PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika plavání - PPLS120N
Anglický název: Didactics of Swimming
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 100 / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Mgr. Veronika Kramperová, Ph.D.
Mgr. Jitka Pokorná
Neslučitelnost : PPLS120NK
Záměnnost : PPLS120NK
Je záměnnost pro: PPLS120NK
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. (30.08.2023)
Obsah předmětu rozšiřuje teoretická znalosti, praktické dovednosti a didaktické kompetence studentů při tvorbě pohybových programů ve vodě. Tyto programy jsou zaměřené na plaveckou výuku, pohybový trénink ve vodě, aqua-fitness, zdravotní plavání nebo na programy se zážitkovým obsahem, které je možné využít jak ve školní tělesné výchově, tak v prostředí volnočasových aktivit nebo sportu. Strukturování učiva, názorné ukázky a praktická cvičení umožňují studentům osvojené znalosti, dovednosti i didaktické kompetence aplikovat do vedení programů s tímto obsahem. Absolvent předmětu je způsobilý samostatně a tvůrčím způsobem vytvářet i realizovat programy pro různé skupiny populace, zaměřené na kultivaci pohybového projevu ve vodě, rozvoj svalové zdatnosti nebo pohybové hypokineze.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. (30.08.2023)

Předmět navazuje na znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním předmětů s didaktickým zaměřením v bakalářském úseku studia. Vytváří teoretické zázemí k tvorbě pohybových programů ve vodě se specifickým zaměřením na zdokonalovací etapu plavecké výuky, aplikaci cvičení zážitkového charakteru či diagnostiku techniky plaveckých způsobů a plavecké zdatnosti. Dále rozšiřuje teoretické vědomosti i didaktické dovednosti budoucích učitelů tělesné výchovy z oblasti organizace pohybových programů ve vodě zaměřených na pohybový trénink ve vodě, aqua-fitness, zdravotní či záchranné plavání. Praktické lekce jsou pak zaměřeny na rozvoj didaktických kompetencí studentů při organizaci těchto programů.

Cílem předmětu je vybavit absolventy dovednostmi a znalostmi nezbytnými pro tvorbu pohybových programů ve vodě založených na plavecké lokomoci i na činnostech odlišného charakteru. Absolvent je způsobilý samostatně a tvůrčím způsobem vytvářet, realizovat a vyučovat aktivity ve vodním prostředí pro různé skupiny populace, zaměřené na kultivování pohybového projevu, plavecké vzdělávání a podněcování pohybové tvořivosti.

Předmět je určen pro studenty 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů Učitelství tělesné výchovy pro střední školy a Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (28.08.2023)

BĚLKOVÁ-PREISLEROVÁ, T. Plavání: zdokonalovací plavecká výuka. Praha: NS Svoboda, 1998.

BENEŠOVÁ, M. Cvičení ve vodě: aquagymnastika, 2. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 1997. 69 s.

BRODY, L. T., GEIGE, P. R. (Eds.). Aquatic Exercise for Rehabilitation and Training. USA: Human Kinetics, 2009.

ČECHOVSKÁ, I. Didaktika plavání. Zdravotní plavání. Dostupné z: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1320.html.

ČECHOVSKÁ, I., BRTNÍK, T., KRAMPEROVÁ, V. (Eds.) Aktualizované poznatky
z didaktiky plavání II. Praha: UK FTVS, 2014. 132 s. ISBN 978-80-87647-18-9.

ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum, 2012. 90 s. ISBN978-80-246-1948-4.

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. (Eds.) Didaktika plavání Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum, 2019. 305 s. ISBN 978-80-246-4283-3.

ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0462-5.

HUBENÁ, K. Diagnostika didaktických kompetencí studentů UK FTVS. Disertační práce. Praha: FTVS UK, 2018.

HUBENÁ, K. Školní plavecká výuka – problematika managementu heterogenní skupiny (přednáška), Didaktika plavání, studijní program TVS se zaměřením na vzdělávání, FTVS UK, Praha, 16.3.2022.

KRAMPEROVÁ, V. Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek. Praha, 2019 Disertační práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BUNC, V. Fit programy pro ženy. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1191-5.

PESLOVÁ, E., Organizace pohybového programu aqua-fitness (přednáška), Didaktika plavání, studijní program TVS se zaměřením na vzdělávání, FTVS UK, Praha, 30. 3. 2022

POKORNÁ, J ., Organizace pohybového programu ve vodě se zaměřením na pohybový trénink (přednáška), Didaktika plavání, studijní program TVS se zaměřením na vzdělávání, FTVS UK, Praha, 16. 2. 2022

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2017 [online]. Praha: MŠMT.
[cit. 2022-03-04]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (30.08.2023)

Zápočtové požadavky:

·       85% aktivní účast na přednáškách i na seminářích

·       konzultovaný a pozitivně hodnocený didaktický výstup na zadané téma

·       hospitace a praxe v plavecké výuce

·       test plavecké všestrannosti 300 m v časovém limitu muži 7:30, ženy 8:30

Zkouška:

·       písemný vědomostní test a ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (30.08.2023)

Výuka je realizována v rozsahu 1/1, což představuje 7 devadesátiminutových přednášek
a 14 seminářů (praktických cvičení) s dotací 45 minut.

Každý seminář poskytuje teoretické zázemí dílčích témat pro optimální zvládnutí žádané problematiky. Předmět nabízí rozsáhlou podporu v prostředí Moodle II, kde jsou obsaženy všechny podpůrné materiály a odkazy k důležitým zdrojům. V případě zavedení distanční nebo hybridní formy vzdělávání je část výuky realizována prostřednictvím nástroje MS Teams.

Předmět je zaměřen převážně prakticky. Studenti připravují a přímo vedou vyučovací jednotku, jsou často zapojování do diskuze, hodnocení a podání zpětné vazby. Mají také možnost účastnit se lekce v reálné plavecké výuce prostřednictvím spolupráce s vybranými plaveckými školami.

Hodinová dotace pro praktická cvičení je rozdělena do těchto oblastí:

·       Diagnostika techniky plaveckých způsobů a plavecké zdatnosti (4 lekce)

·       Organizace pohybových programů ve vodě s různým zaměřením (9 lekcí)

·       Hospitace v plavecké výuce. (1 lekce)

Přednášky

1. Úvod do předmětu, organizace studia. Benefity pohybových aktivit ve vodě.

2. Organizace pohybového programu ve vodě se zaměřením na plavecké vzdělávání.

3. Organizace pohybového programu ve vodě se zaměřením na pohybový trénink ve vodě.

4. Současná didaktika plavání.

5. Školní plavecká výuka - problematika managementu heterogenní skupiny.

6. Organizace pohybových programů aqua-fitness.

7. Organizace zdravotně zaměřených pohybových programů ve vodě.

Semináře

1. Ověřování plavecké úrovně (pohybové testy ve vodě). Diagnostika plavecké kompetence, techniky plavecké lokomoce, diagnostika pro potřeby zpětné vazby. Standardizované škály.

2. Diagnostika techniky plaveckých způsobů a plavecké zdatnosti. Komplexní expertní posouzení pohybového projevu, Nejčastější chyby v technice plaveckých způsobů, korekce chyb. Organizace Cooperova testu plavecké vytrvalosti.

3. Vedení vyučovací jednotky školního plavání – základní a středoškolské vzdělávání. Organizace programu ve vodě zaměřeného na korekci chyb u plaveckých způsobů pro žáky
2. stupně ZŠ a studenty SŠ ve zdokonalovací plavecké výuce.

4. Vedení vyučovací jednotky se zaměřením na záchranné plavání, zážitkové programy.
Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucího. Balanční, soutěživé programy, využití prvků plaveckých sportů

5. Vedení vyučovací jednotky se zaměřením na zdravotně orientované plavání a aqua-fitness.
Modifikované plavecké způsoby, využití pomůcek. Programy v hluboké a mělké části bazénu.

6. Vedení vyučovací jednotky s využitím pohybového tréninku. Organizace pohybového programu ve vodě zaměřeného na pohybový trénink ve vodě – nepřerušované a přerušované tréninkové metody.

7. Hospitace v plavecké výuce

8. – 14. Didaktické výstupy studentů.

Dokument vznikl v rámci realizace projektu: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK; reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-068/0016093

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (28.08.2023)

https://dl2.cuni.cz/pluginfile.php/387211/mod_resource/content/1/NMgr%20aqua%2021.pdf

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa21.02.2024dr. Hubená - výuka - 21.2., 13.3., 20.3., 27.3.PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D. 
Středa28.02.2024Mgr. Pokorná - výuka - 28.2., 6.3.Mgr. Jitka Pokorná 
Středa03.04.2024dr. Kramperová - výuka - 3.4.Mgr. Veronika Kramperová, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK