PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova I - OPMN0H112A
Anglický název: Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 106 / 106 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Hons, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPMN0H121A
Je záměnnost pro: OKMN0H112A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (22.05.2019)
Základy hudební teorie (nauka, základní hudební pojmy) a výcvik praktických dovedností (kolektivní hlasová výchova, jednohlasý a vícehlasý sborový zpěv, základy taktovací techniky, hra písní na klavír).
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)
2 kredity/60 hod.: 12 hod. přednášky, 12 hod. semináře, 12 hod. příprava na semináře, 24 hod. příprava na zápočet
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (08.09.2020)

Zenkl, L.: ABC hudební nauky

Lisá, D.: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty (1. díl)

Učebnice HV pro 1. stupeň ZŠ

Bělohlávková, P.: Úvod do hry na klavír

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2023)

1) 2 hodiny praxe v předmětu HV na ZŠ (náslech) - potvrzení (razítko a podpis) na příslušném formuláři


2) Test z hudební teorie: notopis, takty, durové stupnice, tónický kvintakord, harmonická kadence, vybrané hudební pojmy 

3) Hra na klavír (nebo housle) - 8 písní v tóninách C, D (předehra, akordický doprovod, současný zpěv): pět písní může být v 5tónovém prostoru, alespoň 3 písně musí být ve větším tónovém rozsahu; polovina písní v C dur, polovina v jiné tónině/tóninách (začátečníci v D dur).
Na jedné písni studenti prokážou znalost intonačních metod (solmizace, fonogestika), rytmických slabik a taktování.

Organizační pokyny k vykonání zápočtu - studenti mají celkem tři pokusy:

- První (řádný) termín je společný pro všechny studenty dané paralelky, a to na konci semestru (v rámci hodiny HV I).

- Další dva (opravné) termíny budou vypsány v SISu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)

Notopis, takty.

Rozvoj rytmického cítění, různé způsoby provádění rytmických cvičení (rytmické slabiky).

Hlasová a pěvecká výchova – osvojení správných návyků.

Průpravná pěvecká cvičení, sborový zpěv jednohlasý a vícehlasý.

Základy taktování – postoj, taktovací schémata.

Durová stupnice.

Tónický kvintakord a jeho pěvecká reprodukce v melodických obměnách.

Hra jednoduchých lidových písní na klavír (melodie v pravé ruce, jednoduchý akordický doprovod v levé ruce).

Další rozvoj vokálních dovedností při interpretaci lidových i umělých písní.

Didaktická práce s lidovou písní – zpěv a současný klavírní doprovod, taktování.

Osvojení příslušné hudební terminologie, její uplatnění ve školní praxi.

Shrnutí nabytých hudebních vědomostí, předvedení pěveckých a nástrojových dovedností na 8 lidových písních.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK