PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Média a kulturní paměť - YMSMK014P
Anglický název: Media and Cultural Memory
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D. (21.09.2020)
Studium „kulturní paměti“ a diskuse o tom, nakolik proměnlivé mohou být interpretace minulosti, jakým způsobem se v nich projevují aktuální politické, kulturní i společenské faktory a co vše vlastně formuje náš pohled na minulost (ať již vzdálenější či nedávnou), v posledních dvou desetiletích zaznamenaly velmi dynamický rozvoj. Tato témata se přitom řeší nejen na akademické půdě, ale i ve veřejném prostoru, v rámci debat o nově vznikajících filmech, které se svým námětem obracejí k uplynulým dobám či událostem, v souvislosti s uměleckými či jinými „paměťovými projekty“, ve vztahu k paměťovým institucím: nově pojatým muzejním sbírkám i měnící se praxí archivů, anebo například při sporech o to, které stopy po minulosti (např. architektonické) stojí za to zachovat a jak s nimi nakládat. Na rozdíl od historie, smyslem studia kulturní paměti není primárně poznávání minulosti jako takové, ale spíše pochopení vztahu mezi minulostí a přítomností. Cílem první části kurzu je seznámit studenty se základními pojmy a koncepcemi současného studia kulturní paměti. Zvláštní pozornost bude věnována proměnám kulturní paměti souvisejícím s digitalizací. Druhá část semestru pak bude věnována případovým studiím, mapujícím projekty/příklady, které se na formování kulturní paměti podílejí (filmy, umělecké výstavy a odborné expozice, památníky, monumenty či jakékoli jiné projekty, které téma paměti a vztahu k minulosti otevírají).
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (13.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 2. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě záujmu o registraci kontaktujte garantku kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Tematické okruhy:

1 - 2) Kulturní paměť: základní pojmy a teorie paměťových studií

3 - 4) Re-mediace a nové formy paměti.

5 - 6) Politika paměti. Role archivu v digitální éře.

7 - 8) Základní východiska kritické analýzy paměťových “textů”

9. - 9 - 13) Případové studie

Povinná literatura:
ASSMANN, J. “Collective Memory and Cultural Identity.“ New German Critique, 1995, 65, s. 125 - 33.

ERLL, A. Memory in culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. Palgrave Macmillan memory studies. ISBN 978-0-230-29745-6.

ŘEHOŘOVÁ, I. Film a kulturní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2018. (v tisku)

Doporučená literatura:
ASSMANN, A., CONRAD, S. Memory in a global age: discourses, practices and trajectories. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2010. ISBN 978-0-230-27291-0.

ERLL, A., RIGNEY, A. Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory. Berlin: Walter de Gruyter, c2012. Media and cultural memory = Medien und kulturelle erinnerung. ISBN 978-3-11-028396-9. Dostupné také z:

ERLL, A., NÜNNING, A. A companion to cultural memory studies. Berlin: De Gruyter, c2010. ISBN 978-3-11-022998-1.

Hoskins, Andrew, ed. Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition. New York: Routledge, 2017. ISBN 978-1-317-26741-6.

MASLOWSKI, N., ŠUBRT, J. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám [online]. Praha: Karolinum, 2014 [cit. 2018-03-14]. ISBN 978-80-246-2689-5. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052071

NEIGER, M., MEYERS, O., ZANDBERG, E. On media memory: collective memory in a new media age. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. Palgrave Macmillan memory studies. ISBN 978-0-230-27568-3. Dostupné také z: http://bvbr.bib -bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=022589615&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA

READING, A., HOSKINS, A., GARDE-HANSEN, J. Save as-- digital memories. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978-0-230-54252-5.

WELZER, H., MOLLER, S., TSCHUGGNALL, K. "Můj děda nebyl nácek": nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo, 2010. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-0228-4. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102030031_1.pdf.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Požadavkem pro získání atestace je odevzdání seminární práce a prezentace zpracovaného tématu v rámci seminářů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK