SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Education of Early and Preschool Age - OKNS3S103A
Title: Speciální pedagogika raného a předškolního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Co-requisite : OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S104A, OKNS3S105A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S123A
Is co-requisite for: OKNS3S105A, OKNS3Q102A, OKNS3S104A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S133A, OKNS3O101A, OKNS3S123A
Is pre-requisite for: OKNS3S128B, OKNS3S110A, OKNS3S109A
Annotation -
The aim of the course is to understand the social and psychological situation of a family where a child with severe disabilities or a family with social disadvantages is born. Students will deepen their understanding of the psychomotor development of children with combined disabilities. They will learn basic strategies for building communication for children with combined disabilities. Students will learn about early care - early intervention legislation; methodologies for supporting child development in early intervention and follow-up preschool.
Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (14.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

BARTOŇOVÁ, Miroslava - VÍTKOVÁ, Marie. Edukace a intervence žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty : teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022. ISBN 978-80-7603-347-4.

CIBOCHOVÁ, R. Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200406-0007_Psychomotoricky_vyvoj_ditete_v_prvnim_roce_zivota.php

HRADÍLKOVÁ, T. Praxe a metody rané péče v ČR. Praha Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1386-4.

KOMENSK7. J.A. Informatorium školy mateřské. Praha, Kalich, 1992. ISBN 80-7017-492-7.

KUHARTOVÁ, M. POTMĚŠIL, M. POTMÉŚILOVÁ, P. Náročné  otcovství. Praha, Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3600-9.

KVĚTOŇOVÁ,L.(ed) Edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v raném a předškolním věku. Paido, Brno, 2004 ISBN 80-7315-063-8.

KVĚTOŇOVÁ L. ŠUMNÍKOVÁ,P. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením Praha, UK 2022, ISBN 978-80-7603-337-8

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha SPN, 1992. ISBN 80-04–25236-2

OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-24

MOLWMAN. Y. BROEK, E.,EIJDEN, A. Rosteme hrou. Praha, Eda, 2014, ISBN 978-80-260-5862-5.

VÁGNEROVÁ,M. STRNADOVÁ, I. KREJČOVÁ, L. Náročné mateřství Praha  Karolinum, 2009 ISBN 978-80-246-1616-2

Doporučená:

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha, UK Karolinum, 1995. ISBN 80–7184-053-X.

VÍTKOVÁ, M. (ed). Možnosti reedukace zraku u dětí s kombinovaným postižením. Paido, Brno, 1999. ISBN 80-86633-22-5

 

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah:

Uvedení do problematiky výchovy dítěte raného a předškolního věku, speciálně pedagogická podpora vývoje dítěte.

Ontogenetický vývoj dítěte v období novorozeneckém, kojeneckém, batolecím a předškolním, psychomotorický vývoj, jeho zákonitosti, vliv postižení, rodičovská role, pedagog a speciální pedagog, problematika diagnostiky postižení, provádění odpovídající speciálně pedagogické podpory vývoje dítěte,

Institucionální výchova, mateřská škola, speciální mateřská škola, stacionář, speciálně pedagogické centrum, školní zralost, připravenost dítěte pro školu.

Probíraná témata:

Rodina dítěte s postižením, okolnosti přijetí dítěte s postižením, institucionální pomoc - raná péče

Dítě s mentálním postiženám, specifika jeho vývoje, rozvoj komunikace a socializace

Primární socializace dítěte, její poruchy a možné způsoby nápravy

Budování komunikace udítěte s různými druhy a stupni postižení

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (29.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška z výše uvedených okruhů a prostudované literatury. V průběhu výuky se budou psát orientační znalostní testy.

Last update: Květoňová Lea, doc. PhDr., Ph.D. (13.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html