PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie a metodologie historických věd - YMO209
Anglický název: Theory and Methodology of Historical Science
Zajišťuje: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 70 / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Neslučitelnost : YMO028
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (13.02.2019)
Kurs přednáškovou formou představuje vývoj moderního dějepisectví a vývoj jeho (filosofické, epistemologické) teoretické a metodologické reflexe od druhé poloviny 18. století do současnosti. Pozornost bude věnována vystoupení základních, metody dějepisu určujících historiografických škol a formulacím základních kritických noetických stanovisek. Výklad bude více zaměřen k problematice sociálního a kulturního dějepisectví a ke styčným plochám historické vědy, resp. dějepisectví se sociologií a antropologií.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (28.11.2022)

Výuka pro studující v kombinované formě studia dne 3. 12. 2022 proběhne on-line skrze MS Teams.

Kód týmu: 9qfr48t

1. Vymezení: "Obsahová" a "transcendentální filosofie dějin" (Havelka), Philosophy of History (Tucker), metodologie historické vědy (Rüsen, Lorenz), základní kategorie noetické analýzy I: metodologický monismus versus metodologický dualismus; "narativní vysvětlení" a "historická teorie" (Rüsen); "positivistický", "hermeneutický" a "komparativní" způsob dějepisného výkladu (Lorenz)
2. Základní kategorie noetické analýzy II "ontologické", "mentalistické" a "lingvistické paradigma" (Havelka); "ontologický", "noetický" a "metodologický způsob založení historické metody" (Meran)
3. Základní moderní "obsahové filosofie dějin", jejich vliv na historismus 19. a prvé poloviny 20. století; kategorie "smyslu dějin"
4. Objektivistický historismus 19. století (Droysen, Ranke, Taine, Gollova škola)
5. První vlna velké kritiky objektivismu 1890-1920 (Dilthey, Simmel, Weber)
6. Škola Annales a francouzská sociologie a antropologie (Bloch, Durkheim)
7. Strukturalismus 50.-70. let 20. století a jeho vliv na dějepisectví (Levi-Strauss, Braudel; dějepis mentalit; strukturalismus a marxismus)
8. Inovace sociálních ději, komparativní metody, histoire sérielle, kvantitativní metody a historická demografie od 60. let 20. století po současnost
9. Druhá vlna velkých kritik objektivismu: lingvistické a narativistické kritiky dějepisectví 60.-80. let (Foucault, Veyne, White, Ankersmit, Ricoeur); narace versus (sociální) teorie (Wehler, Kocka, Nipperdey).
10. Hermeneutika proti lingvistickému relativismu (Gadamer versus Derrida)
11. Třetí velká vlna kritik objektivismu: Poststrukturalismus 90. let (Ginzburg, van Dülmen, Chartier)
12. Mikrohistorie, historická antropologie, New Cultural History (Geertz, Medick)
13. Historicko-vědní porozumění a ospravedlnění (Příklad: Historikerstreit)


* Povinná literatura:
Havelka, M. Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny "české otázky". Praha 2001. ISBN 8071064246.
Holzbachová, I. a kol. Filozofie dějin: Problémy a perspektivy. Brno 2004. ISBN 8021035935.
Iggers, G. Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002. ISBN 8071065048.
Pešek, J. Setkávání s Klio. Studie z dějin dějepisectví. Praha 2014. ISBN 9788020023971.
Vašíček, Z. Archeologie, historie, minulost. Praha 2006. ISBN 8024611619.

* Doporučená literatura:
Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Praha 2014. ISBN 9788087271872.
Horský, J. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha 2009. ISBN 9788025701249.
Kožiak, R., Šuch, J. a Zeleňák, E. (eds.) Kapitoly zo súčasnej filozofie dejin. Bratislava 2009. ISBN 9788089027286.
Lorenz, Ch. Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in der Geschichtstheorie. Mit einem Vorwort von Jörn Rüsen. Köln - Weimar - Wien 1997. ISBN 9783412147969.
Meier, Ch. a Rüsen, J. (eds.) Historische Metode. München 1988. ISBN 9783423043908.
Tucker, A. (ed.) A Companion to the Philosophy of History and Historiography. Wiley - Blackwell Mald - Oxford - Chichester 2009. ISBN 9781444337884.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (01.02.2021)

Předmět je zakončen ústní atestací. 

 

Podmínky k atestaci:

(1.) máte-li tento kurz ukončit zkouškou či klasifikovaným zápočtem, atestace proběhne v podobě ústního kolokvia o třech Vámi vybraných problémech z látky pojednávané v uplynulém semestru (nahrané přednášky + orientační texty k nim v Moodle).

Své tři reflexe vybraných problémů byste měli mít založené na třech textech naskenované studijní literatury dostupné v SIS či Moodle. Za tyto texty nelze pokládat mé orientační texty k přednáškám.

(2.) máte-li tento kurz ukončit zápočtem, atestace proběhne na základě jednoho Vámi zvoleného problému z látky pojednávané v uplynulém semestru (nahrané přednášky + orientační texty k nim v Moodle).

Svou reflexi vybraného problému byste měli mít založenou na jednom textu naskenované studijní literatury dostupné v SIS či Moodle. Za tyto texty nelze pokládat mé orientační texty k přednáškám.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK