PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie člověka a první pomoc - OPBT4T021A
Anglický název: Human Physiology and First Aid
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 50 / 50 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
Vyučující: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Prerekvizity : OPBT4B011A
Je prerekvizitou pro: OPBT4T031A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (19.09.2023)
Předmět fyziologie člověka seznamuje studenty s podstatou fungování lidského organismu – s funkcí jednotlivých orgánových systémů (pohybový, kardiovaskulární, dýchací, trávicí, CNS), ale také s fungováním metabolismu, termoregulace atd. Získané znalosti budou základem pro navazující předmět Fyziologie tělesných cvičení. V rámci předmětu je student seznámen se základy poskytování laické první pomoci s důrazem na způsoby jejího poskytování při život ohrožujících stavech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (19.09.2023)

Předat studentům základní znalosti z fyziologie člověka, vytvořit základ pro studium a fyziologie tělesných cvičení.
Zvládnutí poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech a stavech ohrožujících zdraví, které se mohou vyskytnout v tělesné výchově.

Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (20.05.2022)
Celková časová zátěž studenta 110.0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Z+Zk
Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (07.10.2022)

Bartůňková, S. (2007). Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha: Karolinum.

Červenková, R. & Kolář, P. (2018). Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad

Kittnar, O. (2011). Lékařská fyziologie. Praha: Grada.

Kohlíková, E. (2006). Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum.

Kolář, P. (2021). Posilování stresem – cesta k odolnosti. Praha: Universum.

Rokyta, R. (2008). Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství

Silbernagel, S. & Despopulos, A. (2008). Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (19.09.2023)

Tématické okruhy přednášek Fyziologie:

 1. Základy obecné fyziologie; Vnitřní prostřední (krev a krevní oběh), imunitní systém
 2. Kardiovaskularání systém a Dýchací systém
 3. Trávicí systém, výživa a metabolismus
 4. Endokrinní systém, reprodukce, těhotenství
 5. Nervosvalová fyziologie, pohybový systém
 6. Nervový systém, senzorické funkce

 Tématické okruhy cvičení PP:

 1. Dělení první pomoci podle osoby, která ji poskytuje
 2. Laická první pomoc, její definice, zásady a cíle
 3. PP při život ohrožujících stavech
 4. PP při ostatních ohroženích zdraví
 5. Prevence úrazů v TV, způsoby poskytování PP při běžných úrazech v TV
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (05.09.2023)

Zápočtové požadavky: účast na praktické výuce – možná 1 absence, odevzdání seminární práce na zadané téma a její prezentace při hodinách.

Zkouškové požadavky: udělený zápočet + písemná zkouška (test)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK