SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Western Europe Today - JMB529
Title: Současná západní Evropa
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Pre-requisite : {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JMB520 or JMB499}, {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JMB500 or JMB497}, JMB506, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524
Incompatibility : JMB001
Is pre-requisite for: JMB531, JMB532, JMB536, JMB534, JMB535, JMB533
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (04.10.2021)
Předmět uvádí posluchače do problematiky současného politického, společenského, demografického a ekonomického vývoje zemí západní Evropy (Francie, Británie, Španělsko, Itálie, sekundárně země Beneluxu, Portugalsko, Irsko a skandinávské země). Zvláštní pozornost je věnována krátko- i dlouhodobým důsledkům hospodářské krize, vzestupu populistických tendencí v politice západoevropských států a dopadům koronavirové pandemie.

Čítanka a další materiály jsou umístěny v systému Moodle 1 na < https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4811>, klíč <JTB062>.

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (04.10.2021)

Studenti budou schopni identifikovat a interpretovat základní společné rysy současného vývoje zemí západoevropského regionu, zároveň však porozumí specifikům situace jednotlivých zemí ZE, a to v kontextu jejich soudobých dějin a se znalostí základů jejich ústavních a politických systémů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.10.2021)

a) reader

Arter D., „When a pariah party exploits its demonised status: the 2019 Finnish general election“, West European Politics 43:1 (2020), 260-273

Aylott N. a N. Bolin, „A party system in flux: the Swedish parliamentary election of September 2018“, West European Politics 42:7 (2019), 1504-1515

Blommaert J., „The long language-ideological battle in Belgium“, Journal of Multicultural Discourses 6:3 (2011), 241-256.

Caiani M. a P. Graziano, „Understanding varieties of populism in times of crises“, West European Politics 42:6 (2019), 1141-1158

Cutts D., M. Goodwin, O. Heath a P. Surridge, „Brexit, the 2019 General Election and the Realignment of British Politics“, The Political Quarterly 91:1 (2020), 7-23

Fernandes J. a Magalhães, „The 2019 Portuguese general elections“, West European Politics 43:4 (2020), 1038-1050

Field L., „Irish General Election 2016: two-and-a-half part system no more? Irish Political Studies 2000, https://doi.org/10.1080/07907184.2020.1762284

Garzia D., „The Italian Election of 2018 and the first populist government in Western Europe“, West European Politics 42:3 (2019), 670-680

Giovagnoli A., „Pope Francis: a new way of looking at the world“, Journal of Modern Italian Studies 24:3 (2019), 456-467

Hewlett N., „The phantom revolution. The presidential and parliamentary elections of 2017“, Modern & Contemporary France 25:4 (2017), 377-390

van Istendael G., Farnost sv. Prekéra. Hospodářská a ekonomická krize – příčiny, souvislosti, důsledky. Přel. Lucie Kolářová. Praha, NLN 2014, s. 39-65

Kosiara-Pedersen K., „Stronger core, weaker fringes: the Danish general election 2019“, West European Politics 43:4 (2020), 1011-1022

Pilet J.-B., „Hard times for governing parties: the 2019 federal elections in Belgium“, West European Politics 2000, https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1750834

Rodon T., „The Spanish electoral cycle of 2019: a tale of two countries“, West European Politics 43:7 (2020), 1419-1512

Royall F., „The Gilets Jaunes protests: mobilisation without third-party support“, Modern & Contemporary France 28:1 (2020), 99-118

 

+ elektronické zdroje zadané prostřednictvím platformy Moodle

 

b) doporučená  literatura

 

Dvořáková V. a kol (2008) Komparace politických systémů - Základní modely demokratických systémů (Praha: VŠE), s. 95-188 (94 s.)

Říchová B. a kol. (2009), Západoevropské politické systémy: komparace politických systémů (Praha: VŠE), s. 14-172 a 210-275 (225 s.)

Wayne C. Thompson, Western Europe 2017-2018 (Rowman & Littlefield Publishers, 2017) (e-book)

David Goodhart (2017), The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics

James Kirchick (2017), The End of Europe: Dictators, Demagogues and the Coming Dark Age (česky 2018 Konec Evropy: Diktátoři, demagogové a doba temna před námi)

Ivan Krastev (2017), After Europe (slovensky 2018 Čo príde po Európe)

Ivan Krastev (2020), Už je zítra? Aneb jak pandemie mění Evropu (Praha: Karolinum)

Edward Luce (2017), The Retreat of Western Liberalism (česky 2019 Soumrak západního liberalismu)

Douglas Murray (2017), The Strange Death of Europe: Immigration, Identity and Islam (česky 2018 Podivná smrt Evropy: imigrace, identita, islám)

Timothy Snyder (2018), Road to Unfreedom (česky 2019 Cesta k nesvobodě)

Jan Zielonka (2018), Counter-Revolution: Liberal Europe in Retreat

 

c) doplňující literatura a další zdroje

Anthony Seldon and Peter Snowdon, Cameron at 10: The Inside Story 2010-2015 (Glasgow: William Collins, 2016).

Philip Cowley and Dennis Kavanagh, The British General Election of 2015 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015).

Anthony Seldon and Mike Finn (eds.), The Coalition Effect, 2010-2015 (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

Anthony King, Who Governs Britain? (Los Angeles: Pelican, 2015).

David Gowland, Britain and the European Union (London/NY: Routledge, 2017)

Richard Heffernan, Colin Hay, Meg Russell a Philip Cowley. Developments in British Politics 10 (Palgrave Macmillan, 2016).

Alistair Cole, Sophie Meunier a Vincent Tiberj (eds.), Developments in French Politics 5 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013).

Neill Lochery,  Out of the Shadows: Portugal from Revolution to the Present Day. Bloomsbury Continuum, 2017)

Pamela Beth Radcliff, Modern Spain: 1808 to the Present (John Wiley & Sons Ltd, 2017)

Alan Friedman, Berlusconi: The Epic Story of the Billionaire Who Took Over Italy (New York: Hachette Books, 2015)

Tjitske Akkerman, Sarah De Lange a Matthijs Rooduijn, Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Into the Mainstream? (London: Routledge,2016).

Jean-Yves Camus a Nicolas Lebourg, Far-Right Politics in Europe (The Belknap Press of Harvard University Press, 2017)

Gilles Kepel, Terror in France: The Rise of Jihad in the West (Princeton University Press, 2017)

V elektronické podobě je přes Knihovnu společenských věd T. G. Masaryka dostupná řada relevantních odborných periodik (West European Politics, Parliamentary Affairs…).

K získání systematičtější představy o reáliích a aktuálním dění v ZE je potřeba jednak pravidelně sledovat zpravodajství v seriózním denním tisku (z českých titulů nejlépe Deník N či Hospodářské noviny, ze zahraničních zpravodajských portálů např. www.guardian.co.uk či www.politico.eu), jednak číst analyticky zaměřené týdeníky typu Economist či Respekt, ze specializovaných zdrojů především revue Mezinárodní politika (http://www.iir.cz/list/mezinarodni-politika).

Aktuální informace k ekonomické situaci jednotlivých zemí studenti najdou na stránkách statistické služby EU Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat a také na portálech https://www.focus-economics.com/regions/euro-area a https://www.businessinfo.cz/rozcestnik/zahranicni-obchod/teritorialni-informace-zeme/

V Moodlu mají studenti a studentky kromě prezentace k úvodní přednášce, čítanky, doplňkových textů zadávaných jako povinná četba a dalších zdrojů k dispozici i s soubor s detailním zadáním a doporučeními ohledně psaní seminárních prací k dispozici i odkaz na aktuálně platnou citační normu.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (04.10.2021)

Úvodní interaktivní bloková přednáška s výkladem klíčových pojmů + aktivní samostudium založené na studijní opoře. Individuální konzultace. Ověření znalostí a pochopení látky formou testu a písemné práce.

Výuka i konzultace probíhají výhradně online.

Zoom link na úvodní setkání 8. 10. 2021 (17:00):  https://cesnet.zoom.us/j/94706606110

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (04.10.2021)

Studium je ověřováno formou seminární práce v rozsahu 20 000 znaků čistého textu, bez započtení poznámkového aparátu, tolerance +- 10 %) na téma schválené vyučujícím (50 % celkového hodnocení; zadání práce, formální požadavky a další doporučení upřesňuje samostatný dokument přístupný prostřednictvím platformy Moodle) a závěrečného testu (50 % celkového hodnocení). Z obou studijních povinností musí studenti získat nejméně 25,5 bodu z 50 možných.

 

1. Studenti se povinně účastní úvodní blokové přednášky. Ta proběhne v pátek 8. 10. 2021 od 17:00 do 19:50 online formou. Omluvenky ze závažných důvodů je možné akceptovat výhradně předem, e-mailem na adresu jan.vaska@fsv.cuni.cz.

 

Využití možnosti individuálních konzultací v průběhu semestru je doporučené, ale nepovinné.

 

 

2. Termín odevzdání seminární práce (výhradně prostřednictvím aplikace Moodle) je 15. 1. 2022, 24:00 Opožděné odevzdání práce bude progresívně penalizováno (3 % za každý započatý týden; práce budou přijímány pouze do 5. 2. 2022; po tomto termínu nebude splnění předmětu možné). V případě potřeby vyučující může rozhodnout, že student/ka absolvuje (online formou) pohovor nad prací, v ostatních případech poskytuje vyučující zpětnou vazbu a detailní hodnocení práce písemně.

 

3 Předmět je ukončen písemným testem (online, kombinace otázek typu multiple choice a otevřených otázek), který ověří orientaci posluchačů v základních konceptech a současných západoevropských politických, ekonomických a sociálních reáliích a znalost význačných politických osobností. Předchozí odevzdání seminární práce není pro účast na testu podmínkou.

 

 

Hodnocení (dle Opatření děkanky FSV UK 17/2018 ve znění pozdějších předpisů):

 

91-100 %                   výtečně (A)

81-90 %                     velmi dobře (B)

71-80 %                     dobře (C)

61-70 %                     uspokojivě (D)

51-60 %                     dostatečně (E)

0-50 %                       nedostatečně, neprospěl/a (F)

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (04.10.2021)

1) Úvodní bloková přednáška: organizace kurzu, klíčové pojmy, požadavky ke zkoušce. Trendy určující současný vývoj ZE

2) Hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Francie

3) Hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Velké Británie

4) Dopady finanční a hospodářské krize (2008-) na země západní Evropy

5) Politický populismus a radikalismus v zemích západní Evropy

6) Secesionistická a regionální hnutí v současné západní Evropě

7) Dopady koronavirové pandemie na země západní Evropy

 

Čítanka a další materiály jsou umístěny v systému Moodle 1 na < https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4811>, klíč .

 

 

Harmonogram předmětu v ZS 2021

Úvodní bloková přednáška: 8. 10. 2021, 17:00-19:50, online

Nahlášení/konzultace tématu seminární práce: nejpozději do 30. 11. 2021, 24:00 (úkol v Moodlu)

Termín pro odevzdání seminárních prací: 15. 1. 2022, 24:00 (Moodle) 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html