PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie a právo pro občanský sektor I. - YMN83P1P0
Anglický název: Economics and Law I.
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MN83P1P0I
Záměnnost : YAMN3AEN1, YMN06PPZI, YMN83P1N0
Je prerekvizitou pro: YMN83P2P0, YMN83P3P0, YMN83P3S0, YMN83P3C0
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Společnost je analyzována jako produkt veřejného sektoru (stát), jako soukromý sektor (trh) a jako občanská společnost (nestátní a neziskový občanský sektor). Občanské organizace jsou odděleny od státu a trhu a zahrnují nejrozmanitější formy skupin, sdružení, spolků, svazů a společností. V České republice do občanského sektoru spadají organizace, které jsou nestátní, soukromoprávní, obecně prospěšné, samosprávné, dobrovolnické, vznikající zdola. Nejčetněji jsou zastoupené organizace občanského sektoru v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby a kultura a rekreace.
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Sylabus

1/ Úvod do občanského sektoru

2/ Sociálně kulturní a ekonomický rámec pro českou občanskou společnost

Dobrovolnické a veřejně prospěšné aktivity součást naší kultury

Meziválečná spolková činnost, spolky za 1. republiky

3/ Politické, ekonomické a právní změny po roce 1989, obnova občanské společnosti

Ekonomické prostředí pro občanský sektor

Nadační investiční fond

4/ Veřejná ekonomie a veřejný sektor

Struktura národního hospodářství, bloky veřejného sektoru

Veřejný sektor

5/ Veřejné rozpočty, fiskální politika

Vztah státu k občanskému sektoru

Dotační politika státu

6/ - 7/ Reforma veřejné správy

8/ Legislativní a ekonomické prostředí po vstupu do EU

Rada vlády pro NNO a její výbory

9/ Nadační sektor

Grantování nadací

10/ Subjekty občanského sektoru: OS, OPS

11/ - 12/ Dobrovolnictví a český zákon o dobrovolnické službě


Literatura:

Peková, Pilný: Veřejná správa a finance veřejného sektoru.

Dohnalová, Anderle: Občanský sektor: Studie a souvislosti.

Dohnalová, Malina, Müller: Občanská společnost: Minulost současnost budoucnost.

Dohnalová: Antropologie občanské společnosti.

Ondrušek, Zelenáková: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie.

Kolektiv: Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU.

Kolektiv: Veřejná správa v České republice.

Janečková, Vaštíková: Marketing měst a obcí.

Hurytová: Grantování.

Frič: Dárcovství a dobrovolnictví v ČR.

Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Vstupní požadavky -

Nevyžadované

Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK