PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání dospělých - OKB2314V52
Anglický název: Adult Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2012)
V průběhu výuky se studenti seznámí s různým členěním vzdělávání dospělých, aby dobře pochopili jeho rozsah, funkce a cíle jednotlivých segmentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2012)

Cílem výuky je poskytnout studujícím základní terminologické a teoretické ukotvení v problematice vzdělávání dospělých.

Literatura
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2012)

BENEŠ, M. Andragogika - teoretické základy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-23-8.

EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Zpc. Univerzita: Plzeň, 2005. ISBN 80-7043-398-1

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Portál: Praha, 2002. ISBN 80-7178-253-X

MAŃÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Paido: Brno, 2003. ISBN 80-7315-039-5

MUŽÍK, J. Marketing ve vzdělávání dospělých. DAHA: Praha, 1998. ISBN 80-902232-2

MUŽÍK, J. Management ve vzdělávání dospělých. Eurolex Bohemia: Praha, 2000. ISBN 80-86432-00-9

MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Codex: Praha, 1998. ISBN 80-85963-93-0

MUŽÍK, J. Androdidaktika. ASPI: Praha, 2004. ISBN 80-859-52-3

MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Fraus: Plzeň, 2005. ISBN 80-7238-220-9

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Codex: Praha, 1998. ISBN 80-85963-52-3

PALÁN, Z. Výkladový slovník lidské zdroje. Academia: Praha, 2002. ISBN 80-200-0950-7

POSPÍŠIL, O. Pedagogika dospělých, andragogika. Pedagogická fakulta UK: Praha, 2001. ISBN 80-7290-064-1

ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: KAPŘ a MJF, 2005. ISBN 80-86284-55-7

URBAN, J. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů. ASPI: Praha, 2004. ISBN 80-7357-019-X

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (08.09.2017)

Zpracování seminární práce na vybrané téma. Okruhy budou zadány studentům v úvodu kurzu.

Termín odevzdání :  v termínu určeném vyučujícím vložit do Moodlu..

Zápočet bude po kladném zhodnocení práce zapsán do SIS. Poté se student zapíše na jeden ze 3 vypsaných termínů zkoušky. Studující má na splnění podmínek zápočtu (zkoušky) celkem tři pokusy, z toho dva opravné

Sylabus -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2012)

Obsah je zaměřen na následující tématické okruhy.
1. Počáteční vzdělávání (členění podle ISCED).
2. Propojení počátečního a dalšího vzdělávání.
3. Další vzdělávání : (občanské, zájmové, odborné, tj. například "druhá šance", rekvalifikace apod.)
4. Zvláštní skupina dalšího odborného vzdělávání, tj. další prohlubování, rozšiřování, inovace v rámci jasně vymezené profese.
5. Instituce pro vzdělávání dospělých např. soukromé organizace, podniky, školy, NNO.
6. Specifické formy vzdělávání dospělých realizované v různých obdobích života.
7. Pedagogicko-psychologická specifika vzdělávání dospělých.
8. Specifické metody vzdělávání dospělých.
9. Teoretická výuka je doplněna exkurzemi a stážemi ve vybraných vzdělávacích zařízeních.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK