PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika německého jazyka II - OPNG2G108A
Anglický název: Didactics of the German Language II
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNG2G104A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (03.02.2021)
Cílem předmětu je rozvíjet poznatkovou základnu oborové didaktiky, tj. znalost soustavy základních didaktických poznatků a dovednost orientace ve složité problematice obsahu i procesu vyučování a učení se žáků. Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základními principy rozvoje řečových dovedností a osvojování jazykových prostředků, a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Studenti se dále seznámí s typologií chyb a možnostmi jejich analýzy a korektury. Videonahrávky z mikrovýstupů a z praxe studentů vč. jejich reflexe budou u studentů podporovat rozvoj dovednosti vidět konkrétní aspekty výuky, problémové situace, klást otázky a kriticky analyzovat a hodnotit zkušenosti vlastní i cizí a rovněž podporovat rozvoj dovednosti stanovovat cíle, plánovat, realizovat a hodnotit vlastní výuku i výuku jiných.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (03.02.2021)

Základní literatura:

HENRICI, G., RIEMER, C. Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen. 3. unveränderte Aufl. Band 1, 2. Hohengehren: Schneider Verlag, 2001. ISBN 3-87116-796-7, 3-87116-797-5.

HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: ACADEMIA, 2006. ISBN 80-200-1213-3.

KOEPPEL, R. Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 2. Überarb. Aufl. Hohengehren: Schneider Verlag, 2013. ISBN 978-3-8340-1185-5.

RÖSLER, D. Deutsch als Fremdsprache : Eine Einführung. Stuttgart: J. B. Metzler, 2012. ISBN 978-3-476-02300-1.

BARKOWSKI, H., KRUMM, H.J. (Hg.) Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke (UTB), 2010. ISBN  978-3-8252-8422-0.

KRUMM, H.J., FANDRYCH, Chr., HUFEISEN, B., RIEMER, C. (Hg.) Deutsch als Fremd- und Zweitsprache : Ein Internationales Handbuch.  Berlin, New York: de Gruyter, 2010. ISBN 978-3-1102-4024-5.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Council of Europe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (03.02.2021)

Podmínky ke zkoušce:

 - aktivní účast na seminářích (80 %),

- průběžné plnění zadaných úkolů,

- vypracování projektu jako podkladu pro ústní zkoušku (příprava 1 vyučovací hodiny),

- ústní zkouška formou obhajoby projektu s prokázáním teoretických znalostí Didaktiky NJ I a II.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (03.02.2021)

- Vyučovací hodina, plánování a příprava vyučovací hodiny

- Osvojování jazykových prostředků: gramatika, zvuková a grafická stránka německého jazyka 

- Řečové dovednosti: Čtení a poslech s porozuměním, Psaný a mluvený projev  

- Chyba, typologie chyb a jejich korektura

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK