Special Education of School Age - OKNS3S109A
Title: Speciální pedagogika školního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Co-requisite : OKNS3S110A
Pre-requisite : OKNS3S103A
Is co-requisite for: OKNS3S110A
Is pre-requisite for: OKNS3S118A, OKNS3S120A, OKNS3S117A
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
The aim of the course is to acquire basic knowledge, approaches and strategies in education and diagnostics of pupils with special educational needs in an inclusive school environment and the environment of schools established according to §16 and par. 9. Specify the pupil's personality and variability of school age development. The student will apply theoretical knowledge to pedagogical practice, acquire interventions and special pedagogical diagnostics.
Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.02.2022)
Descriptors - Czech

Předmět bude zahájen cvičením v reálném čase výuky dle rozvrhu. Bude realizovám prezečně. Studentům budou poskytnuty informace o organizaci výuky v tomto předmětu na první hodině.

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.02.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, M., & VÍTKOVÁ, M. (2018). Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením. Masarykova univerzita.

 CIBULKOVÁ, A., & BARTOŇOVÁ, M. (2022a). Role učitele v kontextu školní úspěšnosti žáka s ADHD - výzkumné studie. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 11(1), 42-51.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.

BARTOŇOVÁ, M.Studentswithintellectual disability in inklusive educationsettings. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-6817-9.

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzívní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: GradaPublishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.

HORT, VL., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ, E. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-472-9.

JEDLIČKA, R., KOŤA, J. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. ISBN

80-7312-038-0.

KALEJA, M. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7510-159-4.

KLENKOVÁ, J.  Logopedie. Praha: Grada. 2006. ISBN 80-247-1110-9.

Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. Praha: Psychiatrické centrum, 2006, aktualizace 2012.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001, 304s. ISBN 80-246-0181-8.

Doporučená literatura

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., VRUBEL, M. Inclusion in EducationforStudentswithSpecialEducational. Brno: Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7152-0.

NeedsfromthePerspectiveof Research. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.

PETTY, G. Teachingtoday: a practicalguide. (4. vyd.) Cheltenham: Nelson Thornes. 2009.ISBN 1408504154.

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika (1. vyd.). Praha: WoltersKluwer Česká republika. 2012.SBN: 978-80-7357-679-0.

WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: AVICENUM, 1986.

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)
Syllabus - Czech

 

Obsah:

1.      Základní terminologie vztahující se k problematice jednotlivých cílových skupin ve školním věku

2.      Iinkluze, inkluzivní (společné) vzdělávání, školní poradenské pracoviště, školský poradenský systém

3.      Inkluzivní didaktika, požadavek individualizace a diferenciace cílů i metodických postupů v inkluzivním prostředí školy a školách

4.      Strategie hodnocení v inkluzivní škole.

5.      Poradenský systém v legislativě

6.      Školský systém v ČR, volba vzdělávací cesty.

7.      Diagnostické domény u žáků se znevýhodněním (tělesné, mentální postižení, PAS, specifické poruchy učení a chování), základní nástroje diagnostiky

9.      Diagnostické domény u žáků se znevýhodněním (sluchové, postižení, narušená komunikační schopnost), základní nástroje diagnostiky

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Přemět je ukončen ústní zkouškou.

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)