PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie znakových jazyků - ACN100317
Anglický název: Sign language lexicology
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Prerekvizity : ACN100311
Anotace
Základní přehled charakteristických rysů znakové zásoby znakových jazyků s akcentem na český znakový jazyk.
Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Cíl předmětu

Seznámení studentů se základní strukturou lexikonu znakových jazyků a lexikálními specifiky znakových jazyků i na základě četby odborné literatury.

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (08.08.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Prezenční výuka

Aktivní účast (75 %) s průběžnou domácí přípravou a plněním zadávaných úkolů (včetně četby odborných textů v angličtině; referát k zadanému tématu (s písemným podkladem pro účastníky kurzu). Seminární práce.

Distanční výuka

Aktivní účast  na online výuce (75 %) s průběžnou domácí přípravou a plněním zadávaných úkolů (včetně četby odborných textů v angličtině; referát k zadanému tématu (s písemným podkladem pro účastníky kurzu). Seminární práce.

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Literatura

Základní literatura

Schremer, T.  Lexicon. In BAKER, Anne. The Linguistics of Sign Languages: An Introduction. 2016, s. 173–195.

Lexicon. In Quer, J. at al. SignGram blueprint: a guide to sign language grammar writing, 2017, s. 73–162.

Sandler, W. Signs and Words. In SEDIGHEH MORADI et al. All Things Morphology : Its Independence and Its Interfaces. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2021, s. 57–80.

Johnston, T. Schembri, A.  Lexicon: the structure of Auslan vocabulary. In Australian Sign Language (Auslan). 2007, s. 157–188.

Pfau, R.  Morphology In BAKER, Anne. The Linguistics of Sign Languages: An Introduction. 2016. s.  197–228.

Morphology In Quer, J. at al. SignGram blueprint: a guide to sign language grammar writing, 2017, s. 167–269.

Vybrané BP a DP a další literatura dle Moodlu:  https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12315#section-3

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Předmět studenty seznámí se základním přehledem charakteristických rysů znakové zásoby znakových jazyků s akcentem na český znakový jazyk a podá jim hlubší vhled do vybraných oblastí ve znakových jazycích exponovaných. Předmět rozšiřuje poznatky z oblasti struktury a fungování znakových jazyků (získané v předchozích kurzech) informacemi o specifických rysech lexikální stránky znakových jazyků tak, aby studenty směřoval k ucelenějšímu pohledu na strukturu znakového jazyka - a aby je (i se zřetelem na ukotvení v kultuře) orientoval v základních informacích o specifikách jeho užívání.
Probíraná témata budou propojena s aktuálními odbornými texty:
(1) Aktuální přístupy lingvistiky ke znakovým jazykům; (2) Plány/roviny stavby jazyka: lexikální plán/rovina, základní pojmy lexikologie (lexikologie x morfologie);  (3) Gesto x Slovo/znak a pojmenování; (4) Ikoničnost a její typy; vizuální motivovanost, metafora, stereotyp;  (5) Slovní zásoba znakových jazyků: native x non-native lexikon, core x non-core lexikon, znaky ustálené, znaky produktivní; (5) Slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa, číslovky; produktivní lexikon: klasifikátory, pointing, buoys;  (6) Kontaky s mluvenými jazyky -  výpůjčky, kalky, prstová abeceda aj.; (7) Slovotvorné postupy ve znakovém jazyce (zvl. kompozice,  sémantické tvoření, inicializace); (8) Orální a mluvní komponenty, nemanuální komponenty, specifické znaky; (9) Jména vlastní (antroponyma, toponyma) a jména obecná.

Poslední úprava: Okrouhlíková Lenka, Mgr., Ph.D. (24.11.2021)
Vstupní požadavky

Kurz je určen studentům bakalářského studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících. Ostatní studenti jej mohou navštěvovat pouze v případě volné kapacity a po konzultaci s vyučující.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK