SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation II. - YMN03DII
Title: Diplomní seminář II.
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Pre-requisite : YMN02DI
Interchangeability : YMN22DI
Is pre-requisite for: YMN04DIII
Is interchangeable with: YMN33DII
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. (14.09.2022)
Anotace: Podmínkou splnění DS II je aktivní účast na seminářích a odevzdání 10 normostran textu, které obsahují osnovu a dále rozpracovanou část konceptuálního rámce (dle vlastní volby nebo po dohodě se školitelem) konceptuálního rámce DP a 5 normostran textu s fokusem na metodologii, která ukazuje promyšlené uchopení tématu a vazbu na výzkumné otázky, a seznam použité literatury (seznam literatury se do 15 ns nepočítá). Úroveň textu musí vyjadřovat schopnost studující/ho zpracovat diplomovou práci, včetně práce s odbornou literaturou a řádného odkazování. Osnova se odevzdává do určeného data do odevzdávárny v Moodlu; celý text (včetně osnovy) se odevzdává do Moodlu do stanoveného data. Zde k nim má přístup jak vyučující DS II, tak školitel/ka práce (v případě externích školitelů a školitelek studující tyto texty zasílá též svému školiteli/školitelce na e-mail). Atestaci za DS II uděluje vyučující předmětu na základě účasti studující/ho na seminářích a úrovně povinného textu, kterou hodnotí vedoucí práce. V nejasných případech si vedoucí práce vyžádá vyjádření vyučující. Studující dál plní případné domácí úkoly uložené vedoucí/m práce. V případě zhoršeni situace v souvislosti s epidemii, bude se vyučovat online v prostředí MSTeams, případně Zoom v termínu dle rozvrhu. Vyučující pošle odkazy pro připojení.
Registration requirements - Czech
Last update: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Syllabus - Czech
Last update: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (20.09.2023)

Diplomní seminář II (prezenční) 

ZS 2023/2024 

Alena Košák Felcmanová (ve spolupráci s vedoucími DP) 

Anotace: Účelem Diplomního semináře II je vést studenty v přípravě diplomové práce. Diplomní seminář II navazuje na Diplomní seminář I, který studenti završili napsáním projektu diplomové práce. V rámci DS II jsou studenti vedeni zejména k vypracování rešerše odborné literatury a následnému teoretickému ukotvení výzkumných otázek. Studenti, kteří plánují empirický výzkum, dále mohou upřesňovat výběr vzorku a metod sběru dat. 

Organizace studia: Studenti v tomto semestru absolvují 2 povinné semináře (viz níže), pracují samostatně na svojí diplomové práci a individuálně nebo ve skupině konzultují se svým školitelem způsobem, jakým se spolu domluví. Tuto domluvu iniciuje student tak, že do 17. 10. napíše svému školiteli/školitelce. 

Prezenční studenti mají jinak povinnosti dostavit se na 2 setkání 

1. seminář 6. 10. 9:30 – 12:20 Úvod do předmětu, význam konceptuálního/teoretického rámce v DP, práce s literaturou (rešerše, psaní) a odkazování v teoretické části DP 

2. seminář 11. 12. (dle rozvrhu) Současný stav řešené problematiky v DP, teorie, definice, hypotéze; struktura DP, prezentace a obhajoba DP, analýza příkladů dvou obhájených DP  

Atestace: Podmínkou splnění DS II je: 

- aktivní účast na seminářích 

- odevzdání reflexe na zpětnou vazbu k projektům DP ze DS I, jedná NS vložena do Moodle a zaslána vedoucímu/vedoucí do 31.10. Výstupem jsou reflexe a návrhy, co a jak bude potřeba ještě promyslet před realizací výzkumu v návaznosti na poznámky k projektu ze strany oponentů a oponentek. Reflexe by měla být zpracována konkrétně, prakticky 

- odevzdání 10 normostran textu, které obsahují osnovu konceptuálního/teoretického rámce DP, která ukazuje promyšlené uchopení tématu a vazbu na výzkumné otázky, dále rozpracovanou část konceptuálního/teoretického rámce (dle vlastní volby nebo po dohodě se školitelem) a seznam použité literatury (seznam literatury se do 15 ns nepočítá). 

- odevzdání 5 normostran textu s fokusem na reflexi metodologie, kde je potřeba zohlednit (pozn. nejde o zpracování metodologickou kapitolu diplomové práce, ale o pracovní promýšlení metodologie výzkumu: 

  • popsat téma a výzkumný problém, který řeší s odkazem na teorie, koncepty, dosavadní poznání 

  • popsat (případně revidovat) výzkumné otázky 

  • popsat a zdůvodnit volbu výzkumné strategie/designu výzkumu 

  • Popsat a zdůvodnit metody sběru dat s přihlédnutím k designu výzkumu a výzkumným otázkám  

  • Zdůvodnit metodologický výběr vzorku a charakterizovat vzorek + popsat způsob jeho získání 

  • Zvážit etické aspekty realizace výzkumu 

  • Reflexe možných problémů při realizaci výzkumu 

  • odkazovat na literaturu při argumentaci, ale na druhé straně neopisovat poznatky z metodologické literatury 

 

Úroveň textu musí vyjadřovat schopnost studující/ho zpracovat diplomovou práci, včetně práce s odbornou literaturou a řádného odkazování. Studující je povinen minimálně dvakrát konzultovat osnovu a konceptuální/teoretický rámec se svým školitelem či školitelkou. Konzultace iniciuje studující.  

Osnova se odevzdává do 25. 11. 2023 do odevzdávárny v Moodlu;  

celý text (včetně osnovy) se odevzdává do Moodlu do 9. 1. 2024.  

Zde k nim má přístup jak vyučující DS II, tak školitel/ka práce (v případě externích školitelů/školitelek studující tyto texty zasílá též svému školiteli/školitelce na e-mail) 

Atestaci za DS II uděluje vyučující předmětu na základě účasti studujícího na seminářích a úrovně povinného textu, kterou hodnotí vedoucí práce. V nejasných případech si vedoucí práce vyžádá vyjádření vyučující. Dále studující plní případné domácí úkoly uložené vedoucí/m práce. 

Další informace a materiály k předmětu jsou v Moodlu. 

Povinná literatura: 

Novotná, H. Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK 

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál.  

Diplomové práce obhájené u nás na studijním programu SOS (lze stáhnout v SIS): Hanková (2019), Vaňková (2019) 

Šanderová, J. 2009. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon. část II. Jak psát odborný text. 

Lojdová, K. Jak vystavět osnovu textu. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/130762/Books_2010_2019_042-2014-1_6.pdf?sequence=1 

  

Doporučená literatura: 

Labaree, V.R.. n.d. Organizing Your Social Science Research Paper. University of Southern California. Dostupné z https://libguides.usc.edu/writingguide (datum poslední návštěvy 17.3.2020) 

Neusar, A. 2016. Malá knížka o odborném psaní. Olomouc: Universita Palackého. 

  

Zdroje pro rešerši: 

Elektronické zdroje na UK: https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-80.html 

UKAŽ - centrální vyhledávač zdrojů na UK https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=4018de84-14d9-4a4a-a7bf-b624442a1727%40sessionmgr4007 

Digitální depozitář závěrečných prací UK https://dspace.cuni.cz/ 

Google Scholar https://scholar.google.cz/ 

  

Oborové odborné časopisy: 

VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 

 Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly  

Nonprofit management and leadership 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html