PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika 3 - OPNO4O032A
Anglický název: Applied Didactics 3
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 50 / 50 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Prerekvizity : OPNO4O022A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (31.08.2022)
Didaktika 3 je úzce provázána s odborným předmětem navazujícího studia Občan ve státě. Na základě pojetí tematického celku Občan ve státě v kurikulu vede studenty k formulování vyučovacích cílů, návrhům výuky a postupů hodnocení ve výchově k občanství a předmětech občanského a společenskovědního základu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (31.08.2022)

Absolvent předmětu je schopný stanovit cíle, plánovat vyučovací hodiny a hodnotit studijní výsledky s ohledem na charakteristiky a potřeby žáků a studentů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (21.09.2023)

Povinná literatura:

DEWEY, J. Dewey Outlines Utopian Schools (lw.9: 136-140).  In Dewey, J. The Collective Works of Johdn Dewey (1882-1953). Charlottesville: InteLex. 1992

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-262-9.

STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. et al. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016

 

Doproučená literatura

 

HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 78 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido, 2009. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-186-7.

JANÍK, Tomáš. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.

KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.

SLAVÍK, Jan et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 455 stran. Syntézy výzkumu vzdělávání; svazek 3. ISBN 978-80-210-8568-8. 

SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-210-8758-3.

STAŇEK, Antonín. Didaktika společenských věd. In STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-7769-0.

STANĚK, Antonín. Výchovné paradoxy v kontextu didaktiky společenských věd. První vydání. Praha: Epocha, 2018. 178 stran. Erudica; svazek 33.ISBN 978-80-7557-111-3.

ŠÍP, R. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus. Brno: MUNIPress. (Vybrané kapitoly.) 2019

TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7368-880-6.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (21.09.2023)

Obsah předmětu tvoří témata:

 1. Hodnoty a hodnocení ve školní praxi
 2. Evaluace a její nástroje
 3. Didaktický test
 4. Formativní hodnocení
 5. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe
 6. Vrstevnické hodnocení
 7. Sebehodnocení  
 8. Zpětná vazba

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. (21.09.2023)

Požadavky k zakončení předmětu:

 • aktivní účast v seminářích (max. 1 omluvená absence)
 • písemné zpracování dvou didaktických formulářů dle zadání
 • prezentace jednoho zvoleného tématu v semináři
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK