PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Somatologie II - OPBY2P105A
Anglický název: Somatology II
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Thorovská
Prerekvizity : OPBY2P102A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P111A, OPBY2P112A, OPBY2P114A, OPBY2P129B, OPBY2P130B, OPBY2P139B
Je záměnnost pro: OKBY2P105A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (01.12.2017)
Předmět navazuje na kurz Somatologie I a přináší především poznatky o integrujících soustavách lidského těla. Anatomie, fyziologie a eventuální patologie imunitní, endokrinní a nervové soustavy je probírána s ohledem na koordinaci, regulaci, zajištění obranyschopnosti a stálosti vnitřního prostředí organismu. Význam souhry těchto soustav pro činnost všech struktur lidského těla je uváděn do souvislostí se zapojením lidského organismu do vyšších integračních stupňů - populací, společenstev a ekosystémů. Cílem předmětu je vybavit studenty teoretickými znalostmi funkčně pojaté somatologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (31.12.2017)

Předmět somatologie II. navazuje na předmět somatologie I. Cílem předmětu je vybavit studenty teoretickými znalostmi funkčně pojaté somatologie.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (31.12.2017)

DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha : Grada, 2009. 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

DYLEVSKÝ, I. Somatologie. Olomouc : Epava, 2000. 480 s. ISBN 80-86297-05-5.

DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc : EPAVA, 1995. ISBN 80-901667-0-9.

ELIŠKOVÁ, M., ŇANKA, O. Přehled anatomie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 309 s. ISBN 80-246-1216-X.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 270 s. ISBN 80-7184-867-7.

SCHREIBER, M. a kol. Funkční somatologie. Praha : H&H, 2007. 468 s. ISBN 80-86022-28-5.

 

HRUŠKA, M. Fyziologie živočichů a člověka pro učitele I. díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. ISBN 80-7041-840-0.

HRUŠKA, M. Fyziologie živočichů a člověka pro učitele II. díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. ISBN 80-7041-984-9.

KOPECKÝ, M., CICHÁ, M. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc : UP, 2005. 263 s. ISBN 80-244-1072-9.

HRUŠKA, M. Fyziologie živočichů a člověka pro učitele II. díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. ISBN 80-7041-984-9.

KŘIVÁNKOVÁ, M., HRADOVÁ, M. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 244 s. ISBN 80-247-2988-6.

ŠMARDA, J. Biologie pro psychology a pedagoggy. 2.vyd. Praha : Portál, 2007. 424 s. ISBN 978-7367-343-7.

ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk. 1. vyd. Praha : Scientia, 2006. 160 s. ISBN 80-86960-15-3

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (31.12.2017)

Obsah somatologie II. se prolíná s obsahem somatologie I. a nelze je oddělovat. Ukončením předmětu je ústní zkouška. Okruhy je zkoušce jsou dány sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (31.12.2017)

1. Imunitní systém

2. Integrační systémy - hormonální soustava

3. Integrační systémy - nervová soustava

4. Člověk a prostředí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK