PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV II. - ORTV20301
Anglický název: Didactics of Physical Education II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Prerekvizity : ORTV20103
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: DLOUHY/PEDF.CUNI.CZ (11.12.2013)
Prohloubení základní problematiky didaktiky tělesné výchovy, zdroje a postavení v systému věd. Charakteristika úlohy žáka a učitele v edukačním procesu TV. Metodicko-organizační formy TV. Vytvořit základní představu o postavení a zaměření didaktiky školní TV. Shrnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností pro vyučování TV na ZŠ, ontogeneze motoriky, pohybové schopnosti a dovednost, zájmové formy TV, řešení problémových didaktických situací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: DLOUHY/PEDF.CUNI.CZ (11.12.2013)

Vytvořit základní představu o postavení a zaměření didaktiky školní TV. Shrnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností pro vyučování TV. Aplikovat teoretické poznatky do praxe.

Literatura -
Poslední úprava: DLOUHY/PEDF.CUNI.CZ (11.12.2013)

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.

Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA 1999.

Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.

Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

Požadavky na absolvování předmětu (tzn. zkoušky) vychází jednoznačně z obsahu, resp. sylabu tohoto předmětu, z anotace a doporučené literatury v charakteristice předmětu v SIS a jsou dále specifikovány vyučujícím na začátku semestru.

                                                              

Sylabus -
Poslední úprava: DLOUHY/PEDF.CUNI.CZ (11.12.2013)

Zpracování a realizace praktických příprav vyučovacích hodin ve třídách 1. resp. 2. st. ZŠ, následná sebereflexe a evaluace na základě diagnostických metod. Možnosti realizace pohybových aktivit v režimu dne, zhodnocení prostředí školy z tohoto pohledu, zpracování projektu podporujícího pohybové aktivity ve vztahu ke zdravému prostředí školy. Zápočtové požadavky - zpracování tří příprav na jednotku TV, realizace jedné z příprav, sebereflexe a analýza, zpracování projektu prostředí podporujícího pohybové aktivity. Zápočet - teoretické znalosti a schopnosti jejich aplikace. Zkouška.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: DLOUHY/PEDF.CUNI.CZ (11.12.2013)

Požadavky ke splnění předmětu (zápočtu či zkoušky) jednoznačně vycházejí z obsahu sylabu, anotace a prostudovaného avizovaného seznamu literatury v popisu daného předmětu v SIS a jsou dále upřesněny vyučujícím vždy na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK