PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SPP-Metody sociální práce 1 - RPK114
Anglický název: Methods of the Social Work 1
Zajišťuje: Katedra sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
Mgr. Alžběta Matochová
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Záměnnost : RP114
Je prerekvizitou pro: RP446
Je záměnnost pro: RP114
Rozvrh LS   
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základními metodami sociální práce, znalostmi a dovednostmi pro individuální práci s klientem, skupinou a komunitou. Obsah kurzu: Témata:
Individuální (případová) sociální práce
počáteční kontakt s klientem, klíčové informace
sociální vyšetření (diagnóza), cíl, smysl, obsah, prostředky)
sociální intervence cíl, postupy, prostředky
komunikace s klientem, motivace klienta (význam, možnosti ovlivňování), ukončování spolupráce s klientem
profesionální vztah pracovníka a klienta
Sociální práce se skupinou
cíl a smysl skupinové práce
skupinová dynamika
průběh práce se skupinou
svépomocné skupiny
Komunitní sociální práce
cíle a smysl komunitní práce
lokální komunitní práce a hlavní oblasti jejího působení
taktiky, strategie, postupy využívané v rámci komunitní práce, komunitní plánování
Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Literatura
HARTL, P.: Komunita občanská a komunita terapeutická.  Praha: SLON,1997
Matoušek, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003
MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013
NOVOTNÁ,Věra - SCHIMMERLINGOVÁ, Věra. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy.  Praha: UK, 1992
NAVRÁTIL, P. a kol. Romové v české společnosti, Praha: Portál 2002
ŠŤASTNÁ, J. Když se řekne komunitní práce, Praha: Karolinum 2016

Časopis Sociální práce /Sociálna práca

Studijní opora

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Metody výuky
Předmět je vyučován prezenčně, v případě změny epidemiologické situace bude vyučován on-line. Studenti pak obdrží potřebné informace na jejich mailové adresy. 
Poslední úprava: Pěnkava Pavel, PhDr., Ph.D. (10.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Psaný test - odpovědi na otevřené otázky.

Prezentace: 

Proveďte zmapování sitace osoby, skupiny nebo komunity ohrožené sociální marginalizací (vyloučením) a pokuste se naznačit, jak jim můžeme prostřednictvím sociální práce pomoci.  

„Uplatnění metod sociální práce při řešení sociálních problémů vybrané cílové skupiny v konkrétní lokalitě“  

Vytvořte power-pointovou prezentaci o vhodnosti nebo nevhodnosti použitých metod sociální práce při sociální práci s cílovou skupinou (jedinci, skupina, komunita – vyberte dle svého uvážení). Cca 10 snímků (MAX 15).

Základní struktura prezentace: ,

  • Představení cílové skupiny, charakteristika její situace, soc. problému,  popis konkrétního místa, lokality, dostupné soc. služby v místě.
  • Popis užitých metod, postup při uplatnění vybrané metody, zvažovaná rizika, výsledky uplatnění metody, doporučení do budoucna (zhodnocení a dopady na život cílové skupiny a místa). 
  • Na závěrečném snímku uveďte jméno, e-mailovou adresu a použité zdroje. Případně  2 otázky k diskusi.
  • PODROBNOSTI ZADÁNÍ NAJDETE V MOODLE

Prezentaci odešlete v elektronické podobě na adresy vyučujících a v určeném termínu prezentujte při výuce.

Poslední úprava: Pěnkava Pavel, PhDr., Ph.D. (17.03.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK