PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Barthes a filosofie - YMM02BF
Anglický název: BArthes and philosophy
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Adéla Kačabová Piatková (06.05.2016)
Cílem kurzu je především představení základních východisek Barthesovy sémiotiky a proměn přístupu k sémiotické analýze, které lze sledovat v dílech pocházejících z různých období jeho tvorby, dále vysvětlení základních sémiotických pojmů a pojmů používaných při sémiologických analýzách, například u U. Eca. Témata jednotlivých přednášek: 1. Východiska Barthesova přístupu k sociálním a kulturním fenoménům. Společenská situace v polovině 20. století, převládající filozofické, umělecké a politické trendy. 2. Období Mytologií: přístup k fragmentům současné společnosti jako k projevům mytologie. Metoda demytologizování , uplatňování historizujících analýz, odhalování ideologické povahy „přirozeného“ ve verbálních a vizuálních poselstvích. 3. Objevení možností sémiologických analýz, pokus o jejich spojení s historizujícími výklady v teoretické části Mytologií. 4. Osvojení si pojmů a metody strukturalistické lingvistiky, jejich uplatňování v oblasti sémiologických výzkumů. Základy sémiologie jako svědectví přechodu na stanovisko systému. Synchronie a diachronie, změna postoje k historii. Pojem kódu. 5. Znak a jeho složky. Vztah k referentu. Spojení označujícího a označovaného, jazyková hodnota. 6. Některé základní pojmy uplatňované při sémiologických analýzách: jazyk, řeč, binární opozice, syntagma, paradigma, denotace, konotace, metajazyk. 7. Některé příklady uplatnění sémiologických analýz. Ecův pokus o sémiologickou analýzu reklamy, jednotlivé roviny této analýzy. 8. Hranice sémiologických zkoumání inspirovaných strukturalistickou lingvistikou. Pokus o prolomení omezení systémů. S/Z a nové uplatňování kódů. 9. Přechod od systémů k sítím. Zkoumání urbánního prostoru a náčrt urbánní sémiologie. Typologie urbánních uspořádání prostoru. 10. Pojem intertextuality a jeho uplatňování. Osobitosti vizuálních poselství. Barthesovo zkoumání fotografie ve Světlé komoře. 11. Osudy sémiologických zkoumání po Barthesově smrti. Sémiologie a sémiotika. Ecův pokus o spojení saussurovské a peircovské koncepce. Pojem abdukce. 12. Komunikační aspekty a jejich charakteristika. Perspektiva sémiotických zkoumání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK