SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation I. (distance learning) - YMN22DI
Title: Diplomní seminář I. (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, MC [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: Mgr. Dana Moree, Dr.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Teacher(s): Mgr. Dana Moree, Dr.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Interchangeability : YMN02DI
Is pre-requisite for: YMN33DII
Is interchangeable with: YMN02DI, YMN03DII
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)
Cílem předmětu je seznámit studující s postupy psaní výzkumného projektu a jeho rolí ve výzkumném procesu, vést je k vypracování kvalitního výzkumného projektu prostřednictvím pravidelné zpětné vazby k projektům studujících. Předmět dále seznamuje studující s požadavky na psaní akademických textů, s vybranými žánry akademického psaní, se správným způsobem rešeršní práce v současných odborných databázích a s tím, jak odkazovat na zdroje. Získané znalosti jsou aplikovány při přípravě projektu diplomové práce. Studující v průběhu semestru absolvují dvě setkání, dále individuálně spolupracují s budoucím školitelem i s vyučujícím formou konzultací připravovaného projektu.
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Podmínky udělení atestu:

(a) Docházka na 2 seminářích, domácí příprava na seminář (čtení předepsané literatury) a odevzdání 3 úkolů ve stanoveném termínu.

(b) Odevzdání finálního projektu do Moodlu 1 UK. Tento projekt musí být alespoň jednou konzultován s vedoucím a na projektu musí být jméno vedoucího, který je ochoten práci vést.

(d) Po schválení projektu získá studující kvasifikovaný zápočet. Bez něj není možné pokračovat v návazném DS II. 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.01.2022)

Podrobný sylabus kurzu, materiály ke kurzu a odevzdávárny jsou studujícím k dispozici v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10078.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html