SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Current Southeastern Europe - JMB527
Title: Současná jihovýchodní Evropa
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 9
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 24 / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Pre-requisite : {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JMB520 or JMB499}, {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JMB500 or JMB497}, JMB506, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524
Incompatibility : JMB001
Is pre-requisite for: JMB531, JMB532, JMB536, JMB534, JMB535, JMB533
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (26.01.2022)
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů současnosti v oblasti jihovýchodní Evropy, zejména těch, které byly vyvolány změnami v mezinárodních vztazích, a důsledky na dosavadní rovnováhu sil v globálním měřítku v devadesátých letech minulého století. Pozornost je rovněž soustředěna na razantní nástup nacionalismu a krize komunistických autoritativních režimů. Kurz sleduje vývoj a hlavní problémy v oblasti jihovýchodní Evropy po roce 1989 s důrazem na politický vývoj (vnitřní i zahraniční), transformaci hospodářství, a socioekonomické reformy.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (26.01.2022)

1) Seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací

2) Vysvětlit základní vývojové trendy komunistických režimů v jihovýchodoevropských státech na konci 80. let v kontextu proměn v mezinárodních vztazích, přechod k demokratizaci a transformaci politických, ústavních a socioekonomických systémů

3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky  

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (26.01.2022)

„Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).“

   

Literature - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (26.01.2022)

Povinná literatura: 

Bideleux, R., Ian, J., Conceptual frameworks. ‘The Balkans’ and the nature of post-Communist democratization and economic transformations. In: Bideleux, R., and Ian J., The Balkans: A Post-Communist History. Routledge, 2007, p. 20 (čítanka)

Draper, S.: The conceptualization of an Albanian nation. In: Ethnic and Racial Studies, 20:1, 1997: 123-144 (čítanka)

Gallagher, T., The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy. Routledge, 2003, I. and II. chapter (čítanka)

Gledhill, J., King, C., Romania since 1989. Living beyond the past. In: Woochik, S.L., Curry, J. L. (eds.), Central and East European politics: from communism to democracy. Lanham: Rowman & Littlefield 2015. (čítanka)

Hilaj, A.: The Albanian National Question and the Myth of Greater Albania. In: The Journal of Slavic Military Studies, 26:3, 2013: 393-413 (čítanka)

Hupchick, D.P. The Balkans: from Constantinopole to communisms. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002, s. 416-443 (čítanka)

Pelikán, J. Ante bellum aneb co předcházelo. In Pelikán, J.: Jihoslovanská krize, Praha 1996, s. 10. (čítanka)

Pelikán, J.: Aktuální situace a perspektivy vývoje států západního Balkánu. In: Pelikán J.,et.al., Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, Praha, Filosofická fakulta UK 2016, s. 9-26. (čítanka)

Spirova, M., Bulgaria since 1989. In: Ramet, S., Central and southeast European politics since 1989. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. (čítanka)

Stokes, G., Lampe, J., Rusinow, D., Mostow, J.: Instant History: Understanding the Wars of Yugoslav Succession In: Slavic Review, Vol. 55, No. 1 (Spring, 1996), pp. 136-160 (čítanka)

Tejchman, M. Balkán ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, s. 329-403. Dostupná online přes doménu UK buď přes www.ukaz.cuni.cz nebo přes https://www.bookport.cz/kniha/balkan-ve-20-stoleti-5645/

 

 Doporučená literatura:

Baker, C., The Yugoslav Wars of the 1990s. Palgrave Macmillan, 2015.

Bideleux, R., and Ian J., The Balkans: A Post-Communist History. Routledge, 2007.

Glenny, Misha, Balkán: 1804-1999: Nacionalismus, válka a velmoci, Praha, BB art 2003, 399 s.

Gallagher, T., The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy. Routledge, 2003. Hradečný, P., Řekové a Turci. Nepřátelé nebo spojenci?, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999, 226 s.

Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002.

Pelikán J.,et.al., Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, Praha, Filosofická fakulta UK 2016, 464 s.

Rychlík, J., Dějiny Bulharska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.
Stýskalíková, V., Smékal, H..(ed), Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu, Brno, Masarykova universita, Mezinárodní politologický ústav 2004, 296 s.

Šesták, M., Tejchman, M., Havlíková, L., Hladký, L., Pelikán, J., Dějiny jihoslovanských zemí, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998

Tejchman, M., Šesták, M., Hradečný, P., Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie, Praha, Historický ústav 1996, 255 s.

Treptow, K. (ed), Dějiny Rumunska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (26.01.2022)
Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/93578255783?pwd=RWpabUtMUnZmV2FLTjdNMUZaSjBhQT09

Meeting ID: 935 7825 5783
Passcode: 458925
Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (04.04.2022)

Kurz se uskuteční online prostřednictví Zoomu https://cuni-cz.zoom.us/j/93578255783?pwd=RWpabUtMUnZmV2FLTjdNMUZaSjBhQT09

1. Recenze vybraného knižního titulu, zadání do 8.4.2022, odevzdat do 13.5.2022. Recenzí se rozumí text nepřesahující dvě normostrany, který posuzuje zvolený titul v kontextu dosavadního bádání; bibliografické záznamy vybraných titulů posílejte na email ondrej.zila@fsv.cuni.cz, v případě, že dojde ke dvojímu zadání jednoho titulu, má přednost student, který jej poslal jako první, další v pořadí si musí vybrat jiné tituly. Zadané pubilkace by neměly být starší deseti let.

2. Seminární práce v rozsahu 15 normostran, minimálně 10 zdrojů (z toho minimálně tři monografie a minimálně polovina zdrojů v cizích jazycích), zadání do 8.4.2022, odevzdat do 13.5.2022. 

3. Zkouška se skládá z připouštěcího testu, odevzdané recenze a seminární práce. test v podobě multiple choice bude absolvován online dne 20.5. v 17:00 prostřednictvím moodle 2 systému. Bez úspěšně složeného testu (minimálně 7 z 15 bodů) nelze předmět absolvovat. 


4. Hotové recenze a seminární práce nahrávejte ve stanovených termínech do programu Turnitin prostřednictvím moodle. 

 

„Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).“

 

Hodnocení kurzu zahrnuje test (40 %), recenzi (10 %) a velkou seminární práci (50 %). Test i seminární práce musí získat hodnocení minimálně E.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (26.01.2022)

 

Sylabus:

1)    Úvodní informace

2)    Země jihovýchodní Evropy na konci 80. let 20. století a jejich transformace

3)    Vnitřní a vnější příčiny jihoslovanské krize

4)    Politický a socioekonomický vývoj exjugoslávských republik po rozpadu Jugoslávie v komparaci

5)    Politický a socioekonomický vývoj Rumunska a Bulharska po roce 1989 v komparaci

6)    Politický a socioekonomický vývoj albánského prostoru po roce 1989   

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html