SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Education of Individuals with Intellectual and Multiple Disability - OKNS3S118A
Title: Edukace osob s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Pre-requisite : OKNS3S109A, OKNS3S112A
Annotation -
The aim of the course is to acquire in-depth knowledge of intellectual disability with a focus on the characteristics of Down syndrome, autism spectrum disorders, and concurrent disability with multiple disabilities with a focus on cerebral palsy, which can be perceived as a combined disability with varying degrees of intellectual disability, sensory impairment and impaired communication skills. Students should acquire and master theoretical knowledge and practical skills in education, intervention, therapy and psychosocial support of students with the above-mentioned range of disabilities.
Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (05.09.2023)
Descriptors - Czech
Přímá výuka 12 celkem
Přednášky: 12 hodin
Cvičení: 0 hodin
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 hodin
Samostudium literatury (za semestr) 50 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
Plnění předmětu 20 hodin
Příprava na zápočet 28 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Last update: Kadrnožková Monika, PhDr., Ph.D. (13.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Edukace a intervence u žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty. Teorie, výzkum a praxe. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum Press, 2022. ISBN 978-80-7603-347-4

ČERNÁ, M. a kol. Česká psychopedie. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1565-3.

HREBEŇÁROVÁ, L. Edukácia osob s viacnásobným postihnutím. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2016. ISBN 978-80-555-1694-3.

JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením.Praha: TRITON. ISBN 80-7254-192-7.

KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, Avicenum, 2005. ISBN 80-247-1018-8.

MÜLLER, O. (ed.) a kol. Terapie ve speciální pedagogice.Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4172-7.

OPATŘILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6221-4.

OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU. 2013. ISBN 978-80-210-6673-1.

SELIKOWITZ, M. Downův syndrom. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-973-9.

VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-210-9.

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: 2006. ISBN 80-7315-134-0.

Doporučená literatura:

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. WHO HealthOrganisation (2001).

ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 248 s. ISBN 978-80-7367-319-2

MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha: Portál 2015. ISBN 978-80-7367-310-9 9-1.

VALENTA, M. a kol. Slovník speciální pedagogiky.Praha: Portál, 2015. ISBN 978_80-262-0937-9.

Internetové zdroje:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Dostupné na: http://www.msmt.cz.

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (03.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah:

 1. Pormínky  a prostředky edukace na základní škole speciální
 2. Mentální postižení – stupně mentálního postižení, specifika edukace, intervence
 3. Downův syndrom – charakteristika, edukace, intervence
 4. Poruchy autistického spektra – charakteristika, specifika edukace, intervence
 5. Souběžné postižení více vadami – definice
 6. Mozková obrna – charakteristika, specifika edukace, intervence, terapie
 7. Mozková obrna jako kombinované postižení
 8. Zrakové postižení – klasifikace, specifika edukace, intervence
 9. Symptomatické poruchy řeči
 10. Ucelená rehabilitace – prostředky
 11. Terapie ve speciální pedagogice
Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (14.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Odevzdání seminární práce na dané téma vyučujícícm

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (14.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html