrukci výpovědních celků znakových jazyků, Povaha a funkce klasifikátorů, Povaha a funkce specifikátorů velikosti a tvaru, Otázky a zápor, Typy sloves znakových jazyků (otázky flexe), Vyjadřování času, Pluralizace.

Poslední úprava: Nováková Radka, Mgr. (07.09.2023)
Vstupní požadavky
Kurz je určen studentům bakalářského studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících. Ostatní studenti jej mohou navštěvovat pouze v případě volné kapacity a po konzultaci s vyučující.
Poslední úprava: Nováková Radka, Mgr. (07.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK