PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika 2 - OPNO4O022A
Anglický název: Applied Didactics 2
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 38 / 39 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Prerekvizity : OPNO4O012A
Je prerekvizitou pro: OPNO4O032A
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (10.01.2022)
Didaktika II je úzce provázána s odborným předmětem Filozofie a religionistika. Na základě pojetí tematických okruhů a očekávaných výstupů filozofie a religionistiky v RVP G a částečně i ZŠ učí studenty stanovovat cíle a navrhovat postupy pro různé vyučovací hodiny. Vyučující vede studenty k porozumění potenciálu interdisciplinárního, problémového a dialogického vyučování a k využívání interaktivních metod.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (16.08.2019)

V předmětu Oborová didaktika II se studenti učí plánovat vyučovací hodiny a hodnotit studijní výsledky s ohledem na charakteristiky a potřeby žáků a studentů.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (24.01.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky  -   0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení  -  45 minut
Samostudium literatury (za semestr)   -  10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr)  -  15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr)   -  20 hodin

Plnění předmětu
Příprava na zkoušku a zkouška   -  30 hodin
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (24.01.2022)

Povinná literatura:

ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada, 2015 - 2015, 604 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 24 cm. ISBN 978-80-247-3450-7.

KVĚTOŇOVÁ, Lea, Zbyněk NĚMEC, Naděžda PELCOVÁ a Zbyněk ZICHA. Lze vychovávat k úctě a sebeúctě?. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, 253 stran : ilustrace ; 21 cm. ISBN 978-80-7603-185-2.

KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. S214 – 228.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.oporučená literatura:

Doporučená literatura:

ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi: kázeňské strategie, zásady odměňování a trestání, hodnocení a klasifikace, podpora a motivace žáků. 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2014, 186 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm. ISBN 978-80-247-4639-5.

HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 78 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

HESOVÁ, Alena. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství. Praha: NÚV, 2016. ISBN 978-80-7481-170-8.

Jak vyučovat kontroverzní témata. Instruktážní balíček pro učitele. Praha: Centrum občanského vzdělávání. FHS  Praha. Dostupné z: http://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/f72bf26e2d013bdb586a0649737df2d18be32df0_uploaded_2017_kt_jak-vyucovat-kt_ucitele.pdf.

JIRÁSKOVÁ, V. Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyDíl 2, Péče o obec (o polis). Praha : Eurolex Bohemia, 2004, 2004. ISBN: 80-86861-29-5.

KOŤA, Jaroslav et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. I. díl, Péče o duši (O osobní identitu). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 190 s. ISBN 80-86861-30-9.

MOREE, Dana, JANSKÁ, Iva, (ed.) Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3.

Pasch, Marvin a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 80-7178-262-9.

SLAVÍK, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově: artefiletika. Praha: Univerzita Karlova Praha, 1997, 199 s. ISBN 80-7184-437-3.

PELCOVÁ, Naděžda et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. Díl 3, Péče o jazyk a komunikaci: (péče o logos jako smysluplnou řeč). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 289 s. ISBN 80-86861-28-7.

SLAVÍK, Jan et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 455 stran. Syntézy výzkumu vzdělávání; svazek 3. ISBN 978-80-210-8568-8.

STAŇEK, Antonín. Didaktika společenských věd. In STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-7769-0.

Staněk, Antonín. Výchovné paradoxy v kontextu didaktiky společenských věd. První vydání. Praha: Epocha, 2018. 178 stran. Erudica; svazek 33.ISBN 978-80-7557-111-3.

ŠEBESTOVÁ, Petra. Proč a jak učit filosofii na středních školách? Antologie textů z německé didaktiky filosofie. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-733-3.

ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8462-9.

TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7368-880-6.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-386-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (20.01.2023)

Předmět je zakončen ústní zkouškou, v níž studující obhájí v seminářích prezentovanou výukovou aktivitu, prokáže orientaci v didaktických metodách vhodných pro výuky filosofie a religionistiky, znalost předpokladů smysluplné výuky a schopnost samostatného didaktického myšlení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (24.01.2022)

Sylabus předmětu:

1. Středoškolská výuka společenských věd a její teoretická reflexe.

3. Problematika výuky jednotlivých společenských věd a filosofie.

4. Zvláštní postavení problematiky výuky filosofie.

5. Specifika problému výuky religionistiky.

6. Uplatňování vybraných didaktických prostředků a postupů ve výuce společenských věd.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (20.01.2023)
  • Aktivní účast v seminářích
  • Průběžné plnění úkolů
  • Prezentace skupinové práce
  • Ústní zkouška
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK