PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do lingvistiky znakových jazyků - ACN100301
Anglický název: Introduction to sign language linguistics
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Je prerekvizitou pro: ACN100311
Anotace
Předmět seznámí studenty se specifickými rysy znakových jazyků, se základními principy jejich užívání a se základními vývojovými etapami zahraniční i české lingvistiky znakových jazyků.
Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (13.09.2023)
Cíl předmětu

Vést studenty k reflexi struktur znakových jazyků/českého znakového jazyka a k reflexi jejich / jeho užívání, a to i ve vztahu k strukturám a užívání jazyků mluvených/češtiny. Průběžně rozvíjet schopnost studentů o jazyce uvažovat (a užívat přitom lingvistickou terminologii).

V případě nařízené distanční výuky se přednáška i seminář budou realizovat na platformě zoom v čase stanoveném rozvrhem ÚBN.

Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (13.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Z (podmínka přistoupení ke zkoušce): Účast na aktivní práci v semináři (prezenčním nebo v případě nařízené distanční výuky vedeném on line na platformě zoom), studium odborné literatury, průběžné plnění zadávaných  úkolů, jejich prezentace na semináři, závěrečné předložení portfolia všech úkolů.
ZK (písemná v prezenční nebo distanční formě, min. úspěšnost 65 %): Znalost probrané látky, důkladná znalost povinné literatury, schopnost usouvztažňovat nové poznatky s poznatky kurzů Úvod do lingvistiky a Lingvistická propedeutika, schopnost ilustrovat poznatky konkrétními příklady (z češtiny a/nebo z českého znakového jazyka).

Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (13.09.2023)
LiteraturaPovinná literatura

JOHNSTON, T. - SCHEMBRI, A. Australian Sign Language (Auslan): An Introduction to Sign Language Linguistics.  https://www.researchgate.net/publication/32893365_Australian_Sign_Language_Auslan_An_Introduction_to_Sign_Language_Linguistics, s. 1-26.

KUCHAŘOVÁ, L. (ed.) Jazyk neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005. http://old.ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/downloads/jazyk_neslysicich.pdf

MACUROVÁ, A. Jazyk v komunikaci neslyšících. Předběžné poznámky. Slovo a slovesnost, 1994, 55, č. 2, s. 121-132. http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3573

MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika, 2001, 11, č. 2, s. 69-75. http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/621/069-075.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MACUROVÁ, A. Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost, 2001, 62, č. 2, s. 92 - 104.  http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4006

Vybraná hesla (specifikovaná dle potřeby v průběhu výuky) z Nového encyklopedického slovníku češtiny (on line) a ze Slovníku hluchoty (na stránkách ústavu). 

V případě potřeby další základní příručky o jazyce

)

 

 

Doporučená literatura

BAKER, A., van den BOGAERDE, B., PFAU, R., SCHERMER, T. (eds.). The Linguistics of Sign Languages:an Introduction. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 2016, s. 1-88, 279-321 (Sign languages as natural languages, Psycholinguistics, Acquisition, Interaction and discourse, Language variation and standardization).

BEHRENS, S.K., PARKER, J.A (eds.) Language in the Real World. London-New York 2010 (partie z kap. ASL A visual language, s. 230-254).

COLLINGE, N.E. (ed.). An Encyclopaedia of Language. London and New York: Routledge, 1990, s. 740-783 (kap. 21 Sign Language nebo kapitola o znakovém jazyce z jiné zahraniční lingvistické encyklopedie).

EMMOREY, K., LANE, H. (eds.). The Signs of Language Revisited. Mahwah, N.J. - London: Lawrence Erlbaum Publ., 2000, s. 103-114 (Sign Language Research at the Millennium).

SUTTON-SPENCE, R., WOLL, B. The Linguistics of British Sign Language. An Introduction. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998, s. 1-21 (Linguistics and sign linguistics).

STOKOE, W.C. Sign language structure: The first linguistic analysis of American Sign Language. Buffalo: University of Buffalo Press, 1960.

YULE, G. The Study of Language. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006 (3. doplněné vyd., kap. Gestures and sign languages, s. 172-181).

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (13.09.2023)
Sylabus

Předmět seznámí studenty se specifickými rysy struktury a užívání znakových jazyků (i ve srovnání s jazyky mluvenými) a se základními poznatky světové i české lingvistiky znakových jazyků (v opoře o zmapování jejího vývoje).
Výklad základních strukturních a funkčních specifik přirozených jazyků neslyšících komunit (znakových jazyků) je opřen o rozlišení verbální x neverbální komunikace, přirozených jazyků X znakových systémů; se zřetelem k tomu je podána charakteristika znakových jazyků jako jazyků vizuálně motorických a přehled základních shod a rozdílů mezi jazyky

znakovými a jazyky mluvenými (z hlediska strukturně lingvistického, sociolingvistického a psycholingvistického). Poznatky (získávané i studiem povinné literatury) jsou průběžně usouvztažňovány s historií výzkumu znakových jazyků ve světě a v České republice. 
Základní tematické okruhy (probírané i v překryvech, ne nutně v tomto pořadí a ne nutně stejně detailně): Verbální a neverbální komunikace, Mluvené a znakové jazyky, Znakové jazyky vs. znakové/komunikační systémy, Strukturní a funkční shody znakových a mluvených jazyků:

hledisko strukturně lingvistické, sociolingvistické, psycholingvistické, Strukturní a funkční rozdíly mluvených a znakových jazyků, zvl. modalita jazyka, simultánnost, prostorovost, ikoničnost, Historie výzkumu znakových jazyků ve světě a v ČR, Akcenty současné lingvistiky znakových jazyků a její dominující témata (v opoře o aktuálně rozvíjené přístupy k jazyku, zvl. o přístup strukturní, komunikační a kognitivní). 

Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (13.09.2023)
Vstupní požadavky

Kurz je určen pro studenty 1. ročníku studia studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících, u nichž je součástí povinného studijního plánu. Ostatní studenti jej mohou navštěvovat pouze v případě volné kapacity a po konzultaci s vyučujícím.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK