PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Politická sociologie - YBA268
Anglický název: Political Sociology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz představuje obecný úvod do Politické sociologie jako disciplíny, jejich hlavních témat i některých vybraných aktuálních diskusí. Zaměřuje se stěžejní témata v rámci tří základních bloků, Stát, moc a demokracie; Společnost, sociální a politický konflikt; Občanská společnost, média a veřejné mínění.
Poslední úprava: Klepárník Vít, Mgr., Ph.D. (18.12.2018)
Sylabus
Přednášky
1. Politická sociologie mezi sociologií a politickými vědami

2. Moc, autorita a stát

3. Demokracie, její předpoklady a moderní pojetí demokracie

4. Globalizace a krize národního státu

5. Sociální skupiny, kolektivní jednání a mocenská struktura společnosti

6. Sociální a politický konflikt

7. Politické strany a volby v moderních demokraciích

8. Zájmové skupiny a soudobé demokracie

9. Nové konflikty, protest a sociální hnutí

10. Formování moderní společnosti a teorie modernizace

11. Občanství a občanská společnost v soudobých demokraciích

12. Demokracie, politická participace a veřejné mínění

13. Média, komunikace a politická kultura

Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (28.06.2017)
Podmínky zakončení předmětu

 

Podmínkou absolvování je účast (70 % přednášek) a zpracování závěrečného eseje (viz tematické okruhy pro eseje) v rozsahu cca 6 normostran s poznámkovým aparátem a seznamem zdrojů.

 

Poslední úprava: Klepárník Vít, Mgr., Ph.D. (15.10.2018)
Studijní opory

Literatura (povinná)

Müller, Karel B. (2008). Politická sociologie: politika a identita v proměnách modernity. Praha: Portál (2. rozšířené vydání Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012) (zejm. s. 9-178).

Pecka, Emanuel. (2010). Sociologie politiky. Praha: Grada (zejm. s. 29-61 a s. 136-172).

Literatura (výběr doporučených zdrojů)

Amenta, Edwin - Nash, Kate - Scott, Alan. (eds.) The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology. Malden - Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Císař, Ondřej. (2008). Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián. (2009, 1998). Teorie politických stran. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal.

Frič, Pavol (ed.). (2016). Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Heywood, Andrew. (2004). Politologie. Praha: Eurolex Bohemia.

Jodl, Miroslav. (1994). Teorie elity a problém elity: příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie. Praha. Victoria Publishing.

Klíma, Michal. (1998). Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix, s.r.o.

Müller, Karel B. (ed.) (2010). Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada.

Nash, Kate. (2010). Contemporary political sociology. Globalization, politics, and power. Malden - Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2. vydání.

Novák, Miroslav. (1997). Systémy politických stran. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Sartori, Giovanni. (1993). Teória demokracie. Bratislava: Archa.

Strnadová, Lenka. (2008). Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Svensson, Palle. (1995). Teorie demokracie. Brněnské přednášky. Brno: CDK.

Taylor, Graham J. (2010). The new political sociology: power, ideology and identity in an age of complexity. London: Palgrave Macmillan.

Znebejánek, František. (1997). Sociální hnutí: Teorie, koncepce, představitelé. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (28.06.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK