PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Filantropie a dobrovolnictví (kombinovaná forma) - YMN11FID
Anglický název: Philantropy a Volunteering
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/8, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YMN22FID
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)
Na filantropii pohlížíme jako na základ občanského sektoru, protože je jedním z jeho charakteristických zdrojů a součástí sociálních vazeb a organizací občanské společnosti. Předmět vymezuje pojmy filantropie, dar, dárcovství, nadace a dobrovolnictví. Filantropii si představíme jako historicky a kulturně situovaný fenomén, ale zaměřovat se budeme na filantropii v soudobé společnosti. Studenti se seznámí s teoriemi, které na pozadí různých vědních disciplín vysvětlují, proč se lidé chovají filantropicky. Pozornost je věnována také souvislostem mezi filantropií, solidaritou a nerovností a aktuálním otázkám elitní filantropie v demokracii.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Průběh výuky

Výuka probíhá především formou pravidelného samostudia a konzultací s vyučující od 5. 10. 2022 do 6. 1. 2023. Prezentace k tématům výuky budou po týdnech zveřejňovány v Moodlu, podle možností k nim bude připojena vysvětlující nahrávka, sloužící jako studijní opora. Studující mají za úkol si každý týden přečíst povinnou literaturu a jako zpětnou vazbu si udělat neznámkovaný kvíz v Moodlu. V případě potíží s porozuměním literatury nebo kvízům stačí kontaktovat vyučující (nečekat na prezenční setkání); uspořádáme ad hoc online společné konzultace v MS Teams, kde všechny otázky detailně probereme. Podporuji sdílení zkušeností s literaturou a tématy mezi účastníky kurzu v uzavřené sociální síti (např. diskusní fórum v MST nebo jiné sítě).

Dvakrát za semestr se setkáme na výukových blocích. Výukové bloky nemohou nahradit samostudium. Představíme si vybrané pojmy a typologie, budeme se věnovat společné diskusi referátů a rozboru vybraných teorií dárcovství  a dobrovolnictví.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Atestace

Získání atestace je podmíněno splněním kvízů z literatury v Moodlu a prezentací referátu. Klasifikace za předmět vychází z písemného testu a odborné eseje. Písemný test je hodnocen 0-100 bodů, kde minimum pro atestaci je dosažení 50 bodů (pokud jich není dosaženo, je nutno test opakovat). Odborná esej je hodnocena 0-100 bodů a není stanoven minimální počet bodů. Výsledná klasifikace: 0-109 bodů nedostatečně; 110-129 bodů dobře; 130-159 bodů velmi dobře; 160-200 bodů výborně. Pozdě odevzdaná esej nemůže vstoupit do klasifikace, nezískáte za ni tedy žádné body. Jak test, tak esej lze přepracovat (tj. viz 3 pokusy na složení atestace).

ESEJ: Odborná esej obsahuje argumentaci s využitím povinné literatury a odkazy na literaturu. Zadání bude vyvěšeno v Moodlu. Rozsah 5-8 normostran (= 9 000 až 14 400 znaků včetně mezer, včetně odkazů na literaturu). Termín odevzdání 8. 1. 2023. Pozdě odevzdaná esej nemůže vstoupit do klasifikace.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Výukové bloky

4. 11. 2022 Filantropie a dobrovolnictví

a)      Definice filantropie: dary peněz a dary času

b)      Filantropie, zejména dobrovolnictví, jako ekonomický zdroj občanského sektoru

c)      Dobrovolnictví formální a neformální

d)      Paradigmata pro zkoumání dobrovolnictví (volnočasové, občanské a neziskové)

e)      Dobrovolnictví programové a členské a styly managementu dobrovolníků

f)       Reflexivní a tradiční typ dobrovolnictví

g)      Proč se lidé věnují dobrovolnictví (sociologické vs psychologické vysvětlení)

 

17. 12. 2022 Dar, nadace a mecenáš: postavení soukromé filantropie v pozdně moderním státu

a)      Americký příběh filantropie a různá pojetí filantropie od starověku k novým obzorům

b)      Co „dělá“ dar? Dar jako zdroj sociálních vazeb a reciprocity, ale též kontroly/moci (mecenáš jako hyper-aktér)

c)      Proč lidé darují? Ekonomická hádanka altruismu a identifikační teorie dárcovství

d)      Filantropie a sociální stát (redistribuce a  filantropická selhání)

e)      Role elitní filantropie v demokratické společnosti: otázky veřejné zodpovědnosti, legitimity a daňového zvýhodnění dárců

Referáty

Referáty vychází z časopisu Umění darovat, který vydává online Nadace VIA: https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/umenidarovat/#vydanacisla

Každý student si vybere 1 článek a promyslí si, ke kterému výukovému bloku a konkrétnímu tématu, tj. I/a) až g) nebo II/a) až e), jeho či její referát patří. Svoji volbu vyplní do dotazníku v Moodlu do 17. 10. 2022. Vyberte si prosím referát včas, ať máme čas vytvořit skupiny pro jejich prezentaci a diskusi.

Povinná a doporučená literatura

Viz rozpis v Moodle

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK