PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie a právo pro občanský sektor II. - YMN83P2P0
Anglický název: Economics and Law II.
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MN83P2P0I
Prerekvizity : YMN83P1C0, YMN83P1P0, YMN83P1S0
Záměnnost : YMN06PPLI, YMN83P2N1
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Společnost může být analyzována jako produkt veřejného sektoru (stát), jako soukromý sektor (trh) a jako občanská společnost (nestátní a neziskový občanský sektor). Co odlišuje občanskou společnost od privátního a veřejného sektoru je skutečnost, že organizace, které zahrnuje, jsou ustanoveny na základě sdílených hodnot a zájmu skupiny občanů a těch, kteří je podporují. Tyto občanské organizace jsou odděleny od státu a trhu a zahrnují nejrozmanitější formy skupin, sdružení, spolků, svazů a společností. Občanský sektor bývá ztotožňován se sociální ekonomikou, která odráží nové typy a organizační formy podniků. V České republice dnes do občanského sektoru spadají organizace, které jsou nestátní, soukromoprávní, obecně prospěšné, samosprávné, dobrovolnické, vznikající zdola. Kultivují se zde hodnoty jako je vzájemná pomoc, dobročinnost, solidarita, filantropie, ale i participace občanů na rozhodování na věcech veřejných. Nejčetněji jsou zastoupené organizace občanského sektoru v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby a kultura a rekreace.
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Sylabus

Sociální ekonomie v Evropské unii

Sociální ekonomie koncepce a praxe

Družstva a družstevnictví - minulost, současnost a budoucnost v ČR

Subjekty na pomezí občanského sektoru

Zastřešující organizace v občanském sektoru

Výzkumy třetího sektoru

Problémy občanského sektoru, vize dalšího vývoje

Národní účty a statistika: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Národní akční plán sociálního začleňování 2004 - 2006


Literatura:

Dohnalová, Marie Anderle, Petr, ed. (2002): Občanský sektor: Úvahy a souvislosti. Moravský Beroun: Moravská expedice.

Dohnalová Marie Malina Jaroslav Müller Karel: Občanská společnost: Minulost současnost budoucnost. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Akademické nakladatelství CERM v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně.

Dohnalová, Marie (2004): Antropologie občanského sektoru. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Helešic, František (2004): Evropské družstvo. Praha: Družstevní asociace.

Kolektiv (2004): Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU. Praha: MV ČR.

Rektořík, Jaroslav (2001): Organizace neziskového sektoru (Základy ekonomiky, teorie a řízení). Praha: Ekopress.

Malach, Antonín Šelešovský Jan Ustohal Miroslav (2002): Samosprávné podnikatelské instituce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta.

Publikace Centra pro výzkum neziskového sektoru.

Národní akční plán sociálního začleňování 2004 - 2006. (2005). Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Vstupní požadavky -

Nevyžadované

Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK