PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář k genderovým a kulturologickým tématům - YBA059
Anglický název: Gender and Culturological Issues - Thesis Preparation
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.
Poslední úprava: Bargel Robert, Mgr. (17.06.2014)
Sylabus

Všem studujícím doporučuji příručku Stylistika, argumentace a akademické psaní (Blanka Knotková-Čapková a kol.), která je k dispozici na Katedře genderových studií u Mgr. Svítilové. V příručce najdete mj. hlavní zásady a praktické návody psaní odborného textu s ukázkami komentovaných studentských prací. V příloze je uvedena citační norma, kterou používá většina magisterských oborů FHS (autor Marek Skovajsa).Svým diplomandům a diplomandkám doporučuji PV metodologický seminář Katedry genderových studií Metody textové analýzy (vede Mgr. Kynčlová).

Ve svém semináři nabízím tato témata: genderová literární analýza zvoleného textu; analýza textů tematicky zaměřených na feministickou spiritualitu, indologii nebo postkoloniální studia.

V prvním semestru diplomního semináře bychom v průběhu konzultací měli přesně vymezit téma práce, udělat si pracovní osnovu, základní rešerši literatury a zvolit metody, s nimiž budete pracovat. Na konci 1. semestru tedy budu na atestaci chtít seznam literatury (ta, kterou prostudujete, bude anotovaná), náčrt osnovy (může být dále samozřejmě upravován) a náčrt metodologie.

Ve druhém semestru budeme pokračovat studiem teoretické literatury a vymezením hlavních teoretických konceptů, které uplatníte ve vlastní analýze. Souběžně můžete na analýze začít pracovat. Výstupem 2. semestru by měl být náčrt první kapitoly, zaměřené na teoreticko-metodologická východiska práce.

Třetí semestr (případně čtvrtý ad.) bude zaměřen na analýzu zvoleného textového materiálu, kterou doporučuji průběžně konzultovat. Výstupem by měla být buď hotová práce nebo (v případě, že chcete pokračovat v dalším semestru) její první verze, resp. alespoň její výrazné části.

Konzultační hodiny v ZS 2010 mám ve čtvrtek, 9.30-10.50 (Hůrka)

 

Poslední úprava: Knotková - Čapková Blanka, doc. PhDr., Ph.D. (07.10.2010)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace je podmíněna pravidelnou prací v semináři a postupným plněním

dílčích kroků na přípravě konkrétní bakalářské práce. Nedostatečná aktivita ze strany studenta tak může vést k jeho

propuštění z diplomové péče. Do semináře se studenti zapisují po dohodě s vyučujícím.

Poslední úprava: Bargel Robert, Mgr. (17.06.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK