PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Barthes: sociální mytologie, struktura, text - YMSMK002P
Anglický název: Barthes: Social Mythology, Structure, Text
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Ve slož. korekvizitě pro: YMFA32, YMFH003, YMFH015, YMFH018, YMFH040, YMFH046, YMFH103, YMFI505, YMFI509, YMFPR13, YMFPR171, YMGS231, YMGS627, YMHA1LS2, YMHA40, YMHA44, YMH0222, YMH045, YMH050, YMH051, YMH1222, YMH145, YMH151, YMH152, YMH545, YMH550, YMN0HHR, YMN221, YMSKA32, YMSKA51, YMSKA52, YMSKE017, YMSMK032PV, YMSMK035PV, YMSMK047PV
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Cílem kurzu je především představení základních východisek Barthesovy koncepce literatury, znaků a textu. Kurz sleduje proměny jeho přístupu ke kulturním fenoménům od historizujících studií k přijetí sémiologické systematiky a odtud ke koncepci textu a intertextuality. Cílem kurzu je přiblížit teoretické dílo tohoto významného představitele humanitních studií a na jeho pozadí ukázat povahu vývoje, který od strukturalismu vedl k poststrukturalismu.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (11.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 1. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Diana Rykrová (01.10.2021)
 
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Témata:

1) Východiska Barthesova přístupu k sociálním a kulturním fenoménům. Společenská situace v polovině 20. století, převládající filozofické, umělecké a politické trendy. Barthesova koncepce rukopisu a stylu v práci Nulový stupeň rukopisu.

2) Období Mytologií: přístup k fragmentům současné společnosti jako k projevům mytologie. Metoda demytologizování, uplatňování historizujících analýz, odhalování ideologické povahy „přirozeného“ ve verbálních a vizuálních poselstvích.

3) Objevení možností sémiologických analýz, pokus o jejich spojení s historizujícími výklady v teoretické části Mytologií.

4) Osvojení si pojmů a metody strukturalistické lingvistiky, jejich uplatňování v oblasti sémiologických výzkumů. Základy sémiologie jako svědectví přechodu na stanovisko systému. Synchronie a diachronie, změna postoje k historii. Pojem kódu.

5) Znak a jeho složky. Vztah k referentu. Spojení označujícího a označovaného, jazyková hodnota.

6) Některé základní pojmy uplatňované při sémiologických analýzách: jazyk, řeč, binární opozice, syntagma, paradigma, denotace, konotace, metajazyk.

7) Některé příklady uplatnění sémiologických analýz. Ecův pokus o sémiologickou analýzu reklamy, jednotlivé roviny této analýzy.

8) Hranice sémiologických zkoumání inspirovaných strukturalistickou lingvistikou. Pokus o prolomení omezení systémů. S/Z a nové uplatňování kódů.

9) Přechod od systémů k sítím. Zkoumání urbánního prostoru a náčrt urbánní sémiologie. Typologie urbánních uspořádání prostoru.

10) Pojmy textu a intertextuality, uplatňování těchto pojmů v analýzách literatury a kulturních fenoménů. Osobitosti vizuálních poselství. Barthesovo zkoumání fotografie ve Světlé komoře.

11) Osudy sémiologických zkoumání po Barthesově smrti. Sémiologie a sémiotika. Ecův pokus o spojení saussurovské a peircovské koncepce. Pojem abdukce.

12) Komunikační aspekty a jejich charakteristika. Perspektiva sémiotických zkoumání.

13) Shrnutí, diskuse.

Povinná literatura:
BARTHES, R. Nulový stupeň rukopisu. In: Barthes, Roland: Kritika a pravda. 2. vyd. Praha - Liberec: Dauphin, 1997. 264 s. ISBN 8086019535.

BARTHES, R. Mytologie. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 172 s. ISBN 808656973X.

BARTHES, R. Základy semiológie. In: Barthes, Roland: Kritika a pravda. 2. vyd. Praha - Liberec: Dauphin, 1997. 264 s. ISBN 8086019535.

BARTHES, R. Smrt autora. Aluze, 3/2006, 8 s. ISSN 1803-3784.

BARTHES, R. Lekce. In: Merleau-Ponty, Maurice - Lévi-Strauss, Claude - Barthes, Roland. Chvála moudrosti. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1994. 25 s. ISBN 80-7115-077-0.

BARTHES, R. Rozkoš z textu. 1. vyd. Praha. Triáda, 2008. 62 s. ISBN 978-80-86138-90-9.

MARCELLI, M. Príklad Barthes. 1. výd. Bratislava: Kalligram, 2001. ISBN: 80-7149-441-0.

Doporučená literatura:
CULLER, J. Barthes: A Very Short Introduction. 3. vyd. Oxford: Oxford Paperbacks, 2002. 160 s. ISBN 978-0-19-280159-3.

ČEŠKA, J. Zotročený mýtus: Roland Barthes. Praha: Togga, 2010. ISBN: 978-80-87258-38-4

ECO, U. Le signe. 1. vyd. Paris: Le Livre de Poche. 1992. 288 s. ISBN 978-2253060949.

FOUCAULT, M. „Co je to autor?”. In: Foucault, Michel, Diskurz, autor, genealogie. 1. vyd. Praha, Svoboda, 1994. 18 s. ISBN 80-205-0406-0.

FULKA, J. Roland Barthes - od ideologie k fantasmatu. Praha: Togga, 2010. ISBN: 978-80-87258-38-5.

MARCELLI, M. Problém autora. In: Zuska, V. a kol. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 15 s. ISBN 8071843792.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

V rámci přednášek je zařazena četba a prezentace textů k zvolené problematice, na těchto hodinách je požadovaná účast studujících. Požadavkem pro získání kreditů je prezentace a odevzdání seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK