PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Město jako obraz (evropský raný novověk) (kombinovaná forma) - YBHB024K
Anglický název: City as an Image (Early Modern Europe)
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0, Zk [HS]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Neslučitelnost : YBHB024
Prerekvizity : YBFA004
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2022)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu 15.-18. století (zejména na obrazové prameny) v kontextu evropského kulturního vývoje a historie, na aktuální význam evropské kulturní tradice. Program kurzu navazuje na témata a literaturu doporučenou ke skeletové zkoušce Evropské dějiny v kontextech. Zápis možný bez vstupních požadavků a absolvování jiných kurzů. Cílem kurzu je naučit studenty a studentky pracovat s obrazovými prameny a metodami výzkumu historických měst a kulturních nemovitých památek v souvislosti s hledáním odpovědi na otázku: Jaký význam má město a architektura (raného novověku) pro současné vyjádření evropské identity?
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (29.09.2022)

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14073

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA. Použitím klíče se zavazujete, že přednášky nebudete šířit, kopírovat apod. a budete s nimi pracovat zodpovědně a s ohledem na živé účastníky přednášek.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (21.09.2022)

Po dohodě s vyučující (konzultace) výběr tématu ke zpracování písemné práce ve vztahu k zaměření kurzu (dějiny umění, vizuální kultura daného období a kulturní oblasti) i osobním preferencím studenta/studentky  a zpracování projektu v průběhu října a listopadu.

Konzultace
Po předchozí dohodě mailem (altovabl@gmail.com) v úterý po 17.30 nebo ve středu po 13.30 v místnosti 1.11 nebo po dohodě via mail v MST ve čtvrtek, pátek v sobotu mezi 18:00-19.00

1. vypracování projektu práce - název práce, seznam obrazových a písemných pramenů, seznam literatury, stanovení badatelských otázek a cílů, výběr metod- návrh osnovy práce.  V průběhu listopadu konzultovat - odeslat hotový projekt nejpozději do 8. 1. 2023. Od 9. 1. začíná zkouškové období, v té době už konzultace probíhat nebudou. Bez schváleného projektu nebude možné hlástit se ke zkoušce! 

2. vypracování textu práce podle prokonzultovaného a schváleného projektu (ten vložit do záhlaví atestační práce). Text práce (Wordový dokument)  musí být opatřen poznámkovým aparátem (viz Citační normy v SIS) a doplněn obrazovou přílohou v ppt prezentaci s popiskami. Text práce je možné průběžně konzultovat do 8.1. (ve zkouškovém období konzultace neprobíhají). Pokud nebudete potřebovat konzultaci, je možné text atestační práce se všemi náležitostmi a v elektoronické podobě odevzdat až v termínu zkoušky. 

3. Zkouška ve vypsaném nebo individuálně domluveném termínu v průběhu zkouškového období (9.1.-10.2.) probíhá formou kolokvia jako obhajoba předložené práce (Wordový dokumeent s poznámkovým aparátem). K obhajobě použijete (promítnete)  ppt prezentaci s obrazovou přílohou s popiskami, případně s pasážemi textu ze své práce. 

Rozsah práce není stanoven předem, měl by odpovídat otázkám a cílům stanoveným v projektu. Texty bez poznámkového aparátu a obrazové přílohy nebudou k atestaci akceptovány.

Za odborný text se nepovažují texty umístěné na Wikipedii (i když je můžete využít k základní orientaci v tématu a jako zdroj obrázků nebo odborné literatury k tématu) ani encyklopedická hesla, texty z učebnic, skript, příruček apod. (opět jen pro orientaci, vysvětlení pojmů) apod., ale pouze publikace nebo články specialistů na dané téma a opatřené poznámkovým aparátem. Výběr literatury starší než 50 let jen po dohodě s vyučující!

Metody  vyberete podle povahy pramenů a zaměření otázek a po dohodě s vyučující. K základní orientaci viz Texty k historickému prosemináři, str. 95 - 121, které jsou v souborech předmětu.

Pokud Vám výše uvedené podmínky ke zkoušce nejsou zcela jasné , využijte co nejdříve  možnost konzultace. V případě, že předem stanovené termíny odevzdání projektu a definitivní práce Vám z vážných důvodů nevyhovují, tak napište a budeme hledat řešení. 

1. vypracování projektu práce - název práce, seznam obrazových a písemných pramenů, seznam literatury, stanovení badatelských otázek a cílů, výběr metod- návrh osnovy práce.  V průběhu listopadu konzultovat - odeslat hotový projekt nejpozději do 8. 1. 2023. Od 9. 1. začíná zkouškové období, v té době už konzultace probíhat nebudou. Bez schváleného projektu nebude možné hlástit se ke zkoušce! 

2. vypracování textu práce podle prokonzultovaného a schváleného projektu (ten vložit do záhlaví atestační práce). Text práce (Wordový dokument)  musí být opatřen poznámkovým aparátem (viz Citační normy v SIS) a doplněn obrazovou přílohou v ppt prezentaci s popiskami. Text práce je možné průběžně konzultovat do 8.1. (ve zkouškovém období konzultace neprobíhají). Pokud nebudete potřebovat konzultaci, je možné text atestační práce se všemi náležitostmi a v elektoronické podobě odevzdat až v termínu zkoušky. 

3. Zkouška ve vypsaném nebo individuálně domluveném termínu v průběhu zkouškového období (9.1.-10.2.) probíhá formou kolokvia jako obhajoba předložené práce (Wordový dokumeent s poznámkovým aparátem). K obhajobě použijete (promítnete)  ppt prezentaci s obrazovou přílohou s popiskami, případně s pasážemi textu ze své práce. 

Rozsah práce není stanoven předem, měl by odpovídat otázkám a cílům stanoveným v projektu. Texty bez poznámkového aparátu a obrazové přílohy nebudou k atestaci akceptovány.

Za odborný text se nepovažují texty umístěné na Wikipedii (i když je můžete využít k základní orientaci v tématu a jako zdroj obrázků nebo odborné literatury k tématu) ani encyklopedická hesla, texty z učebnic, skript, příruček apod. (opět jen pro orientaci, vysvětlení pojmů) apod., ale pouze publikace nebo články specialistů na dané téma a opatřené poznámkovým aparátem. Výběr literatury starší než 50 let jen po dohodě s vyučující!

Metody  vyberete podle povahy pramenů a zaměření otázek a po dohodě s vyučující. K základní orientaci viz Texty k historickému prosemináři, str. 95 - 121, které jsou v souborech předmětu.

Pokud Vám výše uvedené podmínky ke zkoušce nejsou zcela jasné , využijte co nejdříve  možnost konzultace. V případě, že předem stanovené termíny odevzdání projektu a definitivní práce Vám z vážných důvodů nevyhovují, tak napište a budeme hledat řešení. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2022)

Studijní literatura:
* Povinná:
TOMAN, R. Baroko: theatrum mundi - svět jako umělecké dílo. Praha: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-710-4. Vybrané kapitoly.
VLNAS, V., PŘIBYL, P., HLADÍK, T. Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-970-6.
BURKE, P. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha: MF, 1996. ISBN 80-204-0589-5.
HAUSENBLASOVÁ, J., ŠRONĚK, M. Urbs aurea. Prague of Emperor Rudolf II. = Praha císaře Rudolfa II. Praha: Gallery, 1997. ISBN 80-86010-02-3.

* Doporučená - výběr podle tématu atestační práce:
ALBERTI, L. B. Deset knih o architektuře. Vita Leonis Baptistae Alberti. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. ISBN neuvedeno.
PREISS, P. Italští umělci v Praze. Renesance. Manýrismus. Baroko. Praha: Panorama, 1986. ISBN neuvedeno.
PREISS, P. Panoráma manýrismu. Praha: Odeon 1974. ISBN neuvedeno.
LORENZ, H. Praha a Vídeň - srovnání dvou barokních "rezidenčních měst". In Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001 / Praha: Scriptorium, 2004, s. 151-162. ISBN 80-86852-06-7.
SWEET, R. Cities and the Grand Tour: the British in Italy, c.1690-1820. Rosemary Sweet. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1-107-02050-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK