PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP II. - OPBP1S156B
Anglický název: Special education of persons with speech disorders II
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP1S151A, OPBP1S153A
Záměnnost : OBPS18024, OBPS18917
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.10.2019)
Student se seznámí se všemi druhy narušení komunikační schopnosti, a to narušením vývojovým i získaným. Budou mu přiblíženy následující kategorie narušené komunikační schopnosti: vývojová dysfázie, dyslalie, dysartrie, koktavost, breptavost, mutismus, palatolalie, mutismus, poruchy hlasu. Bude vysvětlen pojem symptomatické poruchy řeči. Dále se seznámí se získanými neurogenními poruchami řeči v dospělosti, a to s afázií a dysartrií. U každého druhu narušení získá poznatky o etiologii, symptomatologii, klasifikaci, stručný přehled o možnostech diagnostiky a následné terapie. Budou prezentovány případové studie dětí i dospělých s jednotlivými druhy narušení komunikační schopnosti.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (05.09.2021)

Výuka bude probíhat prezenční formou. Pokud bude nutné vzhledem k epidemiologické situaci přejít na formu distanční výuky, přihlášení studenti obdrží e-mailem informace týkající se platformy, na níž bude probíhat v rámci kurzu komunikace, kde budou uloženy materiály ke studiu i zadané úkoly.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.10.2019)

BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU, 2011- ISBN 978-80-210-5609-1.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-977-4.

NEUBAUER, K. a kol. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých - diagnostika a terapie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-159-4.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopaedia clinica, 2001. ISBN 80-902536-2-8.

LOVE, R:J., WEBB, W. G. Mozek a řeč. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-807367-464-9.

MORALES, R.C. Orofaciální regulační terapie – metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-105-0.

NEUBAUER, K. a kol. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých - diagnostika a terapie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-159-4.

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.10.2019)

Uvedení do problematiky patologie řeči (řeč, jazyk, komunikace) ve všech věkových kategoriích  v následující struktuře: 1. Terminologie,2. Historie, 3. Výskyt, incidence, prevalence, 4. Definice, 5. Symptomatologie 6. Etiologie, patogeneze, 7. Klasifikace, 8. Uvedení do terapie a rehabilitace. Jednotlivé semináře jsou zaměřeny na prezentaci níže uvedených zadaných témat:

1             Uvedení do patologie, vztah normy a patologie , Porucha impresivní složky , porucha pragmatické složky, 

2             Dyslalie

3             Vývojová dysartrie, verbální dyspraxie, MFP, fonologické výv. poruchy

4             Porucha zvukové stránky řeči , rinolalie, palatolalie

5             Narušený vývoj řeči

6             Vývojová dysfázie, dětská afázie

7             Dysfluence,koktavost, brebtavost

8             Mutismus

9             Symptomatické vady- u MR, EPI, pervazivní, ZP, SP, ADHD,

10           Poruchy řeči v dospělosti - přetrvávající

11           Afázie, komunikace u osob s demencí

12           Dysartrie, dysfagie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (21.09.2022)

- absolvování zkoušky formou písemného testu (správné odpovědi v rozsahu minimálně 80 %)

- účast na seminářích,

- vypracování a prezentace zadaného úkolu v rámci semináře

- splnění průběžných vědomostních testů

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK