PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Filantropie a dobrovolnictví - YMN01FID
Anglický název: Philantropy and Volunteering
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMN02FID
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)
Na filantropii pohlížíme jako na základ občanského sektoru, protože je jedním z jeho charakteristických zdrojů a součástí sociálních vazeb a organizací občanské společnosti. Předmět vymezuje pojmy filantropie, dar, dárcovství, nadace a dobrovolnictví. Filantropii si představíme jako historicky a kulturně situovaný fenomén, ale zaměřovat se budeme na filantropii v soudobé společnosti. Studenti se seznámí s teoriemi, které na pozadí různých vědních disciplín vysvětlují, proč se lidé chovají filantropicky. Pozornost je věnována také souvislostem mezi filantropií, solidaritou a nerovností a aktuálním otázkám elitní filantropie v demokracii.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Průběh výuky

Výuka probíhá formou přednášek. V průběhu přednášky proběhne zpětná vazba na kvízy z Moodlu a diskuse k referátům.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Atestace

Získání atestace je podmíněno splněním kvízů z literatury v Moodlu a prezentací referátu. Klasifikace za předmět vychází z písemného testu a odborné eseje. Písemný test je hodnocen 0-100 bodů, kde minimum pro atestaci je dosažení 50 bodů (pokud jich není dosaženo, je nutno test opakovat). Odborná esej je hodnocena 0-100 bodů a není stanoven minimální počet bodů. Výsledná klasifikace: 0-109 bodů nedostatečně; 110-129 bodů dobře; 130-159 bodů velmi dobře; 160-200 bodů výborně. Pozdě odevzdaná esej nemůže vstoupit do klasifikace, nezískáte za ni tedy žádné body. Jak test, tak esej lze přepracovat (tj. viz 3 pokusy na složení atestace).

ESEJ: Odborná esej obsahuje argumentaci s využitím povinné literatury a odkazy na literaturu. Zadání bude vyvěšeno v Moodlu. Rozsah 5-8 normostran (= 9 000 až 14 400 znaků včetně mezer, včetně odkazů na literaturu). Termín odevzdání 8. 1. 2023. Pozdě odevzdaná esej nemůže vstoupit do klasifikace.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Přednášky

1. Filantropie: historie pojmu a definice 5/10

Definice filantropie. Kořeny filantropie ve starověkém Řecku a americký příběh moderní filantropie. Vztah filantropie a občanského sektoru (OS).

2. Filantropie jako zdroj občanského sektoru 12/10

Měření filantropie jako finančního a nefinančního zdroje OS. Velikost darů a dobrovolnictví v mezinárodním srovnání. Empirické zkoumání dárcovství a dobrovolnictví v ČR a ve světě.

3. Historie nadací a dobrovolnictví v ČR 19/10

Rakousko Uhersko, První republika, období nacismu, komunismu a obnova po roce 1989; světové a evropské vlivy po roce 2000. Transnacionální přenosy filantropické praxe z USA do Evropy.

4. Základní pojmy a typologie v oblasti dobrovolnictví – 1. část 26/10

Dobrovolnictví formální a neformální. Dobrovolnictví skrze paradigma volnočasové, občanské a ekonomické. Dobrovolnictví v současné české legislativě

5. Základní pojmy a typologie v oblasti dobrovolnictví – 2. část 2/11

Dobrovolnictví programové a členské a styly managementu dobrovolníků. Rozlišení reflexivního a tradičního typu dobrovolnictví.

6. Základní pojmy a typologie v oblasti nadací 9/11

Nadace firemní, grantující, provozní, komunitní, rodinné. Efektivní filantropie. Nové filantropické nástroje a formy. Nadace v současné české legislativě

7. Ekonomické a biologické teorie filantropického chování 16/11

Proč lidé darují? Ekonomické a biologické teorie altruismu.

8. Psychologické teorie filantropického chování 23/11

Proč lidé darují? Psychologické teorie: funkcionalistický přístup k vysvětlení dobrovolnictví; prosociální osobnost. Dlouhodobé dobrovolnictví/dárcovtsví a identita

9. Sociologické teorie filantropického chování 30/11

Proč lidé darují? Sociologické teorie: socializace, role, identita, normy a faktory sociální struktury.

10. Dar, reciprocita a moc 7/12

Dar jako zdroj sociálních vazeb. Reciprocita. Dar a moc. Anonymní dar.

11. Filantropie a solidarita 14/12

Filantropie a sociální stát. Role nadací ve společnosti. Filantropická selhání.

12. Filantropie a nerovnost 21/12

Filantropie a nerovnost ve společnosti. Role elitní filantropie v demokratické společnosti. Otázka redistribuce bohatství, diskuse logiky daňového zvýhodnění dárců. Otázky veřejné vykazatelnosti a legitimity nadací.

4/1/2023 Písemný test

Referáty

Referáty vychází z časopisu Umění darovat, který vydává online Nadace VIA zde:

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/umenidarovat/#vydanacisla

Povinná a doporučená literatura: Viz rozpis v Moodle

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK