PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie I. - YBAKP27ZI
Anglický název: Developmental Psychology I.
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKP27ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB20000
Je prerekvizitou pro: YBA048
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MALKOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2016)
Cílem tohoto kursu je nabídnout studentům základní orientaci v oblasti vývojové psychologie. Kurs navazuje na znalosti studenta z úvodního kursu psychologie, proto je také kurs doporučován k absolvování až studentům od 2. ročníku. Témata kursu představují klíčové teoretické modely a fenomény, které umožňují základní orientaci v oblasti zákonitostí psychického vývoje člověka. Vývojová psycholoige v zimním semestru se orientuje na vývoj v předškolním věku. Kurs může studentům významnou měrou pomáhat v přípravě na téma "Vývojová psychologie" v SVIP.
Deskriptory
Poslední úprava: MALKOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2016)

Kurz může studentům významnou měrou pomáhat v přípravě na téma "Vývojová psychologie" ve SVIP.

Metody výuky
Poslední úprava: MALKOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2016)

 

Kurz  probíhá formou seminárních prezentací vybraných témat. Studenti ke každému tématu obdrží předepsanou literaturu/text, který spolu s powerpointovou prezentací představuje povinné studijní materiály.Kurz předpokládá pravidlenou účast studenta na přednáškách.

Ke kurzu existují studijní  opory v Moodle ( Vývojová psychologie), kde studenti naleznou všechny studijní materiály a prezentace.Studijní opory jsou uveřejňovány postupně v průběhu semestru tak, aby student měl k odpřednášeným tématům potřebné studijní podklady.

 

 

Literatura povinná k samostudiu:

 

Thorová, K. Vývojová psychologie. Portál Praha.  2015

 

Prezentace a seminární texty z jednotlivých přednáškových témat vyvěšené v Moodle.

 

Literatura k zopakování :

 

Kassin, P.: Psychologie. Computer press. 2007. Str. 316-359.

 

Literatura doporučená nebo rozšiřující:

 

Langmeier, J. Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Grada, Praha . druhé vydání ( oranžové). Lze ale pracovat i s prvním vydáním.

 

Hunt, M. Dejiny psychologie. Portál, Praha 2000. kap.Vývojoví psychologové. str. 335-376

 

Vavrda, V.: Otázky soudobé psychoanalýzy. Tradice a současnost, Praha: Lidové noviny, 2005. Str. 44-87 (Kap. Attachment, Metalizace)

 

překlady klasického díla Johna Bowlbyho - trilogie pod názvem Attachment and Loss (Vazba a ztráta). Portál, Praha - svazky: Vazba. Odloučení, Ztáta

 

 

Sylabus
Poslední úprava: MALKOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2016)

 

Támata v kurzu v ZS 2016

 

1.           Úvodní slovo,zadání povinností a představení kurzu;  Psychický vývoj  (nativismus a empirismus, zrání a učení)

2.           Teorie psychického vývoje - ( Erikson, Freud )

3.           Prenatální vývoj, porod a novorozenecké období

4.           Kojenecké a batolecí období s důrazem na procesy maturace a učení

5.           Interakce genů a prostředí

6.           Přilnutí (attachement) a význam rané vazby pro psychický vývoj

7.           Vrstevnické vztahy a hra

8.           Vývoj jazyka a řeči

9.           Kognitivní vývoj- periodizace

10.         Kognitivní vývoj- poznávací procesy a teorie mysli

11.         Emoce a jejich vývoj v přdškolním věku

10.          Vývoj emocí a jejich regulace

11.          Kognitivní vývoj v předškolním věku - teorie a periodizace

12.          Kognitivní vývoj v předškolním věku - poznávací procesy a teorie mysli

13           Jazykový vývoj

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MALKOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2015)

Podmínkou pro získání atestu je účast na seminárních setkáních minimálně 75% a  orientace v odpřednášené problematice, která je následně ověřována ústní , případně kolokviální formou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK