SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Study of Health Education - OPBY2P101A
Title: Úvod do studia výchovy ke zdraví
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBY4P011A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Co-requisite : OPBY2P103A, OPBY2P123B
Is co-requisite for: OPBY2P122B, OPBY2P121B, OPBY2P123B, OPBY2P103A, OPBY2P124B
Is incompatible with: OPBZ0P126C
Is pre-requisite for: OPBY2P132B, OPBY2P136B, OPBY2P127B, OPBY2P126B, OPBY2P125B, OPBY2P107A, OPBY2P131B, OPBY2P108A
Is interchangeable with: OKBY2P101A
Annotation -
Last update: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (28.10.2019)
The course presents basic paradigms of health promotion and health care. It defines the issues of health and health literacy and its development priorities. It is based on the WHO Health 2020 program as a curriculum for European health policy for the 21st century. The course focuses on lifestyle issues and related health problems. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to acquaint students with the problems of study of health education, motivate them to an active interest in the issue of human health in the context of European health strategy and issues of health education in the context of education
Aim of the course -
Last update: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (28.10.2019)
Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to acquaint students with the problems of study of health education, motivate them to an active interest in the issue of human health in terms of European health strategy and health education issues in the context of education
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (03.10.2020)

Výuka probíhá podle rozvrhu prostřednictvm aplikace Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFjMzk5NWUtNjVlYy00MTk1LWI2MzYtMjM5MzIxM2I5MmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2250df9df0-f5c9-4edd-b630-d7aebcae9a0c%22%7d

Studenti potřebují připojení k internetu ev. kameru,sluchátka.

Literature -
Last update: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (28.10.2019)

ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Výchova ke zdraví. Vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha : Grada, 2010. 127s. ISBN 978-80-247-3231-8.

GILLERNOVÁ, I. KEBZA.V., RYMEŠ M. Psychologické aspekty změn v české společnosti. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2798-1

HOLČÍK, J.; ŽÁČEK, A., KOUPILOVÁ, I. Sociální lékařství. Brno: LF MU. 2011. ISBN 978-80-87192-15-3

MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví. Praha : Grada Publishing. 2011. s. 296. ISBN 978-80-247-2715-8

Světová zdravotnická organizace. Regionální úřadovna pro Evropu. Zdraví 21 = Health 21: úvod k osnově politiky zdraví pro všechny v Evropském regionu WHO. Praha: Erasmus, [2000]. 27 s. ISBN 80-85047-15-2.

Zdraví 2020: národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. ISBN 978-80-85047-47-9.

 

VURM, V. a kol. Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7254-997-9.

WALTEROVÁ, E. (ed.) Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2. díl. Brno : Paido, 2004, 259 s. ISBN 80-7315-083-2

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (31.10.2019)
Passing the credit test - open and closed questions (min. 75%). A maximum of three terms can be used to obtain credit.
Syllabus -
Last update: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (28.10.2019)
1. Basic determinants of health and possibilities of their influence.

2. Lifestyle of the current population.

3. Socio-economic changes in society and changes in lifestyle.

4. Quality of life in relation to health.

5. Health promotion at school.

6. Health 21, Health 2020.

7. Methods of education for health care, value of health.

8. Information background for health promotion, information literacy.

9. The role of teaching assistant in the process of health promotion; empowerment; governance.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html