SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation II. (distance learning) - YMN33DII
Title: Diplomní seminář II. (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Pre-requisite : YMN22DI
Interchangeability : YMN03DII
Is pre-requisite for: YMN44DIII
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. (14.09.2022)
Anotace: Podmínkou splnění DS II je aktivní účast na seminářích a odevzdání 10 normostran textu, které obsahují osnovu a dále rozpracovanou část konceptuálního rámce (dle vlastní volby nebo po dohodě se školitelem) konceptuálního rámce DP a 5 normostran textu s fokusem na metodologii, která ukazuje promyšlené uchopení tématu a vazbu na výzkumné otázky, a seznam použité literatury (seznam literatury se do 15 ns nepočítá). Úroveň textu musí vyjadřovat schopnost studující/ho zpracovat diplomovou práci, včetně práce s odbornou literaturou a řádného odkazování. Osnova se odevzdává do určeného data do odevzdávárny v Moodlu; celý text (včetně osnovy) se odevzdává do Moodlu do stanoveného data. Zde k nim má přístup jak vyučující DS II, tak školitel/ka práce (v případě externích školitelů a školitelek studující tyto texty zasílá též svému školiteli/školitelce na e-mail). Atestaci za DS II uděluje vyučující předmětu na základě účasti studující/ho na seminářích a úrovně povinného textu, kterou hodnotí vedoucí práce. V nejasných případech si vedoucí práce vyžádá vyjádření vyučující. Studující dál plní případné domácí úkoly uložené vedoucí/m práce. V případě zhoršeni situace v souvislosti s epidemii, bude se vyučovat online v prostředí MSTeams, případně Zoom v termínu dle rozvrhu. Vyučující pošle odkazy pro připojení.
Registration requirements - Czech
Last update: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. (14.09.2022)

Diplomní seminář II (kombinovaná forma)

ZS 2021/2022

Selma Muhič Dizdarevič (ve spolupráci s vedoucími DP)

 

Anotace: Účelem Diplomního semináře II je vést studenty v přípravě diplomové práce. Diplomní seminář II navazuje na Diplomní seminář I, který studenti završili napsáním projektu diplomové práce. V rámci DS II jsou studenti vedeni zejména k vypracování rešerše odborné literatury a následnému teoretickému ukotvení výzkumných otázek. Studenti, kteří plánují empirický výzkum, dále mohou upřesňovat výběr vzorku a metod sběru dat.

Organizace studia: Studenti v tomto semestru absolvují 1 povinný seminář (viz níže), pracují samostatně na svojí diplomové práci a individuálně nebo ve skupině konzultují se svým školitelem způsobem, jakým se spolu domluví. Tuto domluvu iniciuje student tak, že do 17. 10. napíše svému školiteli/školitelce.

V rámci semestru proběhne jedno povinné společné setkání 7. 10. v 13:00-15:50

·        úvod do předmětu, význam konceptuálního/teoretického rámce v DP

·        současný stav řešené problematiky v DP, teorie, definice, hypotéze; struktura DP

·        analýza příkladů dvou obhájených DP  Práce s literaturou (rešerše, psaní) a odkazování, struktura DP  

·        prezentace a obhajoba DP

Atestace: Podmínkou splnění DS II je:

- aktivní účast na seminářích

- odevzdání reflexe na zpětnou vazbu k projektům DP ze DS I, jedná NS vložena do Moodle a zaslána vedoucímu/vedoucí do 31.10. Výstupem jsou reflexe a návrhy, co a jak bude potřeba ještě promyslet před realizací výzkumu v návaznosti na poznámky k projektu ze strany oponentů a oponentek. Reflexe by měla být zpracována konkrétně, prakticky

- odevzdání 15 normostran textu, které obsahují osnovu konceptuálního/teoretického rámce DP, která ukazuje promyšlené uchopení tématu a vazbu na výzkumné otázky, dále rozpracovanou část konceptuálního/teoretického rámce (dle vlastní volby nebo po dohodě se školitelem) a seznam použité literatury (seznam literatury se do 15 ns nepočítá).

- odevzdání 5 normostran textu s fokusem na reflexi metodologie, kde je potřeba zohlednit:

  • popsat téma a výzkumný problém, který řeší
  • popsat (případně revidovat) výzkumné otázky
  • popsat metody sběru dat
  • zdůvodnit/charakterizovat vzorek a způsob jeho získání
  • to celé zasadit do rámce určitého výzkumného designu (např. případová studie), nebo alespoň rámcově do kvalitativního x kvantitativního výzkumného přístupu
  • odkazovat na literaturu

 

 

Úroveň textu musí vyjadřovat schopnost studující/ho zpracovat diplomovou práci, včetně práce s odbornou literaturou a řádného odkazování. Studující je povinen minimálně dvakrát konzultovat osnovu a konceptuální/teoretický rámec se svým školitelem či školitelkou. Konzultace iniciuje studující. Osnova se odevzdává do 25. 11. 2022 do odevzdávárny v Moodlu; celý text (včetně osnovy) se odevzdává do Moodlu do 9. 1. 2023. Zde k nim má přístup jak vyučující DS II, tak školitel/ka práce (v případě externích školitelů/školitelek studující tyto texty zasílá též svému školiteli/školitelce na e-mail)

Atestaci za DS II uděluje vyučující předmětu na základě účasti studujícího na seminářích a úrovně povinného textu, kterou hodnotí vedoucí práce. V nejasných případech si vedoucí práce vyžádá vyjádření vyučující. Dále studující plní případné domácí úkoly uložené vedoucí/m práce.

Další informace a materiály k předmětu jsou v Moodlu.

Povinná literatura:

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. 

Diplomové práce obhájené u nás na studijním programu SOS (lze stáhnout v SIS): Hanková (2019), Vaňková (2019)

Šanderová, J. 2009. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon. část II. Jak psát odborný text.

Lojdová, K. Jak vystavět osnovu textu. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/130762/Books_2010_2019_042-2014-1_6.pdf?sequence=1

 

Doporučená literatura:

Labaree, V.R.. n.d. Organizing Your Social Science Research Paper. University of Southern California. Dostupné z https://libguides.usc.edu/writingguide (datum poslední návštěvy 17.3.2020)

Neusar, A. 2016. Malá knížka o odborném psaní. Olomouc: Universita Palackého.

 

Zdroje pro rešerši:

Elektronické zdroje na UK: https://knihovna.fhs.cuni.cz/KFHS-80.html

UKAŽ - centrální vyhledávač zdrojů na UK https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=4018de84-14d9-4a4a-a7bf-b624442a1727%40sessionmgr4007

Digitální depozitář závěrečných prací UK https://dspace.cuni.cz/

Google Scholar https://scholar.google.cz/

 

Oborové odborné časopisy:

VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 

Nonprofit management and leadership

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html