PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gender, média a populární kultura - YBA250
Anglický název: Gender, Media and Popular Culture
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Studující se v rámci kurzu seznámí se základními tematickými okruhy, vztahujícími se k úloze a funkci médií v populární kultuře v souvislosti s kategorií gender a dalšími kategoriemi sociální stratifikace. Osvojí si základní přístupy k mediální konstrukci genderu ve vztahu k mediálním obsahům, publiku a produkci. Specifickou část bude představovat televize a nová média, konkrétně pak televizní seriály a žánry fantasy, sci-fi a postapo. Kromě teoretické reflexe dané problematiky budou výuku doplňovat rovněž empirická data a četné příklady z praxe, které budou vhodně ilustrovat danou tematiku.
Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (25.06.2017)
Sylabus

GENDER, MÉDIA A POPULÁRNÍ KULTURA

 

Vyučující: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Kontakt: iva.baslarova@seznam.cz

 

Předpoklad úspěšného zakončení

 • dodržení docházky
 • aktivní účast na seminářích
 • průběžné plnění úkolů
 • písemný test


Anotace

Kurz si klade za cíl představit základní přístupy k mediální konstrukci genderu. Zabývá se jí ve vztahu k mediálním obsahům, publiku a produkci, přičemž specifickou část představují nová média. Každý blok se zabývá teoretickou reflexí dané problematiky, představuje také empirická data a příklady z praxe.

 

Akademická integrita:

Dodržování pravidel správného odkazování použitých zdrojů je součástí akademické etické integrity. Jakékoliv případy plagiátorství, ať úmyslného či neúmyslného, jsou nepřípustné a budou postoupeny děkance FHS UK a etické komisi k projednání a řešení. Při nejasnostech ohledně správného citování a odkazovaná konzultujte příručku Stylistika, Argumentace a akademické psaní (ed. Knotková-Čapková a kol., 2007).

 

 

1. týden (4. října)

Úvod do tematiky, média a společnost, funkcionalistické přístupy – liberální, radikální a alternativní perspektivy

Povinná literatura:

 • Zoonen van, L. Feminist Media Studies. London: SAGE, 1994, s. 11–27.
 • Messner, M. A. Barbie Girl versus Sea Monsters: Children Constructing Gender. Gender and Society, Vol. 14, No. 6, Dec. 2000.
 • Binková, P. Feministická perspektiva v mediálních studiích. Revue pro média, č. 9, r. 2004, Host, Brno.

Doporučená literatura:

 • McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál, 2002, kapitola 3.
 • A Propaganda Model. In: Herman, E., Chomsky, N.: Manufacturing Consent. Pantheon, 1988.
 • Defining Media Events. In: Dayan, D. a Katz, E.: Media Events. Harvard, Harvard University Press, 1992.
 • Renzetti, C. M., Curran, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003.


2. týden (11. října)

Média a konstrukce identity

Povinná literatura:

 • Morley, D. Family Television. Chapter 6: Television and Gender.
 • Berger, P., Luckman, T. Sociální konstrukce reality. Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha, 1999, str. 51–128.

Doporučená literatura:

 • Hall, S.: Introduction: Who Needs „Identity“? In: Hall, S. a du Gay, P. (eds.): Questions of Cultural Identity. Londýn, Sage, 1997.
 • Gilroy, P.: British Cultural Studies and the Pitfalls of Identity. In Curran, J., Morley, D. a Walkerdine, V. (eds.): Cultural Studies and Communications. Londýn, Arnold, 1996.

 

3. týden (18. října)

Feministické kritiky médií

Povinná literatura:

 • van Zoonen, L.: Feminist Perspectives on the Media. In: Curran, J. a Gurevitch, M.: Mass Media and Society. Londýn, Arnold 1996.
 • Bruin de, M., Ross, K. (eds.). Gender and Newsroom Cultures. Identities at Work. Cresskill, New Jersey: Hampton Press, Inc, 2004.

Doporučená literatura:

 • Gallagher, M. (ed.). Who Makes the News? Global Media Monitoring Project 2005. World Association for Christian Communication (WACC). London, 2005.
 • Kellner, D.: Cultural Studies, Multiculturalism and Media Culture. In Dines, G. a Humez, J. M. Gender, Race and Class in Media. Londýn: Sage, 1995.

 

4. týden (25. října)

Mediální obsahy

Povinná literatura:

 • Fiske, J. a Hartley, J.: Reading Television. Londýn, Routledge, 1978.

Doporučená literatura:

 • McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál, 2002, kapitoly 9 a 10.

 

5. týden (1. listopadu)

Konstrukce genderu v mediálních textech: reklama

Povinná literatura:

 • Smith, G. 1996. „Gender Advertisements Revisited: A Visual Sociology Classic.“ Electronic Journal of Sociology [online] 2(1). Dostupné z:

< http://www.sociology.org/content/vol002.001/smith.html >

 • Baudrillard, J.: Simulace, simulakra a reverzibilita. In Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001, s. 157–180.

Doporučená literatura:

 • Goffmann, E.: Gender Advertisements. New York: Harper and Row Publishers, 1976, s. 1–24.
 • Katz, J.: Advertising and the Construction of Violent White Masculinity. In Dines, G. a Humez, J. M. (1995). Gender, Race and Class in Media. Londýn: Sage.

 

6. týden (8. listopadu)

Konstrukce genderu v mediálních textech: tzv. ženské žánry, quality TV a feministická filmová kritika

Povinná literatura:

 • Lowery, M. M.: The Traditional Romance Formula. In Dines, G. a Humez, J.M. (1995). Gender, Race and Class in Media. Londýn: Sage.

Doporučená literatura:

 • Mulvey, L.: Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen. 16(3), 1975.
 • Laurentis de, T. Desire in Narrative. In Alice Doesn′t. Bloomington: Indiana University Press, 1984.

 

7. týden (15. listopadu)

Konstrukce genderu v mediálních textech: mediální organizace

Povinná literatura:

 • Goldsmiths Media Group: Media Organisations in Society: Central Issues. In: Curran, J. (ed.): Media Organisations in Society. London: Arnold, 2000, s. 25–38.

Doporučená literatura:

 • Pollak. R. W. What’s in a Pseudonym? In Dines, G. a Humez, J. M. Gender, Race and Class in Media. Londýn: Sage, 1995.

   

8. týden (22. listopadu)

Gender a publika

Povinná literatura:

 • Ang, Ien. 2003. "Melodramatic Identifications: Televison Fiction and Women's Fantasy". In Brunsdon, Charlotte, D'Acci, Julie, Spigel, Lynn (eds.). Feminist Television Criticism. Oxford: Oxford University Press.
 • Eco, Umberto. 2004. Jak interpretovat seriály. In Meze interpretace. Praha: Karolinum.

Doporučená literatura:

 • Morley, D.: Changing paradigms in audience studies. In: Seiter, E., Borchers, H., Kreutyner, G. a Warth, E.M. (eds.): Remote Control. Londýn, Routledge, 1989.
 • Baslarová, I.: Divačka „růžové knihovny“: „U sci-fi žehlím, u Růžovky si sednu, ani se nehnu.“ Preference postav na základě genderového vztahování se publika Ordinace v růžové zahradě. In Mediální studia, I/2014.

 

9. týden (29. listopadu)

Gender a konzumace mediálních produktů: kult hvězd, fanouškovství a fandom

Povinná literatura:

 • Cann, V.: Girls and Cultural Consumption: ‘Typical Girls’, ‘Fangirls’ and the Value of Femininity, in Savigny, H., Warner, H. (eds.) The Politics of Being a Woman: Feminism, Media and 21st Popular Culture. New York: Palgrave Macmillan, 2015.

Doporučená literatura:

 • Geraghty, C.: Feminism and Media Consumption. In: Curran, J., Morley, D. a Walkerdine, V. (eds.) Cultural Studies and Communications. Londýn, Arnold, 1996.
 • Gmiterková, Š.: Filmová ctnost je blond: Jiřina Štěpničková (1930–1945). In Iluminace, č. 1, ročník 24, 2012.

 

10. týden (6. prosince)

Gender a konzumace mediálních produktů: žánry fantasy, sci-fi a postapo

Povinná literatura:

 • Bacon, S.: Becoming Vampire: Difference and the Vampire in Popular Culture. Oxford, New York: Peter Lang, 2017, kapitola 3.
 • Levine, E.: Buffy and the „New Girl Order“: Defining Feminism and Femininity. In Levine, E., Parks, L. (eds.) Undead TV: Essays on Buffy the Vampire Slayer. Duke University Press, 2007.

Doporučená literatura:

 • Elliott, J.: Becoming the Monster: Queer Monstrosity and the Reclamation of the Werewolf in Slash Fandom. In Revenant, Issue 2: Werewolves: Studies in Transformation, UK: Falmouth, 2017.

 

11. týden (13. prosince)

Gender jako fluidní kategorie: láska, násilí, sex a porno


Povinná literatura:

 • Lišková, K. Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie. Praha, SLON, 2009, s. 138–164.

 

12. týden (20. prosince)

Gender a nová média – přehled

Povinná literatura:

 • Vochocová, L.: Witty divas, nice mothers and tough girls in a sexist world: experiencies and strategies of female influencers in online political debates. Media, Culture nad Society. I–16, SAGE, 2017. 

Doporučená literatura:

 • Ford, S., Kosnik de, A., Lee Harrington, C.: The Survival of Soap Opera: Transformations for a New Media Era. Jackson: University Press of Mississippi, 2011.
 • Evans, E.: Transmedia Television. Audiences, New Media and Daily Life. New York, London: Routledge, 2011, s. 19–40 

 

13. + 14. týden – opakování

Poslední úprava: Baslarová Iva, Mgr., Ph.D. (04.10.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK