PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Filosofické aspekty TK - OPNT2O128B
Anglický název: Philosophical Aspects of Physical Culture
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Záměnnost : ON2320106
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)
Olympijská filosofie, filosofie těla, filosofie sportu
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)

znalost základních fenoménů ve sportu

Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (04.02.2021)

Hogenová Anna

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y2MWQzZjMtM2M3OC00NmFmLWE3M2YtZjBiOGJlMDAzYzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%224026fbea-8738-4116-9d47-5d8c73f4476b%22%7d

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)

Anna Hogenová, K fenoménu pohybu a myšlení. Praha : Eurolex, 2006,ISBN 80-86861.72-2

Anna Hogenová, Areté - základ olympijskéfilosofie. Praha : Karolinum , 2000. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)

Znalost základních fenoménů

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)

Tělo

olympijská filosofie

sport

výkon

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)

kolokvium

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK