PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Město jako obraz (Evropa 19. a 20.století) (kombinovaná forma) - YBHB025K
Anglický název: City as an Image (Europe of 19th and 20th Century)
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HS]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Neslučitelnost : YBHB025
Prerekvizity : YBFA004
Je neslučitelnost pro: YBHB025
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (30.01.2023)
Předmět zaměřený na studium moderních měst, architektury a urbanismu 19. -20. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie. Vhodný také k přípravě podkladů k některým okruhům státní zkoušky z historie.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (30.01.2023)

Žádné požadavky

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (09.02.2023)

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14649

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA. Použitím klíče se zavazujete, že přednášky nebudete šířit, kopírovat apod. a budete s nimi pracovat zodpovědně a s ohledem na živé účastníky přednášek.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (30.01.2023)

Atestace předmětu písemnou formou. Postup podle následujících 3 kroků:

1/ V průběhu března až  do konce dubna je možnost si po dohodě s vyučující vybrat téma (1), které se vztahuje k zaměření kurzu na město - architekturu - urbanismus v 19.až 20. stol.  Téma je možné po dohodě přizpůsobit individuálním potřebám a studijním zájmům ve vztahu k zaměření bakalářské práce, nebo k relevantním okruhům státní zkoušky z historie.

2/ Po schválení tématu vypracovat a nejpozději do do 19. května odeslat heslovitě zpracovaný projekt  (2) v rozsahu max. 1 normo strany, kde bude uveden název práce, seznam pramenů (požadují se zejména prameny obrazové), stanovené otázky a cíle práce, navržené metody práce s prameny, seznam odborné literatury,   návrh osnovy práce - to vše lze upřesnit během konzultací s vyučující v průběhu semestru (19. května začíná zkouškové období a konzultace poté už probíhat nebudou).

3/ Podle schváleného projektu vypracovat ve Wordovém dokumentu strukturovaný text s poznámkovým aparátem  (3a) (pokyny k vypracování poznámkového aparátu viz citační normy v SIS u předmětu) a zvláš v ppt prezentaci vytvořit  obrazovou přílohu s popiskami  (3b)- vše stačí v elektronické podobě odevzdat až v termínu zkoušky. Pokud budete potřebovat konzultaci ke zpracování, domluvte se na osobní konzultaci na fakultě nebo konzultaci přes MST v průběhu semestru (nejpozději do 19. května).

Práci je možno (a radno) průběžně konzultovat. Její rozsah není předem stanoven, protože se bude odvíjet od otázek, které jste si v projektu stanovili.   

Zkouškové období letního semestru bylo stanoveno v období 22. května 2023 až 15. září 2023. termíny budou vypsány dle potřeby, minimálně 1 x týdne v květnu - červnu a od 4. do 15. září

 

Poznámkový aparát zvolíte podle možností uvedených v přiložené citační normě.

Obrazové prameny: město nebo jeho vybrané části, mapy, plány, veduty, historické fotografie, makety, modely, architektonické nebo urbanistické výstavy, exoozice

Za odborný text se nepovažují texty umístěné na Wikipedii (i když je můžete využít k základní orientaci v tématu a jako zdroj obrázků nebo odborné literatury k tématu), encyklopedická hesla, texty z učebnic, skript, příruček apod. (slouží jen pro orientaci, vysvětlení pojmů), ale pouze publikace nebo články specialistů na dané téma a opatřené poznámkovým aparátem. Výběr literatury starší než 50 let jen po dohodě s vyučující!

Metody vyberete podle povahy pramenů a po dohodě s vyučující. K základní orientaci viz Texty k historickému prosemináři, které jsou v souborech předmětu.

Zkouška probíhá formou kolokcvia / obhajoby práce, jako podklad obhajoby využijete ppt prezentaci s obrazovými prameny, popiskami, poznámkami

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (30.01.2023)

Témata:
1) Charakteristika epochy z hlediska vývoje architektury a urbanismu 
2) Katedrála nad městem: objevování středověku a přestavby evropských katedrál.Pražský hrad a katedrála sv. Víta jako místa paměti.
3) Významné dobové urbanistické koncepty (teorie a praxe) v kulturním kontextu romantismu a historismu.
4) Přestavba Paříže za druhého císařství.
5) Vídeňská Ringstrasse jako kulturní fenomén evropského historismu.
6) Otto Wagner a jeho žáci.
7) Budování evropských metropolí: Vídeň - architektura a urbanismus druhé poloviny 19. století.
8) Budování evropských metropolí: Praha - architektura a urbanismus druhé poloviny 19. století.
9) Budování evropských metropolí: Brno - architektura a urbanismus druhé poloviny 19. století.
10) Asanace a nová výstavba Prahy a památková péče. Koncepce velkoměsta jako hlavního dějinotvorného prostoru střední Evropy 
11) Velká Praha - staré a  nové urbanistické koncepty. 
12)Praha jako laboratoř studia obrazu města

13) Josef Pleskot jako architekt a urbanistaStudijní literatura:
* Povinná:
SCHORSKE, C. E. Vídeň na přelomu století. Brno: Barrister & Principal, 2000. ISBN 80-85947-58-7.
VYBÍRAL, J. Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-475-8.
BENEŠOVSKÁ, K., KRATOCHVÍL, P., MUCHKA, I., PETRASOVÁ, T., PRIX, D., ŠVÁCHA, R.
Velké dějiny zemí Koruny české. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7432-000-2.

HALÍK,P. -KRATOCHVÍL,P. -NOVÝ, O., Architektura a město, Akademie věd České republiky Ústav dějin umění, 1996. ISBN 80-200-065-6* Doporučená - podle výběru tématu atestační práce:
MACHALÍKOVÁ, P. Objevování středověku: tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století. Praha: Artefactum, 2005. ISBN 80-86890-04-X.
HNÍDKOVÁ, V., VYBÍRAL, J. Národní styl, kultura a politika: [National style, arts and politics]. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013. ISBN 978-80-86863-62-7.
HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J. Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3.
PETRBOK, V., PETRASOVÁ, T., MACHALÍKOVÁ, P. Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století: Unsichtbare Loyalität? Österreicher, Deutsche und Tschechen in der Kultur der böhmischen Länder des 19. Jahrhunderts: sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 26.-28. února 2015. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2562-3.
BEČKOVÁ, K. Autenticita památky, architekti a podnikatelé: modernizace a asanace v Praze. In PRAHL, R., WINTER, T., ŠÁMAL, P. Proměny dějin umění. Akta druhého sjezdu historiků umění. Dolní Břežany: Scriptorium, 2007, s. 113-118. ISBN 978-80-86197-89-0.
SARNITZ, A. Otto Wagner: 1841-1918. Průkopník moderní architektury. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-761-X.

LYNCH, K., Obraz města, Praha: Polygon 2004. ISBN 80_7273-094-0.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK