velikost textu

Informace o projektu "Studenti pražských univerzit 1882–1945"

Cílem projektu je zpřístupnit v digitální podobě materiály vztahující se ke studentům pražských univerzit z let 1882–1945. Jedná se o badatelsky nejžádanější část fondů Archivu Univerzity Karlovy, z níž je možné získat informace o cca 150 tisících posluchačů, velmi často významných osobnostech, které studiem na pražských univerzitách prošly.
Předmětem digitalizace budou matriky doktorů, rigorózní protokoly, protokoly o státních zkouškách, spisy zkušební komise pro učitelství na středních školách a katalogy posluchačů české i německé univerzity v Praze v letech 1882–1945. Výběr období je dán především četností badatelských žádostí, přičemž počáteční rok je určen rozdělením původně jednotné univerzity na českou a německou a konečný rok je stanoven s ohledem na ochranu osobních údajů (posluchači studující po válce stále žijí). V dalších letech bude možné projekt rozšířit i na mladší období.
V současné době jsou zpřístupněny matriky doktorů Univerzity Karlovy, matriky doktorů Německé univerzity v Praze, knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF UK, knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF NU v Praze, protokoly farmaceutických zkoušek Univerzity Karlovy, protokoly farmaceutických zkoušek Německé univerzity v Praze a knihy zkušebních protokolů zkušebních komisí pro učitelství na středních školách NU v Praze.
Tyto archiválie patří k badatelsky nejvíce využívaným v Archivu Univerzity Karlovy, což se bohužel podepsalo na jejich fyzickém stavu (poškozené desky, potrhané stránky). Digitalizace, on-line zpřístupnění a vyjmutí z běžného badatelského využívání je prvním krokem k jejich ochraně.
Archiválie byly digitalizovány na barevném knižním skeneru Zeutschel OS 12000 HQ. Skeny byly pořizovány ve formátu TIFF v rozlišení 400 DPI, výsledné soubory jsou bezpečně uloženy spolu s popisnými a technickými metadaty. Pro účely webového zpřístupnění byly obrazové soubory komprimovány a opatřeny vodoznakem.
Projekt realizuje Ústav dějin UK a archiv UK ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK (tvorba webu a databáze).