SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Teaching at Special Primary School - OKNS3S120A
Title: Didaktika vyučování na základní škole speciální
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Pre-requisite : OKNS3S108A, OKNS3S109A
Annotation -
The aim of the course is to acquire current knowledge regarding the possibilities of diagnosis and education of pupils with moderate, severe and profound intellectual disabilities and simultaneous disabilities. Emphasis will be placed on the content of education and on the use of special methods and organizational forms in a special primary school. Students should acquire and master theoretical knowledge in the field of personality and education of pupils with moderate, severe and profound intellectual disabilities and concurrent multiple disabilities.
Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (05.09.2023)
Descriptors - Czech
Přímá výuka 12 celkem
Přednášky: 12 hodin
Cvičení: 0 hodin
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 hodin
Samostudium literatury (za semestr) 30 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 40 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 16 hodin
Plnění předmětu 20 hodin
Příprava na zápočet 32 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Last update: Kadrnožková Monika, PhDr., Ph.D. (13.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Edukace a intervence u žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty. Teorie, výzkum a praxe. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum Press, 2022. ISBN 978-80-7603-347-4

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU. 2013. ISBN 978-80-210-6678-6.

ČERNÁ, M. a kol. Česká psychopedie. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1565-3.

GARGIULO, R. M. Specialeducation in contemporary society: anintroduction to exceptionality. 4th ed., media ed. ThousandOaks: SagePublications, c2012. ISBN 978-1-4129-9695-2

KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. Praha: IPPP ČR. 2006. ISBN 80-86856-14-3

MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., FELCMANOVÁ, L. a kol. Katalog podpůrných opatření. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Olomouc: UP.2015

THOROVÁ, K.Poruchy autistického spektra. Praha: Portál. 2006. ISBN 80–7367–091–7.

OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU. 2013. ISBN 978-80-210-6673-1.

VALENTA, M. MÜLLER, O. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. 5 aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Parta, 2013. ISBN 978-80-7320-187-6.

Doporučená literatura:

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. WHO World HealthOrganisation (2001).

ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 248 s. ISBN 978-80-7367-319-2

MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha: Portál 2015. ISBN 978-80-7367-310-9 9-1.

PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido. 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.

Zákony, vyhlášky a další předpisy:

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. a jeho novela č. 82/2015 Sb.

Internetové zdroje:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Dostupné na: http://www.msmt.cz.

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (05.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

 Průběžné plnění zadaných úkolů, práce se systémem MOODLE. Seminární práce na zadané téma

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (05.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah:

  1. Teorie edukace žáků s mentálním postižením, terminologická východiska. Osobnost žáka se středně těžkým, s těžkým a hlubokým mentálním postižením.
  2. Alternativní a augmentativní systémy komunikace využívané u dětí a žáků s mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga.
  3. Systém vzdělávání, přípravný stupeň, základní škola speciální, střední a celoživotní vzdělávání. Možnosti pracovního uplatnění.
  4. RVP předškolní vzdělávání, RVP pro obor vzdělání základní škola speciální.
  5. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměřením na žáka se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, poruchou autistického spektra a souběžným postižením více vadami z pohledu poradenského speciálního pedagoga, zpracování IVP.
  6. Didaktické zásady, didaktické metody, specifické metody práce, vyučovací formy používané při edukaci na základní škole speciální. Struktura přípravy učitele na vyučovací blok. Specifické didaktické pomůcky používané na základní škole speciální.
  7. Osobnost žáka se souběžným postižením více vadami, osobnost žáka s poruchou autistického spektra.
  8. Metodika výuky čtení a psaní na základní škole speciální.
  9. Terapie používané v rámci poradenských služeb dětí a žáků v rámci poradenského zařízení, specifika edukace.
  10. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, poruchou autistického spektra a souběžným postižením více vadami.
Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (05.09.2023)
Course completion requirements - Czech

ústní rozprava nad tématy vyučujícího

Last update: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html