SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational Characteristics of School Age - OKNS3S110A
Title: Edukační specifika školního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Co-requisite : OKNS3S109A
Pre-requisite : OKNS3S103A
Is co-requisite for: OKNS3S109A
Annotation -
The aim of the course is to acquire basic knowledge, intervention approaches and strategies in the education of pupils special educational needs in an inclusive school environment and a school environment for pupils with special educational needs. After completing the discipline, the student is able to manage interventions and approaches to students with special educational needs, approaches to students with SEN in the context of inclusive didactics.
Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.02.2022)
Descriptors - Czech

Předmět bude zahájen v reálném čase výuky dle rozvrhu. Studentům budou poskytnuty informace o organizaci výuky v tomto předmětu na první hodině.

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.

BARTOŇOVÁ, M. Studentswithintellectual disability in inklusive educationsettings. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita 2015. ISBN 978-80-210-6817-9.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s LMP.  Brno: MU, 2018. ISBN 978-80-210-9189-4.

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzívní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: GradaPublishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.

HORT, VL., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ, E. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-472-9.

JEDLIČKA, R., KOŤA, J. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004.  ISBN 80-7312-038-0.

KALEJA, M. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7510-159-4.

KLENKOVÁ, J.  Logopedie. Praha: Grada. 2006. ISBN 80-247-1110-9.

Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. Praha: Psychiatrické centrum, 2006, aktualizace 2012.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001, 304s. ISBN 80-246-0181-8.

Doporučená literatura

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., VRUBEL, M. Inclusion in EducationforStudentswithSpecialEducational. Brno: Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7152-0.

NeedsfromthePerspectiveofResearch. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.

PETTY, G. Teachingtoday: a practicalguide. (4. vyd.) Cheltenham: Nelson Thornes. 2009.ISBN 1578616786

KAUFFMAN, J. M., BRIGHAM, F. J. Workingwithtroubledchildren. Verona, Wis: Full CourtPress. 2009.ISBN

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika (1. vyd.). Praha: WoltersKluwer Česká republika. 2012.SBN: 978-80-7357-679-0.

WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: AVICENUM, 1986.

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.02.2021)
Requirements to the exam - Czech

Seminární práce zadaná vyučujícícm na téma z oblasti obsahu předmětu. Specifikovano na první výuce.

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.02.2022)
Syllabus - Czech

Obsah:

1.      Legislativní rámec vzdělávání v České republice.

2.      Osobnost speciálního pedagoga, činnost asistenta pedagoga.

3.      Individualizace a diferenciace ve vzdělávání (specifikace práce s heterogenní třídou, komunikativní dovednosti, dynamická diagnostika)

4.      Edukační proces žáků s mentálním postižením, poruchami autistického spektra (podpůrná opatření, speciální metody práce, metody čtení a psaní). Systém vzdělávání. Osobnost jedince s mentálním postižením.

5.      Edukační proces žáků se smyslovým postižením a narušenou komunikační schopností (sluchovým postižením, zrakovým hluchoslepota, NKS) Systém podpory. Osobnost jedince. Specifičnost vyučovacího procesu (podpůrná

          opatření, diferenciace a individualizace).

6.      Edukační proces žáků s tělesným postižením a kombinovaným postižením. Systém podpory. Osobnost jedince. Specifičnost vyučovacího procesu (podpůrná opatření, specifika čtení a psaní, speciální metody práce).

7.      Edukační proces žáků se specifickými poruchami učení. Systém péče. Osobnost jedince ADD/ADHD. Reedukace dyslexie, dyskalkulie. Programy prevence a modifikace jedinců s poruchami chování.

8.      Edukační proces žáků s poruchami chování, systém podpory ve vzdělávání, intervenční přístupy v edukaci.

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.02.2022)
Course completion requirements - Czech


Osvojení znalosti Braillova písma - písemný test

Zakončení předmětu - zápočet, ustní rozprava

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html