PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Předlékařská první pomoc - OPMN0P358C
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 16 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5807
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0N114A
Je neslučitelnost pro: OPBZ0P126C
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)
Předmět vychází ze základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky, seznamuje studenty se zásadami předlékařské první pomoci. Zvláštní pozornost je věnována specifickým postupům (praktickému nácviku vybraných úkonů) při poskytování první pomoci dětem mladšího školního věku (1. stupně ZŠ). Cílem kurzu je vybavit studenty teoretickými znalostmi, a především praktickými dovednostmi, které jim umožní s jistotou poskytovat rozšířenou předlékařkou laickou první pomoc a vyvarovat se při tom nejčastějších chyb. Dalším cílem je motivovat studenty k průběžnému obnovování a upevňování nabytých vědomostí a dovedností.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Cílem kurzu je vybavit studenty teoretickými znalostmi, a především praktickými dovednostmi, které jim umožní s jistotou poskytovat rozšířenou předlékařkou laickou první pomoc a vyvarovat se při tom nejčastějších chyb. Dalším cílem je motivovat studenty k průběžnému obnovování a upevňování nabytých vědomostí a dovedností.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (21.12.2023)

Předmět má 2 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 50 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 15 minut, samostudium literatury (za celý semestr)4 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 8 hodin. Příprava na zápočtový test se závěrečnou reflexí 12 hodin.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Základní:

Bernatová, Eva a kol. Mladý zdravotník. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Český červený kříž, 2017. ISBN

978-80-87729-18-2.

KOLEKTIV AUTORŮ Základy první pomoci. 2., upravené vydání. Praha: Český červený kříž, 2017. ISBN 978-80

87729-22-9.

Hanušová, J. Krizově intervenční minimum pro pedagogické pracovníky: ochrana zdraví a první pomoc. Praha: Univerzita

Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 72 s. ISBN 978-80-7290-782-3.

HANUŠOVÁ, J. Zásady předlékařské první pomoci. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství  PedF UK, 2014. 76 s. ISBN 978-

807290-647-5.

Zdravotník zotavovacích akcí. 8., přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2017.ISBN 978-80-87729-23-6.

 

Doporučená:

Bernatová, Eva. První pomoc: děti v dopravě. 3., přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2016. 35s.

ISBN 978-80-87729-14-4.

Bydžovský, Jan. První pomoc: příručka pro pedagogy základních a mateřských škol. Svitavy: Střední zdravotnická

škola, 2012. 109 s. ISBN 978-80-260-3131-4.

Srnský, Pavel. První pomoc ve školách a vzdělávacích zařízeních: doporučené instrukce a postupy v případě nehod dětí a mladistvých. 2. aktualizované vydání. Praha: Forum, 2013. 106 stran. ISBN 978-80-904803-7-7.

Štěpánek, Karel a kol. První pomoc zážitkem. 10., přeprac. a dopl. vyd., V CPress 2. V Brně: CPress, 2014. 77 s. ISBN

978-80-264-0105-6.

Aktuální informace na webov. stránkách České resuscitační radě http://www.resuscitace.cz/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (09.09.2023)

Požadavky pro udělení zápočtu:

- v průběhu semestru: průběžné plnění úkolů v uvedených termínech v Moodle. Každý úkol musí být ohodnocen min. na 70 %.

- úspěšné absolvování zápočtového písemného testu. Test bude obsahovat otevřené i uzavřené otázky. Úspěšnost testu je min. 75 %. Pro získání zápočtu lze využít maximálně tři termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (21.04.2023)

1. Úvod, základní terminologie.
2. Repetitorium základních poznatků ze somatologie. Zvláštnosti dětského věku.

3. Lékárničky první pomoci.
4. Zásady předlékařské první pomoci u dětí. Evidence úrazů.

5. Praktikum vybraných úkonů předlékařské první pomoci - zástava krvácení, ošetření ran, vdechnutí předmětu, drobná poranění, resuscitace, apod.

6. Zásady péče o chronicky nemocné dítěte na 1. stupni ZŠ.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK