PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie angličtiny I - AAA230021
Anglický název: Phonetics and Phonology of English I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130021
Další informace: http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Neslučitelnost : AAA220020, AAA230020
Záměnnost : AAA130021, AAA220020, AAA230020
Je záměnnost pro: AAA130021
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)
Dvousemestrální předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. V první části se studenti seznámí se systémem anglických hlásek především z hlediska artikulačního a percepčního. Současně s popisem jednotlivých zvukových segmentů jsou uvedeny i základní ortografické principy moderní angličtiny. Kurz se zaměří i na fonologické procesy, k nimž v souvislé řeči dochází, jako je koartikulace, asimilace či elize.
Seminární část kurzu se věnuje budování dovedností spojených s analýzou výslovnosti angličtiny, a to výslovnosti britské standardní i vlastní. Jedná se o propojení transkripčních dovedností a poslechové analýzy v podobě seminární práce.

http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (01.10.2018)

Požadavky k zápočtu: min. 70% docházka a aktivní účast v seminářích, 2 krátké testy, seminární práce (transkripční a poslechová analýza), správná výslovnost na segmentální úrovni, účast na jednom percepčním testu.
Pro složení zápočtu jsou poskytnuty celkově dva opravné termíny.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (20.10.2017)

Základní literatura:

Roach, P. (2000 / 2009). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruttenden, A. (2014). Gimson's Pronunciation of English. Eighth Edition. London: Routledge.

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum.

Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman.

Doplňková literatura:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis češtiny. Praha: Karolinum.

García-Lecumberri, M. L. & Maidment, J. A. (2000). English Transcription Course. London: Arnold.

O’Connor, J.D. (1980). Better English Pronunciation. Cambridge: Cambridge University Press.

Carley, P., Mees, I. M. & Collins, B. (2018). English Phonetics and Pronunciation Practice. London: Routledge.

Ogden, R. (2009 / 2017). An Introduction to English Phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (01.07.2015)

* Rozpis hlavních témat:
Předmět fonetiky jako vědního oboru
Zvuková stránka komunikačního procesu
Řečové orgány
Samohláskový systém, samohlásky základní
Diftongy, samohlásky modifikované
Souhláskový systém, fonetické rysy
Explozívy
Frikativy
Afrikáty a nazály
Aproximanty
Asimilace a koartikulace
Elize hlásekSoučástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK