PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika německého jazyka I - OPNG2G104A
Anglický název: Didactics of the German Language I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNG2G108A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (09.10.2019)
Cílem předmětu je v rámci přednášek zprostředkovat studentům základní teoretické poznatky a rozvíjet praktické dovednosti z didaktiky německého jazyka. Záměrem je představení teoretických poznatků didaktiky jako východisek pro praxi učitele stejně jako ujasnění zpětného působení praxe výuky jazyka na její teoretickou reflexi. Obsah předmětu tvoří témata: definice didaktiky, metodika a specifika výuky cizích jazyků, cíl a obsah vyučování němčiny jako cizího jazyka, didaktické principy, metody výuky, osobnost učitele cizích jazyků, strategie výuky, formy vyučování, projektová práce, jazykové dovednosti a řečové prostředky, typologie cvičení, didaktické jazykové hry, koncept a průběh vyučovací hodiny, evaluace, sebeevaluace a korekce chyb, výukové materiály pro výuku němčiny jako cizího jazyka, závazná a doporučená kurikula pro výuku cizích jazyků, jazykové učebnicové soubory a jejich analýza.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (14.09.2019)

Základní literatura:

HENRICI, G., RIEMER, C. Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. 3. unveränderte Aufl. Band 1, 2. Hohengehren: Schneider Verlag, 2001. ISBN 3-87116-796-7, 3-87116-797-5.

HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: ACADEMIA, 2006. ISBN 80-200-1213-3.

JANÍKOVÁ, V. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. Brno: Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-210-4433-3.

KOEPPEL, R. Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 2. Überarb. Aufl. Hohengehren: Schneider Verlag, 2013. ISBN 978-3-8340-1185-5.

RÖSLER, D. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler, 2012. ISBN 978-3-476-02300-1.

BARKOWSKI, H., KRUMM, H.J. (Hg.) Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke (UTB), 2010. ISBN  978-3-8252-8422-0.

KRUMM, H.J., FANDRYCH, Chr., HUFEISEN, B., RIEMER, C. (Hg.) Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein Internationales Handbuch.  Berlin, New York: de Gruyter, 2010. ISBN 978-3-1102-4024-5.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council of Europe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4. + Doplněk 2018.

Časopis Cizí jazyky (rubrika recenze, didaktika/metodika)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (09.10.2019)

Obsahem předmětu jsou témata:

1. Einführung in die DaF - Didaktik, Begriffserklärung, Terminologie, Ziele und Inhalte des DaF-Unterrichts

2. Didaktische Prinzipien, Methoden des DaF- Unterrichts

3. Die Hauptakteure und Sozialformen des Unterrichts

4. Lerntypen, Lernstrategien, Unterrichtsformen

5. Sprachfertigkeiten und Sprachmittel, Aufgabentypen

6. Unterrichtskonzepte, Verlauf der Stunde, Projektarbeit

7. Unterrichtsmaterialien (Definition, Funktion, Rolle, Faktoren)

8.-9. Lehrwerkanalyse (Auswahlriterien, Analyse, Empfehlungen)

10. Fehlerkorrektur und Bewertung

11.-12. Curriculareplanung (GERR, Portfolios, Abiturprüfung, Bestandteile, Funktion)

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (14.09.2019)

Podmínky k zápočtu:

- aktivní účast na seminářích (80 %)

- plnění průběžných úkolů z přednášek a v rámci seminářů:

a) reflexe v rámci náslechové praxe – všímat si organizačních forem práce a typů cvičení využitých v průběhu hodiny, jejich frekvence a posloupnosti

b) prezentace obsahu pedagogického dokumentu

c) analýza učebnicového souboru

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK