PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika školní tělesné výchovy II. - OPNT2T111A
Anglický název: DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Prerekvizity : OPNT2T103A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)
Postavení a zaměření didaktiky školní TV v kontextu učitelské profese. Předmět je inovován, resp. prohlouben o rozvoj inovativních metod a didaktických, resp. organizačních forem výuky včetně didaktických opatření v rámci aktuální problematiky inkluzívního vzdělávání z hlediska opatření zajišťujících adekvátní inkluzi žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, navazuje na didaktiku školní tělesné výchovy I. A znalosti z tohoto předmětu dále rozvíjí a prohlubuje v teoretické i praktické oblasti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

Cílem předmětu je navázat a rozšířit odborné znalosti studentů v didaktice školní tělesné výchovy v oblastech o postavení a zaměření didaktiky školní TV v kontextu učitelské profese. Předmět je inovován, resp. prohlouben o rozvoj inovativních metod a didaktických, resp. organizačních forem výuky včetně didaktických opatření v rámci aktuální problematiky inkluzívního vzdělávání z hlediska opatření zajišťujících adekvátní inkluzi žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (28.10.2021)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams - a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Odkaz – adresa - link pro případné zájemce o přednášku online 29.10.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc0YTMwY2EtNTE3YS00MWU5LThiOGItMDM1ZTM0OThkOTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22515533f9-5bf9-4748-b9b7-25e6a7f717ee%22%7d

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programuPraha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Měkota, K., Kovář, R. at al. Unifittest (6 - 60). Olomouc: UP, 1995.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice. INCA, 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice. JČU, 2001.
Dobrý, L., Svatoň, V. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS.
Adamírová, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

Požadavky na absolvování předmětu (tzn. zkoušky) vychází jednoznačně z obsahu, resp. sylabu tohoto předmětu, z anotace a doporučené literatury v charakteristice předmětu v SIS a jsou dále specifikovány vyučujícím na začátku semestru.

                                                             

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

-          Úvod do didaktiky tělesné výchovy.

-          Zdroje a postavení v systému věd.

-          Charakteristika úlohy žáka a učitele v edukačním procesu TV.

-          Metodicko-organizační formy TV, didaktické postupy, metody, styly, jejich aplikace a trendy.

-          Předmět didaktiky TV, didaktika TV jako vědní disciplína a vyučovací předmět.

-          Žák v edukačním procesu TV - ontogeneze motoriky, didaktické aspekty motorického učení.

-          Osobnost učitele TV, profesiografická analýza, učitelovy kompetence.

-          Didaktické zásady v TV.

-          Problematika inkluzívního vzdělávání a přístupu v kontextu učitelské profese v tělesné výchově.

-          Inovativní metody, postupy a didaktické aspekty v rámci inkluze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v tělesné výchově.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (25.09.2020)

Požadavky na absolvování předmětu (zápočtu, resp. zkoušky) jsou jednoznačně založeny na obsahu předmětu, anotaci a studované literatuře v popisu předmětu v SIS a jsou dále specifikovány vyučujícím na začátku semestru.

V případě zavedení distanční formy výuky dojde k eliminaci aktivní účasti na výuce a pro studenty budou v systému Moodle studijní materiály pro zakončení předmětu (pokud by tedy nebylo možné zakončit předmět standardním způsobem).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK