PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do společenskovědních metod - YBSA004
Anglický název: Introduction to Methods in Social Sciences
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB40000
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Je korekvizitou pro: YBSC042
Je prerekvizitou pro: YBSC183K, YBSC076, YBSC174, YBSC185, YBSC183
Ve slož. korekvizitě pro: YBSC191
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)
Cílem předmětu je seznámit studující se základními metodologickými koncepty a postupy v sociálních vědách (zejm. sociologie, sociokulturní antropologie a psychologie). Na konkrétních příkladech z výzkumů se seznámí s vybranými metodami sběru dat a výběru vzorku, přístupem k analýze dat a s etickými aspekty, a to jak kvalitativního tak kvantitativního výzkumu. Po absolvování předmětu by studující měli znát pojmy standardizace, validita a reliabilita, výzkumný vzorek, reprezentativita a zobecnění, a to v širokém kontextu kvalitativního a kvantitativního přístupu. Získají metodologický vhled, který jim pomůže rozumět datům a závěrům prezentovaným ve veřejném prostoru a kriticky je posuzovat. Předmět vstupuje do státní závěrečné zkoušky ze společenských věd a je nezbytným úvodem pro ty studující, kteří plánují psát bakalářskou práci založenou na empirickém výzkumu.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (13.10.2022)

Výuka probíhá každý týden formou přednášek dle rozvrhu. Na výuce se podílí tým vyučujících, kteří své přednášky orientují směrem k vybraným oborům (sociologie, sociokulturní antropologie a psychologie). Témata obsažená v sylabu (viz SIS a Moodle) jsou rozvíjena a vysvětlována prostřednictvím přednášek a PWP prezentací. Vyučující odkazují na úseky z učebnice a pracují s texty o konkrétních výzkumech.

Povinná četba zahrnuje učebnici metod, která se v testu promítne v rovině znalosti pojmů a typologií. Druhá část povinné četby má umožnit studentům lépe porozumět aplikacím metod, jejich výhodám a limitům, a spočívá v četbě textu o konkrétním realizovaném výzkumu (nebo využívajícím data z výzkumu). V testu se promítne v otázkách zaměřených na aplikaci metod (např. studenti mají za úkol zaškrtnout relevantní úskalí stručně popsaného výzkumu, dat či výzkumné situace, vycházející z povinného textu).

STUDIJNÍ OPORY V MOODLU 1 UK: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14278

NAHRÁVKY VÝUKY JSOU PŘÍSTUPNÉ ZDE:

https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/17855

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Požadavky je zkoušce

·         Úspěšné absolvování písemného testu. Na termín testu je potřeba se přihlásit v SIS.

  • Studijní materiály ke zkoušce se skládají z přednášek a předepsané literatury k jednotlivým tématům (viz literatura ke kurzu).

Zkouška formou písemného testu proběhne prezenčně v Troji ve vypsaných termínech (nezapomeňte se k vybranému termínu přihlásit zde v SIS). Písemný test budete vyplňovat elektronicky v prostředí Moodle 3 (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=159), k absolvování zkoušky je proto třeba stabilní internetové připojení - pokud dosud nemáte, zřiďte si, prosím, wifi Eduroam (viz: https://uvt.cuni.cz/UVT-75.html). 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (16.09.2022)

Sylabus

JEDNOTLIVÁ TÉMATA BUDOU UPŘESNĚNA SPOLU S POVINNOU LITERATUROU V MOODLU NA ZAČÁTKU VÝUKY V ZS

1. Varieta empirického výzkumu v sociálních vědách: různé účely, prostory, metody

2. Kvantitativní a kvalitativní výzkumná strategie

3. Rozhovor jako metoda sběru dat a jeho využití v narativním výzkumu

4. Pozorování jako metoda sběru dat a jeho využití v etnografickém výzkumu

5. Nevtíravé metody výzkumu

6. Analýza dat a konstrukce vzorku v kvalitativním výzkumu

17/11 – svátek

7. Dotazník a průzkumy veřejného mínění

8. Experiment jako výzkumný design, hypotézy a testování

9. Kauzalita a korelace

10. Etika výzkumu v kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategii

11. Analýza kvantitativních datStudijní opory
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (12.10.2022)

Povinná literatura:

Novotná, H. Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK.

(pozn. vybrané kapitoly k jednotlivým tématům, viz. Moodl1 UK, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14278 )

 

Doporučená literatura:

Babbie, E. 2014. The Practice of Social Research. Boston: Cengage Learning.

Bryman, A. 2012. Social Research Methods. oxford: oxford University Press.


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK