PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SPP-Úvod do sociální práce - RP111
Anglický název: Introduction in Social Work
Zajišťuje: Katedra sociální práce (27-PSP)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Záměnnost : RPK111
Je prerekvizitou pro: RPK255, RP255, RP211, RPK211
Je záměnnost pro: RPK111
Rozvrh ZS   
Anotace
Cílem kurzu je získat přehled o sociální práci jako profesionálních a institucionalizovaných aktivitách, historii sociální práce, uplatnění sociální práce, o nárocích profese a profesní etice.

V denním prezenčním studiu se pracuje dialogickými metodami, užívá se práce ve skupinách a řešení modelových situace, reflexe zkušeností studentů v oblasti sociální práce. Studenti zakončí kurz zápočtem na základě power pointové prezentace zpracované dle zadání. Studentům bude poskytnut základní přehled probíraných témat a upozorněno na praktické využívání studijních materiálů. Během přednášek bude dán prostor pro kontrolní otázky a další diskuse s relevancí pro studijní téma.

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literatura

MATOUŠEK,O. a kol., Základy sociální práce, Praha: Portál, 2001

MATOUŠEK, O. a kol., Encyklopedie sociální práce, Praha: Portál, 2013

NOVOTNÁ,V. SCHIMMERLINGOVÁ V., Sociální práce její vývoj a metodické postupy,  Praha, UK 1992

Časopis Sociální práce / Sociálna práca

Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb v aktuálním znění.  

Studijní opora předmětu.

Další tituly doporučí vyučující kurzu. 

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Metody výuky

Předpokládá se, ře akademický rok 2023-24 bude vyučován prezenčně, v posluchárnách budovy ETF UK. O případných úravách a  změnách výuky by byli studenti  včas informováni.

Jednotlivá setkání mají podobu mixu přednášky/semináře a dialogických postupů. 

Studentům budou poskytnuty výukové materiály prostřednictví SIS a MOODLE.  

 

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Účast na  prezenční výuce v rozsahu 80% v případě, že bude možná fyzická účast studentů na přednáškách.  

Prezentace seminárního úkolu dle zadání v určený termín. 

Předmět je zakončen zápočtem.

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Vymezení oboru sociální práce

Historie sociální práce ve světě a v českých zemích

Etický kodex sociálních pracovníků 

Hlavní zaměření oboru sociální práce, cílové skupiny sociální práce

Zákon o sociálních službách 

Postavení, uplatnění a role sociálních pracovníků

  

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
Studijní opory

Kurz v Moodlu: http://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=376

Klíč k zápisu: uvodsp

Poslední úprava: Šťastná Jaroslava, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK